(11.30 hodin)
(pokračuje Kuba)

Nařízení harmonizuje pouze názvy textilních vláken a údaje na označeních, a to v průvodních dokladech textilních výrobků. Je výsledkem revize tří výše uvedených směrnic. Tato harmonizace by měla vést ke snížení administrativní zátěže a v podstatě zjednodušení a zrychlení procesu schvalování a zavádění nových druhý textilních vláken, k podpoře inovací v odvětví textilního a oděvního průmyslu a v neposlední řadě k odstranění možných překážek pro řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie.

Návrh novely zákona o ochraně spotřebitele je tedy adaptačním předpisem a z důvodu časného naplnění závazků České republiky vůči Evropské unii si vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s návrhem této víceméně technické právní úpravy již v prvém čtení vzhledem k tomu, že nařízení nabývá účinnosti již od 8. května 2012. K tomuto datu se zrušuje stará výše uvedená směrnice.

Děkuji vám za pozornost. (V sále je hluk!)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Bureše. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak nám nastínil pan ministr, cílem této revize je snížit administrativní zátěž, zjednodušit a zrychlit proces týkající se schvalování a zavádění nových druhů textilních vláken a podpořit inovace v odvětví textilního a oděvního průmyslu. Vzhledem k tomu, že nařízení je přímo aplikovatelné, neponechává prostor pro rozdílné provedení ze strany jednotlivých členských států a povede i k odstranění možných překážek pro řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie, pokud jde o názvy textilních vláken a označování textilních výrobků údaji o jejich materiálovém složení.

Jako zpravodaj tuto novelu podporuji a souhlasím s jejím projednáváním podle § 90. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do ní nemám. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 665 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které nese pořadové číslo 85. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 85 přítomno 178, pro 163, proti nikdo. Návrh usnesení byl tedy schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nehlásí nikdo, končím podrobnou rozpravu. Teď teprve budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 665."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 86 přítomno 177, pro 153, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 21, sněmovního tisku 665. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136
Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability
pro členské státy, jejichž měnou je euro
/sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení

Slovo dostane ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. (V sále je obrovský hluk a neklid!) Prosím, pane místopředsedo, o úvod k tomuto bodu. Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím všechny kolegy, aby nerušili pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, se zabývaly sněmovní výbory pro zahraniční věci a evropské záležitosti. Já velmi vítám, že oba doporučily Sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací rozhodnutí.

Stručně připomenu, že Sněmovna se tímto rozhodnutím zabývala již zkraje minulého roku, když vláda žádala o vyslovení takzvaného předchozího souhlasu, bez nějž by předseda vlády býval nemohl na Evropské radě po přijetí rozhodnutí hlasovat. (V sále je stále hluk! Velmi špatná srozumitelnost řeči.) Cílem rozhodnutí je doplnit článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby bylo nad vši pochybnost potvrzeno, že právní rámec Unie nebrání členským státům ve vytvoření stálého mechanismu, jehož prostřednictvím bude možné poskytnout finanční pomoc členskému státu eurozóny, který bude mít závažné problémy s financováním, a bude tím ohrožena stabilita eurozóny jako celku.

V politické rovině ratifikace rozhodnutí signalizuje jednoznačnou podporu členských států Evropské unie opatřením evropského mechanismus stability a posiluje tak věrohodnost tohoto nového mechanismu. Naopak případné průtahy či nejednotnost členských států v této věci mohou být považovány za nepřímé zpochybnění evropského mechanismu stability, a tím velmi negativně ovlivnit věrohodnost celé Unie a jejího aktuálního reformního úsilí.

Rozhodnutím nedochází k přenosu žádných dalších pravomocí na Evropskou unii. Nicméně v rámci nalezení širšího politického konsenzu učinila vláda závěr, že by rozhodnutí mělo být přesto schvalováno kvalifikovanou většinou.

Vlastní stabilizační mechanismus bude zřízen mezinárodní smlouvou sjednanou mezi státy eurozóny, jež byla podepsána 2. února 2012. Česká republika se prozatím nebude tohoto mechanismu účastnit, nebude do něj tedy ani přispívat. Nyní se jedná pouze o to, aby neohrožovala snahu států eurozóny vybudovat mechanismus, který v případě potřeby poslouží ke stabilizaci eurozóny. Pokud vůbec Česká republika v budoucnu přijme euro, pak její přístup ke smlouvě ustanovující stabilizační mechanismus bude předmětem separátních jednání a přístupová dohoda se stane předmětem řádné ratifikační procedury.

Závěrem bych vás rád informoval, že dne 25. dubna vyslovil Senát souhlas s ratifikací.

S ohledem na nastíněný obsah Rozhodnutí si dovoluji navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s ratifikací rozhodnutí souhlas. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Františka Novosada, aby nás seznámil s usnesením výboru a upozorňuji, že nám toto usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 348-E/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Přeji dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, vážená vládo, předkládám usnesení zahraničního výboru z 12. schůze dne 23. června 2011 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, sněmovní tisk 348-E. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP