(11.10 hodin)
(pokračuje Kuba)

Součástí návrhu jsou také některé principy ze stávajícího zákona o podpoře využívaných obnovitelných zdrojů, které byly v Poslanecké sněmovně na konci roku 2010 schváleny. Konkrétně se použilo ustanovení, které se týkalo zdrojů financování podpory poskytování dotace státu k podpoře využívání obnovitelných zdrojů, dále se předvádí ustanovení týkající se zavedení povinného odvodu elektřiny ze slunečního záření, které kompenzuje zvýšené náklady, které jsou v souvislosti se zvýšenou dotací.

Návrh zákona tedy také obsahuje část týkající se tvorby a aktualizace národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje a tím právě může vést - a Ministerstvo průmyslu a obchodu má v této chvíli v ruce nástroj k regulaci podpory obnovitelných zdrojů energie.

Závěrem mi dovolte říci, že jsem přesvědčen, že pokud bychom tento zákon nepřijali, tak ten řekněme tlak na podporu obnovitelných zdrojů energie ze státního rozpočtu by byl velmi pravděpodobně vyšší, a to z důvodu toho, že by nadále platil stávající zákon, s jehož aplikačními problémy jsme byli všichni obeznámeni. Předložený zákon obsahuje nové regulační mechanismy právě ve vazbě na národní akční plán pro obnovitelné zdroje: Prostřednictvím maximální výše podpory zaručí regulaci tohoto odvětví v mezích přijatelných především pro státní rozpočet a také pro zajištění mezinárodních závazků České republiky. V případě odmítnutí tohoto zákona by těžko v této chvíli stát měl účinné regulační mechanismy v oblasti obnovitelných zdrojů. Bude nadále docházet k neefektivní výrobě energie z těchto zdrojů a vynakládání podpory se všemi důsledky a dopady i do cen energie pro zákazníky. Nebude také řešena oblast likvidace nebezpečného odpadu ze solárních elektráren.

Česká republika by velmi pravděpodobně musela platit finanční sankce za neimplementaci příslušného evropského předpisu a velmi pravděpodobně může dojít k zastavení evropských dotací, které byly přiděleny České republice na rozvoj obnovitelných zdrojů, které by mohly ušetřit finanční náklady ze státního rozpočtu.

Dámy a pánové, já pouze závěrem. Samozřejmě myslím, že o mně víte, že já nejsem významným podporovatelem neefektivní podpory obnovitelných zdrojů, které přinášejí do ekonomiky zátěž pro veřejné rozpočty a ne vždycky energii tak, jak ji český průmysl a české domácnosti potřebují. Myslím si, že energetika v této chvíli v Evropě se stává klíčovou oblastí. S tím, jak se zvyšují tlaky na veřejné rozpočty, tak myslím, že dochází k racionalizaci a i před námi tento zákon není konečnou variantou. Jsem přesvědčen, že bychom měli dále pracovat na takovém dalším postupu v této legislativě, aby podpora obnovitelných zdrojů skutečně byla omezena na ty efektivní, které v naší ekonomice, v našem průmyslu a v našich domácnostech potřebujeme. Myslím, že se na tom v koalici shodujeme všichni. Přestože tento zákon má určité parametry, se kterými každý z nás můžeme mít tu větší, tu menší problém, tak jsem přesvědčen, že je krokem dopředu, ale že je třeba v regulaci podpory obnovitelných zdrojů, která dnes klade na veřejné rozpočty v České republice náklady někde kolem 37 mld. Kč, nadále pokračovat. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu chci všem koaličním, ale předpokládám, že v tomto se shodujeme i s opozičními poslanci, slíbit, že budeme dále pracovat na úpravě této legislativy tak, aby podpora byla maximálně regulována a aby směřovala skutečně pouze do efektivní podpory obnovitelných zdrojů, protože legislativa České republiky v této oblasti byla nastavena historicky poměrně štědře a nejsem přesvědčen, že zavedla v oblasti podpory obnovitelných zdrojů Českou republiku do správného cíle.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se, zda se ke stanovisku prezidenta chce vyjádřit také zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban. Nehodlá tak učinit. Zeptám se zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Františka Novotného staršího. Nehodlá tak učinit. Zpravodaj zemědělského výboru je pan poslanec František Dědič. Nežádá o vystoupení.

Otevírám tedy rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášek pan poslanec Břetislav Petr. Pana poslance Pavla Béma se ptám, zda jenom omylem je přihlášen k faktické poznámce. Ano. Takže pan poslanec Břetislav Petr má slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem bedlivě poslouchal vystoupení pana ministra a mám dojem, že to, co řekl v úvodu svého vystoupení, v závěrečné části popřel.

Ale teď k zákonu. Prezident vrátil zákon z 31. ledna se zdůvodněním, proč nesouhlasí s jeho přijetím. Já si myslím, že předtím, než se pustíme do rozboru senátního návrhu, je třeba něco říci o vládním návrhu, který prezentuje tisk 369.

V důvodové zprávě k vládnímu návrhu byly stanoveny tři postuláty, které v podstatě říkaly asi toto:

1. Systém stávající podpory zatěžuje rozpočet a rozpočet jednotlivých organizací natolik, že přestávají být konkurenceschopnými a hluboce zasahují do peněženek našich občanů.

2. Národní akční program, který stanoví, že bychom do roku 2020 měli získat 13 % z obnovitelných zdrojů, je natolik nákladný, že každé jeho překročení by mohlo způsobit otřes v tom, kolik budeme platit za obnovitelné zdroje.

3. Jako třetí postulát bylo, že bychom neměli podporovat žádnou energii, která není součástí akčního plánu.

V závěrečné části důvodové zprávy k vládnímu návrhu se hovoří: Pokud se nám podaří dodržet tyto tři postuláty, tak doplatíme na energii 44 mld. Kč ročně, a pokud bychom výrazným způsobem zvýšili množství z obnovitelných zdrojů, tak to, dámy a pánové, bude 60 mld. Kč.

Sněmovna 31. ledna i bez ohledu na tyto postuláty přijala senátní návrh. Senátní návrh nesplňuje ani v jednom bodě to, co se očekává od komplexní novely zákona. Nebyl zpracován v alternativách, nemá dopad na státní rozpočet a neúměrně zvyšuje podporu pro obnovitelné zdroje, které nejsou součástí akčního plánu, jmenovitě pro biometan.

Chtěl bych upozornit na jednu záležitost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, promiňte. Já chci požádat všechny naše kolegy, aby věnovali pozornost vám, protože vám jako jedinému bylo uděleno slovo. Všechny ostatní žádám, aby opustili jednací síň, pokud nechtějí tento bod projednávat.

 

Poslanec Břetislav Petr: Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že není zájem poslouchat něco o zákonu, který bude stát ročně kolem 60 mld. Kč.

Chtěl bych upozornit, že senátní návrh není ani levicovým ani pravicovým zákonem. Podle mínění odborných institucí je to totálně prolobbovaný zákon, který přinese prospěch výhradně akciovým společnostem, jejichž akcie zní na doručitele, stejně jako fotovoltaika.

Senátní návrh - jelikož zvyšuje proti vládnímu výrazně rozsah podporovaných zdrojů - musí v každém případě přinést větší dopad než vládní návrh, takže lze uvažovat, že dopad bude kolem 70 mld. Kč ročně.

Znění senátního návrhu je v rozporu s akčním plánem a celou řadou dalších koncepčních návrhů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Z odborných diskusí tady vyplývá jedno. Senátní návrh preferuje výrobu biometanu, která není součástí akčního plánu, a pro biometan se navrhuje podpora až 1700 Kč za megawatthodinu, přičemž stávající megawatthodina plynu, ať ho dovezeme z Ruska, nebo z Norska, se pohybuje na úrovni 500 Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP