(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Z hlediska výkaznictví to není práce pro stát, tím méně pro Ministerstvo financí, ale pro Českou republiku a její důvěryhodnost. Je mimořádná ostuda, že ještě v roce 2012 je účetnictví a výkaznictví ve veřejné sféře v podstatě v plenkách, zatímco po roce 1990 privátní sféra musela, protože jí nic jiného nezbylo, nebyla by důvěryhodná, tudíž nebyla by konkurenceschopná - privátní sféra během dvou tří let dohnala ve svém účetnictví standardy vyspělého západního světa a samozřejmě nikdo nediskutuje o tom, že by privátním subjektům snad přispíval na účetnictví a výkaznictví. Je mimořádná ostuda, že dvacet let Česká republika, co se týče svých veřejných rozpočtů, účtovala a vykazovala, dovolte mi, promiňte mi to přirovnání, jako za krále Klacka. Doháníme to až v posledních letech pod zkušenostmi, které má vyspělý svět i finanční trhy se zeměmi, jejichž výkaznictví podlomilo důvěryhodnost investorů, jako například Řecko, popřípadě jiné země. Je to čím dál tím naléhavější a žhavější povinnost každé účetní jednotky a je to povinnost zákonodárného sboru stanovit taková pravidla, že ta účetní jednotka se tak musí chovat. Ale představa, že jí to bude finančně kompenzováno, je představa z jiného světa. To prostě nikde, nikomu, nikdo nefinancuje a nekompenzuje. Vést si řádně účetnictví a plnit své úkoly výkaznictví, ať už vůči Ministerstvu financí, či vůči Českému statistickému úřadu, je povinností každé účetní jednotky. A byť možná chápu politický akcent regionálního politika, tak dovolte, abych velmi zásadně, ale naprosto zásadně nesouhlasil s tímto nesystémovým pozměňujícím návrhem a s tím, že by měly být zvýhodněny z těch 18 tisíc účetních jednotek právě jenom územně samosprávné celky. Nedává to sebemenší smysl!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a vidím pana poslance Vilíma, ano můžete do rozpravy přímo samozřejmě. Ano.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Pana poslance Vilímce... Ano, pane místopředsedo, dámy a pánové, já respektuji názor ministra financí. Myslím, je to názor zástupce vlády k vládnímu návrhu zákona. Musím nesouhlasit s jednou věcí: Není to můj návrh, ale je to návrh rozpočtového výboru, takže jedná se o návrh rozpočtového výboru. Ano, byl jsem to já, kdo tento pozměňovací návrh předložil rozpočtovému výboru. Já se přiznám, že nevnímám tento návrh tak dramaticky jako pan ministr.

Možná několik vět na osvětlení tohoto návrhu. Ono se to netýká plné šíře účtování územních samospráv, ale pouze toho, co je přímo vymezeno v tomto návrhu. Ten pozměňovací návrh nic jiného nečiní, než doplňuje § 1 odst. 4 v tom smyslu, že vymezuje zajišťování takzvaných souvisejících činností územních samospráv s výkaznictvím pro potřeby Ministerstva financí, tedy pro potřeby státu, jako přenesenou působnost s výjimkou těch činností, které jsou obsaženy v § 23b, to znamená s výjimkou samozřejmě sestavování souhrnných výkazů majetku a závazků, nákladů a výnosů, výkazu peněžních toků a také i plnění rozpočtu. To znamená, není to tak, že by stát měl přispívat na běžnou činnost územních samospráv jako ze zákona povinné účetní jednotky.

Tento návrh - proč byl podán? Ten návrh nespadl z nebe, je to návrh, který byl několikráte diskutován i na podvýboru pro financování územních samospráv a byl podán i za asistence Svazu měst a obcí a byl podán právě z toho z důvodu, že v souvislosti se zavedením tak zvaného pomocného analytického přehledu, a to na základě nikoliv zákona, ale vyhlášky Ministerstva financí, vznikají prokazatelně další náklady s vyplňováním takového výkazu, který je pro potřeby finančního řízení územních samospráv zcela zbytný a já musím říci - i autoritativně - pro nás je zcela zbytečný. Rozumím tomu, že se jedná o požadavek Evropské unie především z oblasti statistiky, a rozumím tomu - a tady chci pochválit Ministerstvo financí, že se snaží alespoň omezit počet subjektů, které jsou touto povinností dotčeny. V letošním roce z územních samospráv, pokud budu jmenovat obce, tuto povinnost mají pouze obce nad 3 tisíce obyvatel a Ministerstvo financí, alespoň tak jsem byl ujišťován, předpokládá a slibuje, že učiní maximum pro to, aby se tato povinnost nerozšířila i na obce do 3 tisíce obyvatel, byť platná vyhláška s tím počítá.

Uvádím to i z důvodu, že při projednání tohoto pozměňovacího návrhu jsem se přesvědčil, a přímo na diskuzi se zástupci odboru účetnictví Ministerstva financí, že s výjimkou jedné jediné věci existuje jinak názorová shoda s Ministerstvem financí, existuje i názorová shoda, že nová povinnost vyplňovat ten takzvaný pomocný analytický přehled skutečně zatěžuje rozpočty obcí. Existuje také shoda, že v tuto chvíli je tento přehled nevyužitelný, a neexistuje shoda v tom, nakolik je tato věc přenesenou působností a nebo není přenesenou působností. Já musím říci, když pan ministr mluvil o tom, že samozřejmě - a tomu rozumím - stát nebude přispívat nikomu, ani územním samosprávám, jakékoli finanční prostředky na vedení účetnictví. Nicméně v tom letošním roce nikoliv na vedení účetnictví, ale na v podstatě plnění povinnosti vyplývající z požadavků Evropské unie, vyplývající tedy z požadavků statistiky, již vláda vlastně rozhodla o uvolnění z vládní rozpočtové rezervy až do výše 107 milionů korun a pro obce částku 70 tisíc korun a pro statutární města 150 tisíc korun, pokud o to požádají do 31. května, jako určitou částečnou kompenzaci dodatečných nákladů spojených s touto povinností. Samotné Ministerstvo financí alespoň v nějakých podkladových materiálech vyčíslilo, že se jedná maximálně o jednu třetinu nákladů, které vznikají. Shoda tedy nebyla nalezena pouze v jediné jedné věci.

Já teď nechci odkazovat na usnesení, nebo respektive rozsudek například Nejvyššího správního soudu, co představuje výkon státní správy, co je přenesená působnost, co není přenesená působnost. Vnímám, že v tomto mám jiný názor, nebo máme odlišný názor od stanoviska Ministerstva financí a samotného ministra financí. Jsem přesvědčen, že ten pozměňovací návrh nezakládá nějakou obavu, že by stát musel financovat běžné povinnosti obcí jako účetní jednotky, že to takto vůbec nelze chápat, nicméně vnímám, že tu obavu pan ministr financí má, a určitě Sněmovna rozhodne, jestli se k tomuto návrhu přikloní, či nepřikloní.

Ale ještě bych chtěl na závěr konstatovat, že se nejedná o autentický návrh pana poslance Vilímce, ale že se jedná o návrh rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Do rozpravy nemám přihlášku, takže pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak bychom mohli rozpravu ve třetím čtení ukončit. Zeptám se zpravodaje, jak tedy bychom měli postupovat.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Co se týče techniky hlasování, budu velmi stručný. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu rozpočtového výboru a poté budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Jenom na okraj chci zdůraznit a navázat na slova pana ministra financí s tím, že se jedná skutečně o ryze technickou záležitost, technickou normu, která v podstatě implementuje evropské právo do našeho práva a současně zavádí, a to tady bylo taktéž řečeno a zdůrazněno, konečně účetnictví v tom pravém slova smyslu i do oblasti komunální sféry.

Takže ještě jednou: chci dát hlasovat nejdříve o pozměňujícím návrhu a poté o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP