9.

Pražané wyznáwají, že tři měšťané Kauřimští, kteří od wíry podobojí odstaupili a krále Sigmunda se přidrželi, po slibu, že knížete Sigmunda Litewského za zpráwce uznáwati a čtyry kusy pražské hájiti chtějí, na  milost přijati byli, a přimlauwají se též při obci Kauřimské za sausedy její.

W Praze, 4 Nov. (Z knihy pamětní města Kauřími f. 24.)

Ex parte Nicolai Keil, Nicolai Borzess, Janconis Pertliconis et comunitatis civitatis Gurimensis.

My purkmistři, konšelé i wšechna rada města Pražského wyznáwáme tiemto listem obecně wšem, ktož jej uzřie nebo čtúce uslyšie: Tak jakož oswiecené knieže a pán pan Sigmund knieže Litewské, od najjasnějšieho kniežete a pána pana Alexandra, jinak Vitolda, pána a krále našeho požádaného milostiwého, zpráwce králowstwie Českého a markrabstwie Morawského wydaný a poslaný, opatrným Jankowi Pertlikowic, Mikulášowi Keil a Mikulášowi Boreš, měštěnóm kúřimským wšechny i každé winy, jakož sú sě byli zprotiwili proti pánu buohu a zákonu jeho swatému o přijímánie welebných swátostí těla a krwe pána našeho Jezu Krista, a krále Uherského přidrželi, odpustil i odpúštěje milostiwě a k jich statkóm a do jich příbytków nawracuje a přijímá; nebť sú slíbili pod  ztracením swých hrdel i statków před Kněze Milostí, tudiež i před námi, proti městu našemu Pražskému wšem jiným městóm k zákonu božiemu a k nám příchylným a zwláště proti obci města Kúřimského ižádným obyčejem nebýwati, ani se kterak protiwiti, než wší swú mocí prawdybožie w těch čtyřech kusiech zawřené, a zwláště o přijímánie těla a krwe pána našeho Jezu Krista i we wšech jiných   řádných a poctiwých a obecnému dobrému korony králowstwie Českého užitečných wěcech, o něž bychom se s jinými obcemi k nám příchylnými kdy posadili, proti každému žiwému člowěku kteréhož by koliwěk řádu, powýšenie nebo dóstojenstwie  byl, radni i pomocní býti a kněze welikého swrchupsaného za pána a za  krále   dědičného tohoto králowstwie Českého mieti. Pakliby wšichni nebo jeden z nich který kus swrchupsaný na čem přestúpili, a to na ně nebo na jednoho z nich  očitě nebo hodným swědomím bylo dolíčeno anebo swětle dokázáno, tehda má nebo  mají hrdla i statków ihned odsúzeni býti. Protož i my swrchupsané Mikuláše Keil, Jana Pertlikowic a Mikuláše Borše z přikázánie kniežete, zpráwce našeho milostiwého swrchupsaného, za přijaté a nawrácené k milosti máme, wás purkmistra, konšelów i wšie obce města Kúřimského swrchupsaného prosiece,   abyšte již jmenowané súsedy waše do města wašeho a mezi sě přijali i k jich přiebytkóm a k statkóm nawrátili, wšechny winy a nechuti odpustiece milostiwě   a na ně laskawi byli, minulých wěcí ani kterých záští jim nezpomínajíc. Datum feria quarta post festum omnium sanctorum, anno domini Mo ccccxxiio.Přihlásit/registrovat se do ISP