(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 91, přihlášeno 168, pro hlasovalo 154, proti 1, takže to bylo přijato.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů, podle sněmovního tisku 543, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." (Stanovisko navrhovatele je kladné, stanovisko zpravodaje je záporné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 92, přihlášeno 167, pro hlasovalo 56, proti 70. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 66.

 

Máme tu bod

 

33.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
/sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Požádám pana poslance Ohlídala, aby návrh uvedl.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych při zdůvodnění návrhu této novely alespoň částečně citoval z naší důvodové zprávy.

Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může být členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky a členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky přiznána za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolních rad Grantové agentury a Technologické agentury Poslanecká sněmovna. Zákon však již nestanoví bližší pravidla pro určení výše této odměny Poslaneckou sněmovnou.

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dále stanoví, že kontrolní rady Grantové agentury a Technologické agentury předkládají Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní rady těchto agentur, pokud opakovaně neschválí jejich výroční zprávu. Jiný způsob informování a povinnosti Grantové agentury a Technologické agentury vůči Poslanecké sněmovně než předkládání výroční zprávy však již zákon nestanoví. Tato skutečnost vytváří pro Poslaneckou sněmovnu značný informační deficit o činnosti Grantové a Technologické agentury České republiky v období mezi výročními zprávami.

Teď bych se zmínil, přesně řečeno stručně zmínil o hlavních principech navrhované právní úpravy v rámci naší novely.

(V sále je velký hluk, poslanci na pravé straně sálu se hlasitě smějí. Řečník se odmlčel a obrátil se čelem k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pravděpodobně ten smích vás ruší, pane poslanče, což chápu. Tak já bych chtěl ten příliš hlučný smích, kdyby to bylo možné ... Ano. Děkuji za pochopení.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Já také děkuji. S cílem odstranění výše uvedených problémů navrhujeme v zákoně o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovit následující:

Za prvé, kontrolní rady Grantové agentury a Technologické agentury České republiky předkládají výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech vědy nejméně jednou za tři měsíce informaci o činnosti Grantové agentury a Technologické agentury České republiky, včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Za druhé předkládáme, aby výši odměny členům kontrolních rad obou grantových agentur stanovila Poslanecká sněmovna na základě zprávy o činnosti kontrolní rady těchto agentur na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy.

Co se týče návrhu odměn ze strany školského výboru, který se pak předloží Poslanecké sněmovně, tak tady tuto změnu navrhujeme, i když tento výbor sice nepatří mezi výbory Poslanecké sněmovny obligatorně zřizované ze zákona, ale je zřizován na základě usnesení Poslanecké sněmovny pravidelně v každém volebním období. Protože je tento výbor zřizován právě na základě usnesení Poslanecké sněmovny, nelze v zákoně přímo odkázat na jeho název, ale lze ho vymezit jenom prostřednictvím jeho působnosti. Zde vidíme paralelu, která se týká ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, zákona, který se týká těchto věcí, který obdobně zmiňuje výbor Poslanecké sněmovny příslušný ve věcech bezpečnosti. Takže tady jsme si vzali jakési poučení, jakýsi příklad z této oblasti a ze zákona, který se týká právě utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Pokud jde o zprávy předkládané jednou za tři měsíce a o podávání informací o činnosti těchto grantových agentur, tak to u kontrolních rad požadujeme z prostých důvodů. Je vám jistě známo, že zákon č. 130 požaduje v současném znění to, aby tyto kontrolní rady jednou za rok podávaly zprávu o své činnosti, a nic víc. O tom, jak mají tyto zprávy vypadat, čeho se mají týkat, v zákoně nic není řečeno. A v tom je také kámen úrazu, protože se často stává - především se to stávalo u kontrolní rady Grantové agentury České republiky, protože Technologická agentura pracuje v podstatě pouze dva roky -, nebo stávalo, že v těch zprávách, která kontrolní rada předložila, nebyly některé podstatné informace, které by vypovídaly do hloubky o činnosti Grantové agentury České republiky. Nebyly tam například informace, které by jednoznačně hodnotily proces výběrového řízení týkajícího se finanční podpory vědeckých projektů v rámci základního výzkumu. Byly tam sice uvedeny některé dílčí informace třeba o navrhovatelích, kteří si stěžovali na postup Grantové agentury u svých jednotlivých podaných projektů, ale velmi často chybělo hodnocení, které se týkalo samotné podstaty hodnoticího procesu, jinými slovy řečeno výběrového řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP