31.

Týn-Horšowští u vikářůw kostela Pražského důtkliwě zastáwají M. Neostupa, Týnského arcipřišta.

Na Týně Horšowě, 21 Mai 1433. (Orig. kapit. Pražské.)

Služba naše napřed wám, a dáwáme wám wěděti, že když ste mistra Neostupa arcipresta našeho Týnského pohnali před sě osobně a w této mieře, netoliko duchowním ale i swětským zdá sě nepodobné; obeslali sme swým listem po poslu našem jistém, který bez meškánie byl w Olomúci a Kněze Milosti nenalezl, než poručníky tři kanownické, kteréž uzříte zejména psané w jejich listu, ježto nám píší i wám tudiež posielají. Protož wěříme i ufáme wám, že nám různice ižádné neučiníte w službu boží; neb ti, ktož sú na wás wznesli, by mistr Neostup arciprest co neřádného wedl aneb sě w práwa waše uwazowal, jistěť toho nynie (sic), a to shledáte buď Kněze Milost anebo wy úředníci. Dajte anebo pošlete inkvisici, shledáte, zeť sú jeho křiwě osočili. A byť byl čas pokojný, netrpělť by on toho, byť swé prawdy nejmienil okázati, jakožť i okazuje. A nám dále o to nedáte mluwiti; nebť mnozí skrze to roztrženie mají a strach welikého pohoršenie. A toho nám dajte odpowěď listem swým po témž poslu. Datum in Týn Horšuow, fer. quinta in die ascensionis domini, anno domini MoCCCCoxxxiii.

Zdeněk z Drštky, purkrabie
na Týně Horšowě.

Plná rada města Týna Horšowského.

Venerabilibus viris dominis vicariis in spiritualibus, domino Simoni decretorum doctori et domino Johanni canonico in ecclesia Pragensi, amicis nostris sinceris.Přihlásit/registrovat se do ISP