(17.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Můžeme přistoupit k následujícímu bodu. Tím je

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 551/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal jak pan ministr obrany Alexandr Vondra, tak zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Jan Vidím. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovní tisku číslo 551/3.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do rozpravy hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, proto rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova zpravodaje a ministra. Závěrečná slova nebudou a my nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté jednotlivé návrhy přednášel.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážená paní předsedající, paní a pánové, procedura je velmi jednoduchá. Nejprve budeme na základě sněmovního tisku 551/3 hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem C. Bude-li tento návrh přijat, pak pozměňovací návrh pod písmenem B a pozměňovací návrh pod písmenem A. Body 3 a 4 jsou nehlasovatelné. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B. Pokud ten bude přijat, pak jsou nehlasovatelné body 3 a 4 v pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o písmenu A jako o celku. Čili hlasujeme v pořadí C, B, A.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh postupu jsme slyšeli. Má někdo připomínku? Jiný návrh? Přeje si někdo, abychom o návrhu postupu hlasovali? Pokud ne, považuji to za všeobecný souhlas. Procedura není nikterak dlouhá.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s prvním návrhem a poté, aby zazněla stanoviska jak jeho, tak pana ministra.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme tedy hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem C pana poslance Daniela Korteho. Nesouhlas. (Ministr Vondra: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 120 z přihlášených 161 poslance pro 4, proti 96. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B. Je to můj pozměňovací návrh a kupodivu jej doporučuji. (Ministr Vondra: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 121 z přihlášených 164 poslanců pro 135, proti 12. Tento návrh byl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Přijetím tohoto návrhu se staly nehlasovatelné body 3 a 4 pod písmenem A.

Nyní tedy budeme hlasovat o písmenu A body 1, 2. Doporučuji. (Ministr Vondra: Také souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 122 z přihlášených 164 poslanců pro 146, proti 1. I tento návrh byl přijat. Dalším prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy. Je možné hlasovat o závěrečném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno.

 

Než přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 551, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 123 z přihlášených 165 poslanců pro 151 poslanec, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu. Tím je

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujali místo ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Jeník. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Nyní otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy chce přihlásit z místa. Pokud se nehlásí nikdo, rozpravu končím. Ptám se, zda si pánové přejí závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

S ohledem na to, že žádný pozměňovací návrh nebyl přednesen, mohu přistoupit rovnou k návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 563."

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 124 z přihlášených 165 poslanců pro 137, proti 2. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končí jeho projednávání.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je

 

70.
Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád)
/sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Jan Kubice a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Sklenák. Pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 575/2.

Otevírám rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se do této rozpravy někdo? Nikdo se nehlásí, rozpravu proto končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, kterou navrhuje pro hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Byly podány dva pozměňovací návrhy. Navrhuji tedy, abychom hlasovali nejprve o návrhu označeném A1 a poté o návrhu označeném A2 a poté o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP