4.

Kolínští přistupujíce ke 4 artikulům Pražským,  zapisují se neuznáwati Sigmunda za krále a slušeti pod auředníky, kteříž jim napotom od Pražanůw usazeni budau.

W Kolíně, 7 Mai 1421. (Orig. w zemském archivu Morawském.)

My richtář, purkmistr, konšelé i wšecka obec města Kolínského nad Labem, wyznáwáme tiemto listem wšem, ktož jej uzřie nebo čtúce uslyšie, že znamenawše při swatú a sprawedliwú, o kterú sú se opatrní páni purkmistr, konšelé i wšecka obec welebného města Pražského a hlawnieho koruny králowstwie Českého s swými pomocníky proti Sigmundowi králi Uherskému i wšem jeho pomocníkóm zasadili, jichžto my sme wedle toho krále a jeho zawedením a ponucením byli nepřietelé odpowědní: jich moci a té při sprawedliwé dále sě protiwiti nechtiece, přistúpili sme swobodně a dobrowolně beze wšeho přinucenie, i přistupujem mocí tohoto listu, k těm čtyřem kusóm poctiwým, hodným a spasitedlným a k městu Pražskému swrchupsanému, pánu bohu a jim sě na milost pro to naše neřádné proti nim pozdwiženie dawše. Slibujíc dobrú naší wěrú beze wšie zlé lsti, wěčně sě proti tomu městu ižádným obyčejem nepozdwihati ani kterak protiwiti, než jim wší naší mocí prawdy buožie w těch čtyřiech kusiech zawřené, i we wšech jiných a poctiwých a obecnému dobrému koruny králowstwie Českého užitečných wěcech, o něžby sě kdy posadili, proti každému žiwému člowěku, kteréhožby koliwěk stawu, řádu, powýšenie nebo dóstojenstwie byl, radni a pomocni býti do našich  statkuow i žiwotów, dokudžby těch najdále stáwalo; a toho krále Sigmunda za krále a pána dědičného této koruny České, pro jeho nehodnost, nikoli nemieti ani přijímati, než jemu se wedle toho města hlawnieho a wšech jich pomocníków protiwiti, dokudž nás najdále stáwati bude, a ižádného jiného za krále této koruny nepřijímati, kohožby město Pražské swrchupsané s swými pomocníky nepřijalo w časech budúciech, kolikrátby toto králowstwie skrze zbawenie krále osiřalo. Slibujíce dále ižádných úředníków w městě našem nepřijímati ani pod ně slušeti, než ty kteříž nám od pánów Pražských wysláni, dáni a usazeni budú, w ty slušeti a jich poslušni býti máme, se wšemi požitky dřiewe na krále a úředníky jeho sprawedliwě slušejícími zřieti a hleděti, nikam z země w nižádných přech na wyššie práwo se neodmietajíc ani odwoláwajíc, beze wšeho odpieranie, tak dlúho, donižby pán buoh wšemohúcí této koruně České pána a krále nedal, a ten jednostajným swolením wšie obce Českého králowstwie nedošel korunowánie řádného a w této zemi obyčejného

Kteréžto kusy swrchupsané, i každý z nich, slibujem a máme wésti a držeti i zachowati úplně a docela, beze wšeho přerušenie, pod ztracením cti i wiery našie, kteréž sě tiemto listem odsuzujem, jestližebychom na čem který kus swrchupsaný přestúpili, jehož buože nedaj, a to na nás očitě anebo hodným swědomím bylo dolíčeno a swětle dokázáno.

Tomu na swědomie a jistotu pewnější pečet našeho města wětšie s naším dobrým wědomím i s wolí naší k tomuto listu jest přiwěšena. Jenž jest dán a psán léta od narozenie syna buožieho tisícieho čtrstého a potom jedenmezcietmého léta, w středu před swatým Duchem.Přihlásit/registrovat se do ISP