13.

Strana kališnická w Čechách swoláwá města i obce swé na sněm do Nimburka.

Bez roku a místa (r. 1423 ?). (Z rkp. česk. Museum 23 B 2, č. 315.)

My Hašek z Walštyna, mincmaistr na Horách Kutnách, purkmistři etc. W. z. podkomoří králowstwie Českého, A. H. z D. purkrabie Wyšehradský, wzkazujem službu swú a žádost statečnú setrwání w zákoně božiem a w jeho swatých prawdách.

Páni a bratřie w pánu bohu milí! Dáwáme wám na wědomie, že znamenawše mnohé a rozličné nesnáze a zádawy i lúpeže a bezpráwie, kteréž běží w tomto králowstwie, i jiné nehody, o němž nám jest rady a sjezdu welice potřebie: sněm w Nimburce učiniti obecný den S. W. ježto nynie najprw přijde uložili sme, na němž o wšechny takowé pilné nedostatky země, a zwláště o zwelebení zákona božieho má mluweno býti. Protož wás prosíme a pro obecné dobré žádáme, napomínajíce, abyšte tu na ten jistý den ráčili býti, anebo swú radu, jakož z práwa máte, na to učiniti, abyšte ráčili, dwa z konšelów a dwa z obce s plnú mocí wydati, zdaliby pán bóh ráčil nám pójčiti w to uhoditi, kakby ta země w řád, w jednotu, w milost a w lásku božskú mohla uwedena býti. Pakliby kto wěda to a moha tu nebyl, tehdy bychom jiného newiděli nežli to, že jemu zwelebenie zákona božieho a obecné dobré nenie milo.Přihlásit/registrovat se do ISP