(15.40 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, když je ODS tak nervózní. Jenom bych se připojil k tomu, že výjimečně nemusí úplně všechno dělat vláda. Měli bychom se pokusit pustit materiál do druhého čtení a buď se příslušným poslancům podaří tam takové změny a úpravy dát, protože náš zákon o podpoře výzkumu a vývoje je špatný, neodpovídá aktuálním potřebám a je zbytečně byrokratický. Nedávno tady proběhl seminář, na kterém úředníci ministerstev školství i průmyslu a obchodu předvedli, že skutečně jsou někde minus 30 let zpátky. Chtějí papíry, papíry, formální náležitosti, věcné věci se v tom ztrácejí. A samozřejmě, pokud se týká hodnocení grantových komisí a všechny tyhle věci, kdo dělá ve výzkumu, tak ví, že je to běh na dlouhou trať, že se nedá dělat, že tam jsou cesty pokusu a omylu, a teprve v dlouhodobějším vývoji, když se ukáže, že někdo šlape permanentně vedle, tak by asi měl být vyměněn. To žádným zákonem stejně nepodchytíte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to byl možná poslední příspěvek do rozpravy. Teď můžeme rozpravu ukončit a já se zeptám zpravodaje, jak vlastně hlasovat. Nejsem si jist, jestli jsem zaregistroval, jestli zazněly nějaké návrhy v rozpravě. Navrhl, to byl pan poslanec Bartoš. Jenom kdybychom to tedy zrekapitulovali, abychom věděli, co máme hlasovat.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane místopředsedo, já se domnívám, že tady nezazněl návrh na zamítnutí zákona, čili si myslím, tady jde o to, abychom pustili tento návrh do druhého čtení. Nevím, jestli pan poslanec Bartoš podal návrh na zamítnutí zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Určitě, když se podíváte do stenozáznamu, tak jsem navrhoval zamítnout tento návrh zákona na konci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže zazněl v rozpravě návrh na zamítnutí, takže bychom měli hlasovat nejdřív tento návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Tak ano, už jsem všechny svolal, takže snad můžeme hlasovat. Je tady návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili.

 

Budeme hlasovat návrh pana poslance Bartoše na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 93. Přihlášeno je 151, pro hlasovalo 48, takže bylo zamítnutí zamítnuto.

 

Můžeme hlasovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo ještě jiný návrh na přikázání? Pokud nemá, tak budeme hlasovat tady toto.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat výboru pro kulturu, tělovýchovu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 94. Přihlášeno je 155. Pro hlasovalo 146, proti dva, takže to bylo přikázáno příslušnému výboru k projednání a my můžeme ukončit první čtení tohoto návrhu.

 

A máme tu bod číslo

 

38.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Stanovisko jsme obdrželi jako tisk 638/1. Poprosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, která by předložený návrh za navrhovatele měla nyní přednést. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla tisk 638, novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Zastupuji zde kolegy poslance, kteří společně se mnou tuto novelu předkládají. Zároveň bych chtěla říci, že tímto tématem se zabývala i dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení, doporučila jít touto cestou novely zákona, takže i novela byla podepsána všemi zástupci všech poslaneckých klubů.

Novela zákona jednoznačně koresponduje se schválenou koncepcí bydlení, to znamená s koncepcí, kterou schválila vláda v roce 2012, a působnost Státního fondu rozvoje bydlení navazuje na tuto koncepci a je určena až do roku 2020.

Chtěla bych tady připomenout ještě to, co jste neměli ve svých podkladech naší novely, a to je nález Nejvyššího kontrolního úřadu, kde NKÚ konstatuje, že Státní fond rozvoje bydlení nevytváří dostatečné zdroje k financování bytové politiky mimo státní rozpočet a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro které byl zřízen.

Ti z vás, kteří zde seděli v roce 2000, vědí, že tehdy vznikl Státní fond rozvoje bydlení, a hlavním způsobem financování tohoto fondu byly především prostředky získané z privatizace, které byly do fondu posílány přes Fond národního majetku. Tento zdroj vlastně skončil a Státní fond rozvoje bydlení si dnes hledá další zdroje.

Státní fond zastává klíčovou roli v koncepci bydlení a je trochu v jiné pozici než například Státní fond dopravní infrastruktury. Dovolte mi, abych teď jenom v krátkosti připomněla, jakou cestou se Státní fond rozvoje bydlení hodlá vydat.

Fond až do této chvíle se zabývá rozvojem bydlení, upravuje pouze financování projektů na podporu rozvoje bydlení. Co přináší tato novela? Předkládaná novela zákona rozšiřuje účel fondu též o podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů. Reaguje tak na potřebu aplikace finančního nástroje Jessica v České republice. Jessica je způsob financování investic na podporu rozvoje měst. Jessica funguje jako holdingový fond na principu využití prostředků z operačních programů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských oblastí prostřednictvím fondu rozvoje bydlení. Jessica funguje už od roku 2006. Jistá zkušenost v České republice už je, má ji Moravskoslezský kraj, který vlastně s Jessikou už pracuje.

Jessica nepřináší klasické dotace, ale půjčky, a proto umožňuje opětovné využití prostředků. Jde o návratnou formu pomoci, kdy příjemce musí prostředky splatit zpět do fondu rozvoje města. Vrácené prostředky lze znovu použít pro financování investičních projektů, a to po ukončení programového období 2007 až 2013. Nastává tak možnost připravit se na dobu, kdy peněz ze strukturálních fondů Evropské unie bude ubývat.

Proč jsme žádali o zařazení této novely přednostně? Předpokládáme, že schválením novely bychom mohli z tohoto programu Jessica čerpat již v příštím roce 2013, to znamená ještě ve starém období plánovacím, resp. programovém, a mohli bychom hovořit o částce kolem 600 mil. Lze očekávat, že význam finančního nástroje Jessica v budoucnu poroste, a proto jsme přesvědčeni, že i naše legislativa by se měla připravit na možnost čerpání z tohoto programu.

Proč právě Státní fond rozvoje bydlení a Jessica? Jako nejvhodnější instituce, která by mohla zastřešovat finanční nástroj Jessica na centrální úrovni jako holdingový fond pro financování rozvojových projektů měst a metodického centra, byl identifikován Státní fond rozvoje bydlení, který je svým charakterem finanční institucí ovládanou státem s dostatečnými zkušenostmi a know-how pro úspěšnou administraci prostředků z operačního programu.

Já bych vás tedy, dámy a pánové, chtěla požádat, abyste tuto novelu, která je vám předkládána jako tisk 638, propustili do druhého čtení. Jenom chci konstatovat, že tato novela není v rozporu s českou legislativou ani legislativou evropského práva.

Děkuji za pozornost a prosím tedy jménem všech předkladatelů o propuštění této novely do druhého čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP