48.

Albrecht wolený král Český přislibuje stawům králowstwí Českého držeti kusy, o které se s nimi umluwa stala.

W Jihlawě, 8 Jun. 1438. (Lib. vetust. arch. civ. Prag.)

My Albrecht, z božie milosti Římský král po wše časy rozmnožitel říše a Uherský, Dalmacký, Charwatský etc. král, wolený král Český a knieže Rakúské etc. wyznáwáme tiemto listem obecně přede wšemi, ktož jej uzřie nebo čtúce slyšeti budú, že jakož urození, stateční, slowútní a opatrní, páni, rytieři, panoše, města i wšecka obec králowstwie našeho Českého, znamenawše a zřetedlně shledawše práwa a sprawedlnosti naše, kteráž a kteréžto my po zápisiech, zámluwách i zawázaních našich i také wšech pánuow, zeman a měst téhož králowstwie našeho předkuow, a k tomu najoswiecenějšie kněžna a paní, paní Alžběta manželka naše, po prawém a přirozeném dědictwí k již jmenowanému králowstwí máme, wolili a wzali sú nás sobě wšichni jednohlasně za swého i téhož králowstwí krále pána sprawedliwého a mocného. Tak my chtiece rádi a z powinnosti již našeho dóstojenstwie, majíce je i to králowstwie wšelikak množiti a šířiti, k jich wšech pilným a snažným žádostem, na těchto sme s nimi jmenowitě wěcech a umluwách zuostali, kteréžto wšem těm, jenž při nás zuostanú, milostiwě držeti chcem, i oni také wděčně od nás přijali sú a přijímají, jakož tuto sě níže píše. Najprwé cožkoli kompaktáta a smlúwy za žiwnosti ještě najnepřemoženějšieho kniežete a pána, pana Sigmunda, božské paměti Římského ciesaře a Uherského, Českého etc. krále, mezi swatým sborem Basilejským s jedné, a mezi králowstwím swrchupsaným Českým a markrabstwím Morawským s strany druhé, učiněné a sepsané swědčie a držie, buď o ty čtyři artikuly neb o které jiné wěci, že jim to má držáno a od nás bráněno a hájeno býti. Item ty kusy a wěci zwláštnie, w kteréž sě jest pán a otec náš Ciesařowa Milost králowstwí a markrabstwí swrchupsanému zapsal, ty chcem se wší pilností, což najdále moci budem, zemi dowesti. Paklibychom jich, neb které wěci z nich dokonati nemohli beze lsti, ale chcem je w tom držeti a zachowati wedle týchž zápisów a od toho nedati jich tisknúti; než mimo to, což bychom učiniti nemohli, nemáme také honěni a napomínáni býti. A dále o to s pilností státi i pomocní toho býti chcme, aby arcibiskup hodný podlé žádosti jich swěcen byl, jenžtoby žáky na kněžstwie swětil oboje, to jest, ježtoby tělo a krew božie, i také pod jednú spósobú rozdáwali, podlé kompaktát a smluw, o nichž jest swrchu zmienka. Item chcme prwéprawené králowstwie naše České, markrabstwie Morawské, kniežata w Slezí, města i jiné země k témuž králowstwí našemu příslušné, každý staw w jich řádu, práwu a swobodě zachowati, držeti i před bezpráwím s jich radú a pomocí brániti, neb to dobře sprawedliwé jest i hodné. Item wšechny dluhy a zápisy slawné paměti ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréžto Jich Milosti w zemi České zapsaly a wydaly sú buďto na králowstwí neb na duchowenstwí, ježto sú s jich wědomím wyšly, ty a takowé chcme neproměnitedlně každému wedle jeho sprawedlnosti držeti, jakož zápisowé swědčie. Item cožby zámków neboli sboží od koruny České bylo bezpráwně odtrženo, o nawrácenie těch zase chcme rádi s jich radú a pomocí státi, neb dobře rozomieme, cožbychom w tom dobrého učinili, že sobě i tej zemi užitku a dobrého přispoříme. Item o wyzdwiženie hor chcme rádi se přičiniti, což budem moci najlép pro naše a tej koruny i jiných zemí poctiwé a užitečné. Item chcem úřady a zámky w Čechách Čechóm, kteřížby se nám líbili, poručiti, aby na úřadiech w Čechách nebyl cizozemec než Čech, ale w jiných zemiech k koruně České příslušných, aby tak bylo držáno, jakož sú ciesař Karel a jiní králowé Čeští předkowé naši to ustanowili a wysadili podlé listuow a privilegií na to daných. I také jiné wěci, kteréž by sě koliwěk tej koruny České dotýkaly, chcme s radú Českú učiniti, wěřiece jim, že nám s pilností radni budú a pomocni, což našeho i tej země poctiwého byloby a dobrého; a pak, jestližebychom pro které potřeby z země snad odjeti musili, chcme wedle rady jich jednati a tu zemi opatřiti, a kdyžby sě tak udalo, mienili bychom Čechy při sobě a na dwoře našem mieti a milost i přiezeň naši jim ukazowati, jako těm, kteréž milujem zwláštně. A nad to nade wšecko zápisy ty, kteréž na zemi Morawskú máme, ačkoli weliké sme a nesmierné náklady pro zachowánie tej země činili, a mnoho dobrých lidí ztratili, wšak ke cti a k prosbě i žádosti Čechów chcme ten list hlawní a majestát bohdá při korunowání našem k tomu králowstwí k jiným listóm a privilegiem králowstwí Českého dobrowolně w moc Českú položiti, aby tudy naši lásku a příchylnost, kterú k tej koruně máme, wždy poznati mohli. Protož slibujem slowem naším králowským wšecky tyto wěci již wypsané, i každú z nich, we wšech jich článciech úplně držeti a w celosti zachowati bez přerušenie wšelikého. Na zdrženie toho pečet naši králowskú kázali sme přitisknúti k tomuto listu. Jenž jest dán w Jihlawě, w neděli den swaté trojice, léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého třidcátého osmého, let králowstwí našich etc. w prwém létě.Přihlásit/registrovat se do ISP