(15.10 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Stávalo se například, že když členové školského výboru, například já, několikrát požadovali po kontrolní radě informace, které by dokládaly, že tento výběrový proces v rámci Grantové agentury České republiky je spravedlivý, je efektivní, čili jinými slovy je správný, tak mnohé informace vůbec nebyly odpovězeny, a to ani členy představenstva, nebo předsednictva, abych byl přesný, Grantové agentury, a dokonce ani členy té kontrolní rady. Jednalo se často o informace týkající se podstatných věcí.

Je například známo, že členové hodnoticích panelů jsou dvakrát i více úspěšnější při podávání těchto projektů než ostatní uchazeči, ostatní předkladatelé. Dokonce tento fakt přiznává neoficiálně i Grantová agentura České republiky. Vyskytuje se podezření, které spočívá v tom, že pracovníci institucí, z nichž pocházejí panelisté, jsou také několikrát více úspěšní než běžní předkladatelé a žadatelé o financování svých projektů. Tyto otázky, které jsou podstatné a které souvisí s tím, zda není ve výběrovém řízení uplatňován nějaký klientelismus či nějaký nepotismus či jiné negativní jevy, nikdy nebyly zodpovězeny. A jsou to opravdu podstatné otázky. Vždycky bylo odkazováno, že ty informace buď nejsou k dispozici, což bylo velmi úsměvné, anebo že je to velmi dobrý nápad, na kterém se bude pracovat, a nepracovalo se nikdy. Takže je tady dost vážné podezření, že dokonce i kontrolní rada této Grantové agentury České republiky neplní svoji povinnost tak, jak by měla.

Proto jsme přistoupili k jakémusi, řekněme, zpřísnění kontroly kontrolní rady ze strany Sněmovny, v tomto případě především ze strany sněmovního školského výboru. To by spočívalo právě v zavedení jakýchsi pravidelných zpráv a informací. Samozřejmě možná ten termín, možná ta perioda tříměsíční je příliš krátká. Je možné souhlasit, kdyby došlo v rámci pozměňovacího návrhu ve druhém čtení k prodloužení této periody ze tří třeba na šest měsíců. Ale považujeme za nutné, aby tyto zprávy a informace byly pravidelněji a častěji předkládány než doposud a v rámci nich by bylo možné od kontrolní rady požadovat některé podstatné informace, které se netýkají konkrétních formálních drobností při neuspokojování některých projektů, ale které se týkají podstaty hodnocení a podstaty spočívající v tom, že veřejné prostředky věnované Grantové agentuře České republiky a samozřejmě také Technologické agentuře České republiky jsou efektivně a správně vynakládány. To je to podstatné zdůvodnění toho, proč tuto novelu předkládáme. Jsme přesvědčeni, že její přijetí zlepší a zprůhlední činnost Grantové agentury České republiky a samozřejmě také Technologické agentury České republiky.

Co se týče nároku na státní rozpočet, tak tady žádné podstatné nároky v tomto směru nejsou. S evropskou legislativou tento návrh novely rovněž není v rozporu. Takže si na závěr dovoluji vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o propuštění této předlohy do druhého čtení.

Abych nezapomněl, v závěru bych ještě chtěl konstatovat jednu věc. Možná, i když si tím zdaleka nejsem jist, jsem v jistém střetu zájmů, protože jsem řešitelem jednoho projektu v rámci Technologické agentury České republiky, který započal fungovat od počátku letošního roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych poprosil, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Rom Kostřica. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, já se domnívám, že toto je důležitá záležitost. Bylo o ní řečeno od předkladatele poměrně hodně. Já hlavní rozdíl vidím v tom, že ta výroční zpráva nebude podávána jednou ročně, ale je zde návrh na podávání čtyřikrát do roka, čtvrtletně. Já osobně se domnívám, že tato četnost je možná až příliš vysoká, nicméně jsem toho názoru, že by bylo dobré tento zákon projednat a propustit do druhého čtení a projednat ho ve školském výboru, pokud možno po předchozím projednání v podvýboru pro vysoké školy a vědu a výzkum.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášky - paní poslankyně Drastichová a pan poslanec Bartoš. Paní poslankyně Drastichová jako první.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás, abych shrnula pozici poslaneckého klubu Věcí veřejných v novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Hned v úvodu musím namítnout, že mechanismy kontroly jsou v obou agenturách stávajícím zákonem dostatečně zajištěny. Zároveň zakotvením povinností obou kontrolních rad podávat nejméně jednou za tři měsíce informace o činnosti příslušné agentury by Poslanecká sněmovna do jisté míry suplovala práci těchto kontrolních rad. Připomínám, že aktivní nápravná opatření jsou vázána až na opakované neschválení výročních zpráv. Požadavek na pravidelné podávání zpráv o činnosti agentur alespoň jednou za tři měsíce není dostatečně věcně odůvodněn a představoval by jak zvýšení administrativní zátěže, tak provozních nákladů obou agentur. Z předloženého materiálu přitom zatím není jasné, jaký by měl být přínos navrhované informační povinnosti, resp. v čem je tam ten informační deficit.

Jak už tady navrhovatel řekl, jsem ráda, že je ochoten přistoupit k debatě o frekvenci předkládání zpráv. Kromě toho má také předložený návrh zákona i drobné legislativní nedostatky.

Na základě výše uvedených faktů jsem pro propuštění do druhého čtení a následnou diskusi v příslušném výboru, tedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je pan poslanec Walter Bartoš do rozpravy.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, moje předřečnice paní kolegyně Drastichová citovala docela obsáhle ze stanoviska vlády, tak já už budu teď malinko konkrétnější a stručnější.

V každém případě pan kolega Ohlídal jak ve své zprávě, tak v důvodové zprávě, která je v návrhu zákona uvedena, v podstatě zdůvodňuje hlavní principy navrhované právní úpravy takto. Jsou v podstatě dva. Za prvé, kontrolní rady GAČR a TAČR, tedy Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky, budou předkládá výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy nejméně jednou za tři měsíce informaci o činnosti GAČR a TAČR, včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu vývoje inovací. Za druhé, že výši odměny členů kontrolních rad GAČR a TAČR stanoví Poslanecká sněmovna na základě zprávy o činnosti kontrolní rady GAČR a TAČR na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy. V podstatě, jestli mě rozum neklame, principem tohoto návrhu je i posílení vlastně výboru, který se zabývá touto oblastí, oproti současnému právnímu stavu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP