2.

Páni Pražané potwrzují smlauwy, kterau wůdcowé wojska jejich učinili mezi stranami w městě Launském.

Formule z r. 1421 cc. 20 Mart. (Rkp. česk. Museum, sig. 23 B 2, číslo 358.)

"Concordia partium."

My purkmistr, konšelé i obec etc. wyznáwáme etc. že sú opatrní mužie J. z A. a B. konšelé od nás na pole s plnú naší mocí k rozsuzowání zákona božieho a k dobýwaní božích a našich nepřátel wyslaní, a nadewším wojskem měst našich hauptmané najwyšší, mezi obcí města Lúnského, kteráž se jest o zákon boží zasadila a při něm statky swé opustiwši a z města toho wytáhši setrwala s jedné, a mezi obcí, kteráž w městě ostala s druhé strany, konečnú smlúwu učinili a ji s obú stranú o wšecky wěci, nic nepoostawujíc, smluwili a w jednotu uwedli, s dobrowolným a nepřipuzeným s obú stranú přiwolením, pode ctí a pod wěrú, tak aby wěčně sobě ižádných nechutí o ty wěci umluwené a smířené nikoli nespomínali, ani sobě w keré kyselosti zdwihowali spolkem nebo rozdielně a osobně, než sobě wěrně pomocní byli zákona božieho, cti jazyka Českého a obecného dobrého hájiti a brániti proti člowěku každému žiwému. Pakliby která strana co proti smlúwě a smíření tomu učinila a tu kterak koliwěk přestúpila a druhé straně toho najíti nechtěla ani oprawiti, a to na přestupujíce dówodně bylo shledáno: tehdy my s naší mocí straně poslušné proti odporné chcme i máme wěrně pomocní býti a k tomu sě přičiniti, aby straně poslušné odporná našla aneb utrpěla tak, jakožby sě nám za podobné zdálo, kolikrátby toho potřebie bylo. Toho na swědomie etc.Přihlásit/registrovat se do ISP