[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl VI. Praha 1872, s. 395-450.]

Paběrky písemností wšelikých z let 1421-1438

č. 1Jan Roháč z Dubé p. Oldřichowi z Rosenberka: list odpowědný, wedle bratří Táborských. W Lomnici b. r. (1421) 3 Febr.
č. 2Páni Pražané potwrzují smlauwy, kterau wůdcowé wojska jejich učinili mezi stranami w městě Launském. Formule z r. 1421 cc. 20 Mart.
č. 3Mělničtí přistupují ke straně měst Pražských a podobojí proti králi Sigmundowi a králowně Sofii. Formule z r. 1421, m. Apr.
č. 4Kolínští přistupujíce ke 4 artikulům Pražským, zapisují se neuznáwati Sigmunda za krále a slušeti pod auředníky, kteříž jim napotom od Pražanůw usazeni budau. W Kolíně, 7 Mai 1421.
č. 5Stawowé Morawští zapisují se pánům Českým k zachowání čtyř artikulůw Pražských, k neuznání Sigmunda za krále etc. Bez datum (1421 m. Mai).
č. 6Smlauwa mezi Petrem z Krawař a ze Strážnice a králem Sigmundem učiněná kterauž pan Petr, wydědiw nejstaršího syna swého Wáclawa, činí poručníky mladších dětí swých dle wůle králowy. W Brně, 13 Nov. 1421.
č. 7Žádost pánůw českých ku knížatům říšským o pomoc k wálce proti kacířům. Bez datum (r. 1422?).
č. 8Poslaní od knížete Sigmunda Korybuta páni čeští oswědčují markrabi Fridrichowi Braniborskému ochotnost swau, uzawříti příměří s celau stranau králowau i s Karlšteinem, budeli jim zjednáno swobodné slyšení (o článcích učení swého). W Žatci, 4 Nov. 1422.
č. 9Pražané wyznáwají, že tři měšťané Kauřimští, kteří od wíry podobojí odstaupili a krále Sigmunda se přidrželi, po slibu, že knížete Sigmunda Litewského za zpráwce uznáwati a čtyry kusy pražské hájiti chtějí, na milost přijati byli, a přimlauwají se též při obci Kauřimské za sausedy její. W Praze, 4 Nov.
č. 10Posádka hradu Karlšteina wstupuje w příměří s knížetem Sigmundem Korybutem a s Pražany i stranau jejich, až do sw. Martina r. 1423. Bez datum (po 8 Nov. 1422).
č. 11Pražané zapisují Wilémowi (Kostkowi z Postupic?) - někdy poslu swému k Witoldowi, zboží někdy kláštera Sázawského, městečko Mnichowice s přísluš. Bez datum, (1422-23).
č. 12Jan z Opočna, co králem ustanowený poručník sirotkůw n. Jana ze Hradce, slibuje w poručenstwí tom zachowati se sprawedliwě. W Košicích, 9 Mai 1423.
č. 13Strana kališnická w Čechách swoláwá města i obce swé na sněm do Nimburka. Bez roku a místa (r. 1423?).
č. 14Pražané dáwají pánům a městům kraje Plzeňského bezpečný gleit na 4 neděle, aby k sněmu Swatohawelskému do Prahy přijeti mohli. W Praze, m. Oct. 1423.
č. 15Král Sigmund Oldřichowi z Rosenberka: aby přijel také k roku kurfirstům ke dni sw. Kateřiny do Wídně uloženému. W Tatě, 14 Oct. 1424.
č. 16Aleš z Žeberka, zpráwce obcí Táborských a Orebských, Domažličanům: aby přitáhli ku Klatowám, bratřím ku pomoci. W Sušici, bez roku, m. Januar.
č. 17Páni Olomučtí panu Janowi Towačowskému: že jali jistého Morawu, ne jakožto jeho služebníka, ale pro krádež, a protož že propustiti ho nemohau. W Olomúci, 25 Febr. 1425.
č. 18Páni Olomučtí Onšíkowi purkrabí na Towačowě: že jim není bezpečno posílati od sebe lidi žádané; aby obrátili se upřímo ku knížeti Albrechtowi, jenž prý w Brně jest etc. W Olomúci, 14 Apr. 1425.
č. 19Olomučtí dáwají pánům Morawským swůj bezpečný gleit, aby do města jejich přijeti mohli. W Olomúci, 25 Mai 1425.
č. 20Olomučtí Litowelským: důtkliwá odpowěd na pohrůžčiwé jejich psaní. W Olomauci, b. r.
č. 21Páni Olomučtí Ladislawowi z Ludanic: ačkoli nepřátelé od Kroměříže již odtáhli, chtějí předce spojiti lid swůj s ním a s Mikulášem Perinem, kterýž s král. wojskem se blíží. W Olomauci, 13 Januar 1426.
č. 22Páni Olomučtí p. Mikulášowi z Peřinu: ačkoli král. lid již (z Kroměříže) se rozjel, chtějí předce spojiti se s ním, až jen bezpečně na pole budau moci wytrhnauti. W Olomúci, 15 Januar. 1426.
č. 23Mistr Šimon z Tišnowa napomíná Čechy, aby wrátili se ku poslušenstwí církwe, jížto dána byla od Krista pána moc, činiti wšeliké proměny při řádu křesťanském. Mart. 1428.
č. 24Heitmané wojska Táborského a Sirotčího obci Kutnohorské, která po druhém wypálení města se usadila, pojišťují statky jim někdy od Žižky a Hwězdy rozdané, aby jich těm, kdo utekli byli s králem Uherským, nawracowati powinni nebyli etc. Bez místa, 25 Jun. 1428.
č. 25Pamět o jednání na sněmě Pražském, majíli Čechowé obeslati budaucí koncilium (Basilejské) a uzawříti mezitím příměří s králem Sigmundem. W Praze, 23 Mai 1429.
č. 26Heralt z Kunstatu we při swé s Hlawáčem z Ronowa přichází mocně na wolené s obau stran smluwce, a na Pražany co nejwyšší ubrmany. Bez místa, 28 Apr 1430.
č. 27Zápis obce Kauřimské, že Prokopa richtáře swého, který od wíry podobojí odstaupil a krále Sigmunda se přidržel, želícího skutku swého opět na milost přijala, kromě že mu rychty newrací. 4 Jun. 1430.
č. 28Zpráwa sauwěká o welikém wítězstwí Čechůw u Domažlic, dne 14 Aug. 1431. 15 Aug. 1431.
č. 29Přemek kníže Opawský wstupuje w příměří s wojskem Táborským a Sirotčím a slibuje přistaupiti ke 4 článkům Pražským. W Opawě, 28 Sept. 1431.
č. 30Hejtman i starší wojska Sirotčího zapisují obci města Nowého Kolína wes Křečhoř s příslušenstwím. Bez místa, 22 Febr. 1432.
č. 31Týn-Horšowští u vikářůw kostela Pražského důtkliwě zastáwají M. Neostupa, Týnského arcipřišta. Na Týně Horšowě, 21 Mai 1433.
č. 32List průwodní daný od Jana Baštína i Mikuláše Trčky pánům Slezským, aby do Litomyšle ku potřebnému jednání bezpečně přijeti mohli. Na Náchodě, 20 Sept. 1433.
č. 33Páni a obce Táborské k žádosti p. Oldřicha z Rosenberka přijímají také město Budějowice do příměří, kteréž s tím pánem uzawřeli. Bez místa, 28 Sept. 1433.
č. 34Nejmenowaný očišťuje se, že ačkoli wěřil s podobojími, nikdy předce nenáležel ke straně Táborské, a protož že také nemá trpěti s nimi. Bez datum (m. Mai-Jun. 1434).
č. 35Půta z Častolowic, obdržew od císaře Sigmunda knížetstwí Minsterberské w zápisu, slibuje slaužiti mu wěrně a postaupiti té země zase, když mu 6000 kop gr. dáno bude. W Řezně, 30 Sept. 1434.
č. 36Jan Pardus ze Hrádku we při s knížaty a městy Slezskými o wězně (kněze Bedřicha i Petra Poláka) a zámky Otmochow, Němčí i Wrbno přichází mocně na pana Alše z Risenburka, zpráwce králowstwí Českého. Bez místa, 13 Dec. 1434.
č. 37Aleš z Risenburka, zpráwce král. Českého, nawracuje mincéřům knapům na Horách Kutnách jejich starodáwná práwa šmiten, pod wýwinkami. Bez místa, 4 Mart. 1435.
č. 38Císař Sigmund Oldřichowi z Rosenberka: že nezapomíná služby jeho, ale měw přílišná wydání, odkládá odměnu jejich na dobu nejprwé příští. W Tatě, 4 Dec. 1435.
č. 39Burian z Gutšteina Fridrichowi markrabí Braniborskému: že chce přičiniti se rád, aby pan (Hynek) Krušina z Šwamberka přestal wálčiti proti němu. Bez místa i roku (1436?) 27 Apr.
č. 40Císař Sigmund Wokowi z Sowince pojišťuje amnestii a městu Přerowu swobodné požíwání kalicha. W Praze, 1 Oct. 1436.
č. 41Umluwa pány Českými spůsobená mezi císařem Sigmundem a knězem Bedřichem o město a panstwí Kolín, ježto má tomuto zapsáno býti we 3000 kopách gr. č. W Praze, 18 Nov. 1436.
č. 42Psaní obce Táborské ku panu Oldřichowi z Rosenberka čtwero z let asi 1434 až 1444.
č. 43Císař Sigmund městečku Jilowému a obywatelům jeho potwrzuje wšech jejich práw a řádůw horničích. W Praze, 8 Mai 1437.
č. 44Odpowědné listy pánůw a rytířůw Českých hojných proti knížatům Saským w Míšni k ruce pánůw Plawenských dané. Roku 1437 okolo 22 Mai.
č. 45Císař Sigmund Jiříkowi z Poděbrad zapisuje a zastawuje w tisíci kopách některá zboží zádušní klášterská. W Praze, 6 Nov. 1437.
č. 46Poslední psaní císaře Sigmunda ke stawům Českým, jímž twrdí některá opatření od nich učiněná i jmenuje posly swé k nim, Kašpara Šlika i Hartunga Kluksa. We Znojmě, 30 Nov. 1437.
č. 47Řeči přednesené na sněmu králowstwí Českého swolaném po smrti cís. Sigmunda k wolení nowého krále. W Praze, 26 Dec. 1437.
č. 48Albrecht wolený král Český přislibuje stawům králowstwí Českého držeti kusy, o které se s nimi umluwa stala. W Jihlawě, 8 Jun. 1438.Přihlásit/registrovat se do ISP