17.

Páni Olomučtí panu Janowi Towačowskému: že jali jistého Morawu, ne jakožto jeho služebníka, ale pro krádež, a protož že propustiti ho nemohau.

W Olomúci, 25 Febr. 1425. (Ms. Wencesl. de Iglavia, f. 110b.)

"Johanni de Towaczaw."

Služba naše napřed, urozený pane a súsede přiezniwý! Jakož nám píšete o Morawu, žádajíce abychom wás zprawili, proč sme jej jali: tak račte wěděti, že sme toho Morawu proto jali, nebo sme u něho našli zlámaný střiebrný pás, jenž w tom pobitie, jakož se nenie margrabiny Milosti žoldnéřóm stalo, jednomu žoldnéřowi ten pás jest odjat. A toho Morawu sme nejali jakož wašeho služebníka, neboť proti wám i wašim nemieníme činiti, než jakož takowého člowěka, u kterého krástwy nalezeno; jakožbychom i našim učinili, kdyžby sě to událo. A jakož píšete, jestliže jej nepropustíme, žebyste to chtěli oswědčiti pánóm městóm i okolním, že wás u pokoji nechati nechcme: a wěříme, že sě též bez winy nedopustíte. A přes to obeslali sme Margrabiny Milosti o to a čekámy od JMti odpowěd na to přikázaní: a tať sě WMti neutajie. Dat. dominica Invocavit.Přihlásit/registrovat se do ISP