10.

Posádka hradu Karlšteina wstupuje w příměří s knížetem Sigmundem Korybutem a s Pražany i stranau jejich, až do sw. Martina r. 1423.

Bez datum, (po 8 Nov. 1422.) (Z rkp. česk. Museum 23 B 2, číslo 339.)

"Proscriptio Treugarum."

My Zdeslaw Tluksa z Buřenic, purkrabie hradu Karlštyna, Jan z Lestkowa, seděním na Waldece, Jan Študent z Tachlowic, Mareš Tluksa z Wolkowa, Kuneš Tluksa z Buřenic, Hynek z Waldeka, Jan odtud seděním w Litni, Wilém z Dúpowa, Jan šwáb z Jiekwe, Záwiše z Jimlína, Sigmund Bolochowec z Pušperku, Rús z Šimě, Matěj Rús z Kowářowic, Kuna z Sulewic, Bužek z Tmaně, Hospřid z Hostiwice, Předbor (z) Radošína, Ondřej z Hořowic, jistci běhu dolepsaného, wyznáwáme etc., že sme s slowútným kniežetem Sigmundem Litewským, s pány, rytieři, panošemi, zemany, pány Pražany i městy, hrady, twrzemi i se wší stranú k nim příchylnú, i s těmi se wšemi, ktožby pro ně chtěli učiniti anebo nechati, bezelsti w přímiřie křesťanské wstúpili sme a wstupujem mocí tohoto listu. Slibujíc naší dobrú wolí a wěrú, beze wšie lsti, jednostajně a společně s tiem hradem s Karlšteinem, s Waldekem, s Hořowici, se pány, rytieři, panošemi, služebníky a pomocníky našimi, kteříž sú s námi w tom obležení byli, i s těmi se wšemi ktož pro nás chtie učiniti nebo nechati, to jisté přímiřie zdržeti, splniti a zachowati od Sw. Martina nynie minulého až do Sw. Martina potom najprwé příštieho, a ten den celý až do západu slunce, beze wšeho odpowiedánie, přímiřie wšelikterakého přerušenie; w kterémžto přímiří wšecka zbožie, kteráž k hradu Karlštynu, k Hořowicóm, k Waldeku sprawedliwě příslušejí, i wšecka dědičná zbožie rytieřów a panoší, kteříž sú na Karlštyně w čas toho obleženie ústawně byli, od prwapočátku obehnánie hradu až do uloženie tohoto přímiřie, a kterýchžto dědičných zboží jsú w skutečném a sprawedliwém držení; a ta wšecka zbožie klášterská a kněžská, na něž my od najjasnějšieho kniežete a pána pana Sigmunda krále Uherského zápisy máme, ta zbožie wšecka mají u pokoji býti, tak aby nám ani naší straně w ta zbožie nebylo saháno ani překáženo až do času swrchu psaného etc. krále Uherského (sic) na dědictwie pánów, rytieřów, panoší, panów Pražských i jich strany. [Zdá se že zde dwa listowé z rukopisu wyřezáni jsau; text jistě aspoň nedbalostí písaře pomaten jest.] Jim také  slibujem postúpiti ani žádnú měrú jim w ně nesahati w tom přímiří. Dále jesti wymieněno, jestližeby již jmenowaný král Uherský swú mocí do země wtrhl: tehdy my s těch hradów nebo twrzí jemu proti Kněžie Milosti, panóm Pražským i jiným pomocníkem wšem nemáme pomocni ani býti nákladni w nižádné mieře. Než jestližeby na který hrad neb twrz swrchupsaných přijel, tehdy jej pustiti máme, tak aby on s těch hradów, na nichž jsa, s nimi ižádné škody jim ani jich straně i jich wšem pomocníkóm učiniti nemohl ani škoditi ižádným kusem ani kterú měrú. Také jesti znamenitě wymieněno, aby hrad Karlštajn beze wšeho oprawenie, krom střech sprostných, ižádným kusem nebyl námi oprawowán k obraně do času swrchupsaného, i s těmi twrzemi, kterýchž nám postupují. A jestližeby kto w tom přímiří z našich takowého co učinil, ježtoby co proti tomu přímiří býti mohlo, takowý námi a naší stranú má hodně trestán býti a k tomu připrawen, aby sě to tomu komužby co uškozeno bylo, dosti odesíalo, tak jakož by sě urozenému panu Haškowi z Walštyna. sed. na H. a statečnému Zdeslawowi Tluksowi z B. líbilo a widělo se a zdálo zapodobné; a toto přímiřie aby wždy w swé celosti a moci stálo a bylo drženo a zachowáno až do času již jmenowaného. A kteřížby pomocníci naši anebo služebníci s námi w tom příměří utwrditi sě nechtěli a od nás sě odtrhnuti mienili, ti we čtyřiech neděléch od dání listu příměří nebo jména jich popíšíce těmto umluwám mají odpowěděti a s námi na hradě Karlštyně i na jiných twrziech k tomu příslušných zóstati nemají ani kterých stanowišť mieti do času přímiřie swrchupsaného. Kteréžto přímiřie i kusy swrchupsané i každý z nich slibujem a máme wésti, držeti a zachowati úplně a docela bezewšeho přerušenie, pod ztracením cti a wiery našie, kteréž sě tiemto listem odsuzujem, jestližebychom na čem který kus swrchupsaný přestúpili, jehož pane bože nedaj, a to na nás očitě anebo hodným swědomím bylo dolíčeno před swrchupsanými panem Haškem a Zdeslawem z Buřienic a swětle dokázáno.Přihlásit/registrovat se do ISP