42.

Psaní obce Táborské ku panu Oldřichowi z Rosenberka čtwero z let asi 1436 až 1444.

(Z originálůw w archivu Třebonském.)

1.

Urozenému pánu panu Oldřichowi z Rosenberka etc.

Službu naši wzkazujem podlé běhu příměrného, urozený pane! Wznesl na nás pan Jan Ústský, žeby TMt jemu twrz Fuglhauz ztekl a towaryše zjímal i jeho samého Fuglhauzu, a koně i dobytek pobral a twrz tu wypálil etc. I žádámyť toho, dle toho křesťanského příměřie, kteréž spolu máme, aby jemu TMt to oprawil. Jinak jestližeby TMt toho oprawiti nechtěl, musiliťbychom TMt napomínati pro nezdrženie příměřie i z základu. Jehož máme za to, že se TMt toho nedopustí. A tohoť odpowědi žádáme. Dat. Thabor, fer. ij post palmas.

Kněz Bedřich z Strážnice, purkmistr a radda města Hradiště Tábor.

2.

Urozenému pánu panu Oldřichowi z Rosenberka etc.

Službu naši, urozený pane, času příměrného wzkazujíce, na wědomie dáwáme, že lidem našim z Debrníka, Wlastiboře a Nedwědice, kteříž od strany wašie holdowáni jsú, pobrali na Blatnú a na Lnáře. Protož poněwadž TMt jest najwyšším hauptmanem strany wašie, žádámeť, aby ráčil se k tomu přičiniti, aťby nám a lidem našim opraweno bylo a nawráceno. Jinak my o waše lidi, kteréž máme w holdu, s ižádným nechtělibychom se kyseliti a zacházeti, než musiloťby tak jíti, aťby každý toliko před sebú holdowal. Neb TMt wie, že my se Zmrzlíky i wálku o to byli sme začeli, nechtiece se díwati, by lidi wašeho drženie a naše holdownie hubili. I wěřímeť, že TMt také o naše lidi dědičné stane a jim oprawiti káže. A toho žádáme wašie odpowědi. Dat. Thabor fer. III die Mauricii.

Purkmistr a radda
města Hradiště Tábor.

3.

Urozenému pánu Oldřichowi z Rozmberka, pánu na Krumlowě.

Službu naši napřed, urozený pane milý, wzkazujem. Píšete, že služebníci naši nynie pobrali dobytek, šaty i jiné wěci, a některé lidi zjímali z Záwrawy, tudiež dotýčíce, že jest to panstwie Waše etc. Myť sme toho došli, žeť jsú to lidé nepřátel našich. Pak jakož panstwie dotýčete, toť móže dobře býti, že tu panstwie móžete jmieti; ano my zápisy na Lúňowské zbožie jmá(me), ale panstwie zóstaweno jest k králowstwí, aby požitkowé, což do králowy komory slušejí, byli bez zmatku wydáwáni s toho zbožie. A wšak málo sě na to tak dobře Němci jakožto jiní obrátie, by těch lidí nehubili a do Němec nenosili. Pro kteréžto záhuby, by dnes pán w zemi sě uwázal, málo anebo nic swého panstwie na tom zboží by požil. Protož úfámeť TMti, že našich nepřátel lidí zastáwati nebudete; nebť by byla naše zlá wálka, když TMt naše nepřátely zastáwal. Dat. fer. IV ante Antonii.

Purkmistr a radda města Hradiště Tábor.

(A tergo: "Compositi fer. III. post Valentini, jako pán z Budějowic přijel, mluwiw s Tábory.")

4.

Urozenému pánu panu Oldřichowi z Rosemberka.

Službu naši času příměrného, urozený pane, wzkazujeme. Jakož TMt nám o příměří píše etc. Dáwámeť wěděti, že Čabelský nás o též obeslal; a my wyslali sme k němu, aby mezi p. Kolowratem a Pražany i jinými a námi bylo konáno. Dále o Zmrzlících jakož dotýčete etc. Nebuď tajno wás, že sjewše se s Zmrzlíkem a Pieseckými, snažně mluwili sme s nimi, aby ty záhuby nešly. A oni prawie, že strana waše lidi jich se wšech stran hubí, a žádný přijma jich lidi w hold, nechce před swú stranú brániti a ubezpečiti. Protož račiž se přičiniti, ať strana waše, když jeden lidi jich w holdu jmá, druzí na ně nesahají a nehubie s wašie strany. A jestližeť to od wašie strany pojde, prawieť oni, že chtie také toho přestati. Pakliby se k stawení záhub lidí jich tím obyčejem nepřičinili, sami móžete rozuměti, žeťby to wámi a stranú waší šlo. A my nemohlibychom se s nimi o to kyseliti, poněwadžby stranú waší a wámi sešlo. A toho žádáme wašie odpowědi, abychom o to s nimi uměli dále mluwiti. Dat. Thabor, fer. III post Laurentii.

Purkmistr a radda města Hradiště Tábor.Přihlásit/registrovat se do ISP