(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se jenom zeptám, jestli někdo má námitky proti tomu, co tady navrhoval pan zpravodaj. Pokud ne, tak vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Omluva poslance Radima Jirouta, který se omlouvá z dnešního zasedání Sněmovny.

Budeme se věnovat hlasování. Takže byste přednesl jednotlivé kroky a budeme je postupně hlasovat.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Prvním krokem by mělo být hlasování o pozměňujícím návrhu zde uvedeném s tím, že se pravděpodobně pan ministr i já vyjádříme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, váš názor?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Nemohu jinak, není to vzdor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Pavel Svoboda: Já s tímto názorem taktéž souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy souhlasíte s nesouhlasem? (Zpravodaj: Souhlasím s nesouhlasem.) Aha. Myslím, že je to jasné.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto prvním pozměňujícím návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 98. Přihlášeno 154, pro hlasovalo 46, proti 99. Tento pozměňovací návrh přijat nebyl. A dále?

 

Poslanec Pavel Svoboda: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 558, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 99. Přihlášeno 160. Pro hlasovalo 121, proti 6. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Můžeme ukončit bod 62.

 

Máme tu bod číslo 63, kterým je

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
/sněmovní tisk 570/ - třetí čtení

Premiéra by zastoupila místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Zpravodajem je zpravodaj hospodářského výboru Ivan Fuksa.

Otevírám rozpravu. Prosím tedy paní ministryni, aby vystoupila jako první.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, novela tohoto zákona je předkládána s ohledem na nutnost řešení některých praktických problémů, jež nastaly po účinnosti změny zákona provedeného zákonem č. 109/2009 Sb. Jedná se zejména o výkladové problémy s ohledem na definice dne poskytnutí podpory malého rozsahu, ale i praktické problémy s ohledem na provoz centrálního registru podpor malého rozsahu. Nově se do zákona dostává definice veřejné podpory, respektive odkaz na ni, dále pak definice podpory malého rozsahu, poskytovatele podpory malého rozsahu a příjemce podpory malého rozsahu. Mimoto dochází k dílčímu posílení koordinační a kontrolní úlohy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva zemědělství právě s ohledem na poskytování podpory malého rozsahu.

Pozměňovací návrhy, které zazněly v rámci dosavadního projednání tohoto návrhu zákona, byly pouze legislativně technického charakteru, a proto předkladatel navrhuje předloženou novelu zákona schválit v podobě, která byla výsledkem druhého čtení, tedy včetně pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nemám další přihlášky do rozpravy, takže můžeme rozpravu asi ukončit. Zeptám se zpravodaje, jestli tam máme nějaké pozměňovací návrhy a jak bychom tedy měli hlasovat.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak uvedla paní místopředsedkyně vlády, máme dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh byl navržen ve druhém čtení. Je to skutečně jenom technická úprava, kde se mění pořadí číslování. To znamená, to je pozměňovací návrh k tomuto tisku pod písmenem A. Doporučujeme schválit.

Druhý pozměňovací návrh, který - 270/2 pod písmenem B - je také pouze jenom technická úprava, kde se zařazuje do prvního bodu úplně § 1, který se opomněl a nebyl tam dopsán. Takže jen a jen technická změna.

Takže tyto dvě změny na hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tedy budeme hlasovat nejdřív tyto změny a pak tedy celek návrhu.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Budeme hlasovat pozměňovací návrh A, potom pozměňovací návrh, který je uveden pod písmenem B, a potom celek jako celek zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže dobře. Budeme takhle postupovat, pokud nikdo nic nenamítá. (Směrem k odcházejícímu zpravodaji:) Ale vy tam ještě musíte zůstat, vy mi to vždycky řeknete - že ano, ano. Budeme postupovat tak, jak jste navrhl.

Nejdřív tedy první krok.

 

Poslanec Ivan Fuksa: To znamená hlasujeme o pozměňovacím návrhu 570/2, který je pod písmenem A. Stanovisko hospodářské výboru je ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko? (Navrhovatelka: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 100. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 157, proti žádný. Je to schváleno. A další?

 

Poslanec Ivan Fuksa: Druhý pozměňovací návrh pod písmenem B je doplnění paragrafu jedna. Stanovisko hospodářského výboru: ano. (Navrhovatelka: Také souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 101. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 157, proti žádný. I toto bylo přijato.

 

Teď bychom asi měli hlasovat ten celek.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Jako celek, takže stanovisko hospodářského výboru: ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že i stanovisko navrhovatele je kladné samozřejmě. (Souhlas.) Je to tak.

 

Budeme hlasovat celý návrh usnesení, který vám přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., podle sněmovního tisku 570, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 102. Přihlášeno je 160. Pro hlasovalo 157, proti 1, takže bylo přijato. Končím projednávání bodu 63.

 

Otevírám tedy bod 64, to je

 

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 582/ - třetí čtení

Dívám se - je tady pan ministr Bendl, který by měl zaujmout místo u stoku zpravodajů stejně jako zpravodaj zemědělského výboru František Dědič? Pozměňováky máme pod číslem 582/ 3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, pokud chce někdo vystoupit. Připomínám, že jsme u tisku 582 ve třetím čtení - návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zdá se, že se do rozpravy nikdo nehlásí, takže můžeme rozpravu ukončit.

Zeptám se zpravodaje, jak komplikovaný bude tedy postup a procedura hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP