27.

Zápis obce Kauřimské, že Prokopa richtáře swého, který od wíry podobojí odstaupil a krále Sigmunda se přidržel, želícího skutku swého opět na milost přijala, kromě že mu rychty newrací.

4 Jun. 1430. (Z knihy pamětní města Kauřími, fol. 31.)

Tak jakož Prokop richtář náš skrze náwod osob některých wedle krále Uherského s jeho mocí odšel jest od obcí k zákonu božiemu příchylných a odstúpil, a zasadil se s nimi proti prawdám božím jakožto nepřítel: potom když jest žádal milosti, želeje což jest učinil proti pánu bohu, jeho swatým prawdám, obcem wěrným, a zwláště této obci, z jednostajné wuole našich wyšších přijali sme jeho dobrowolně mezi se a tuto obec, k jeho statku milostiwě jeho nawrátiwše, kromě rychty, kterúžto rychtu držeti máme do našie wuole, wšecky winy, nechuti i škody s obú stranú sobě wespolek pro pána boha plně odpúšťujíc, zpomínati sobě ižádnú měrú nemajíce, ale dobrú wěrú beze lsti radni i pomocní býti sobě slibujíce, takowúto wýmluwú, jestližeby nadepsaný Prokop proti pánu bohu, jeho swatým prawdám, obcem wěrným, neb této obci se zasadil, aby jemu jedno s druhým bylo zpomenuto. Pakli by která osoba jedna neb dwě s ním oč sě potkali, aby to radú té chwíle bylo opraweno. Testes Cerzek magister civium, totum consilium. Actum  feria V infra octavam Pentecostes, anno domini etc. xxx.

(Zápis mřežowaný.)Přihlásit/registrovat se do ISP