3.

Mělničtí přistupují ke straně měst Pražských a podobojí proti králi Sigmundowi a králowně Sofii.

Formule z r. 1421, m. Apr. (z téhož rkp. číslo 367.)

Proscriptio civitatis Melnicensis

My richtář, purkmistr, konšelé i wšecka obec města Mělnického wyznáwáme etc., že sme swobodně a dobrowolně beze wšech přinucení přistúpili a přistupujem mocí tohoto listu ku panóm Pražanóm welikého a nowého měst Pražských, we čtyřiech kusiech spasitedlných, o něž sú sě zasadili proti králi Sigmundowi Uherskému i wšem jeho pomocníkóm, a ty jisté čtyři kusy sami napřed držeti s pomocí boží beze wšeho ustúpenie, a swé wšecky poddané k tomuž wésti, a jich panóm Praženóm i wšem jich wedle těch čtyř kusów pomocníkóm do našich statków i hrdel wěrně a sprawedliwě beze wšie lsti proti každému žiwému člowěku hájiti a brániti i pomáhati, krále Sigmunda swrchupsaného za krále Českého nepřijímati, a králowé Sofii, pod niž sme dřiewe slušeli, bez wóle města Pražského nikoli do města našeho Melníka, ani na jiný který kus k městu našemu příchylný nepúštěti, a proti tomuž městu Pražskému hlawniemu koruny králowstwie Českého wěčně ani my ani naši budúcí ižádnú měrú nebýwati, pod jich moci a práwo wěčně slušeti, a jich nebo úředníków od nich usazených jakožto starších swých zpráwcí poslušní býti dobrú wěrú naší slibujem. Paklibychom my nebo naši budúcí kdy sě proti Pražskému hlawniemu městu kterýmkoliwěk obyčejem pozdwihli anebo protiwili, anebo co proti tomu zápisu učinili: tehdy sě i swé budúcí tiemto listem cti, wiery, hrdel i statków swých odsuzujem, chtiece aby nám ani našim budúcím na wěky nikdiež wěřeno nebylo w žádné mieře. Tomu na swědomie etc.Přihlásit/registrovat se do ISP