41.

Umluwa pány Českými spůsobená mezi císařem Sigmundem a knězem Bedřichem o město a panstwí Kolín, ježto má tomuto zapsáno býti we 3000 kopách gr. č.

W Praze, 18 Nov. 1436. (Orig. w c. k. tajn. arch. we Wídni.)

Léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého třidcátého šestého, w neděli před sw. Alžbětú w Praze, stala sě jest umluwa o Kolín welebným kniežetem panem Oldřichem hrabí Cilským, a urozenými pány, p. Alšem z Šternberka, p. Heincem z Pirkšteina hofmistrem, p. Kašparem kancléřem, p. Haškem z Waldšteina, p. Arnoštem z Wlašimě, p. Přibíkem z Klenowého a Janem z Kunwaldu podkomořím, mezi najnepřemoženějšiem kniežetem a pánem p. Sigmundem z božie milosti Římským ciesařem wždy rozmnožitelem říše a Uherským, Českým etc. králem s jedné, a poctiwým knězem Bedřichem z Strážnice s strany druhé.

1) Najprwé aby JMt knězi Bedřichowi na Kolíně a což k tomu příslušie, i na wéskách tuto jmenowaných, t. j. na Milotíně, Solopisky, Břežany, Nowá wes, Radowesice, w Zibohlawiech jeden člowěk, we Kbele jeden člowěk, Licko dwuor, Jestřebie Lhota dwuor, Sány, Mastnice, Malenowice, Hradiščko, w Nebowidech tři kopy platu, Swaté Kateřiny, Zábořie, Libodržice, Chotúchow, Owčáry, wes S. Jakuba, Owčáry dwuor a což k tomu dworu příslušie, S. Mikuláše s rybníkem, mlýny wdolepsané, mlýn w Hrobiech, dwa mlýny u města u samého, wésku Třiedwoří, se wším což k těm wsem příslušie, zapsal tři tisíce kop grošuow, aby JMti tiem lépe mohl slúžiti; a JMt má obmysliti, aby tiem lépe JMti mohl slúžiti. A kdyžby JMt neb budúcí jeho král Český chtěl jemu dáti tři tisíce kop gr. neb jeho budúcím, a dal jim rok napřed wěděti, anebo žeby je přewedl na jiné  zbožie s jich wolí: tehdy mají JMti neb jeho budúcím postúpiti města Kolína bez zmatku, a také jich mocí odtud netisknúti, lečby je splatil. A také JMti má kněz Bedřich wšechny holdy jiné propustiti, kteréž k Kolínu drží.

2) It, Kněz Bedřich nemá mocí na žádného swéwolně sahati, ale jestližeby k komu měl kterú winu, aby toho práwem a řádem hleděl; a Cies. Mt nemá jeho dáti žádnému mocí tisknúti mimo tyto umluwy, ale ktožby jej chtěl mimo ně tisknúti, má jemu JMt jakožto jeho pán pomocen býti a jeho brániti.

3) It. o Libenice umluweno jest, aby je Hynek w tej mieře držal jakož nynie drží. A jakož Smiřický k tomu sě táhne, o to máta s Hynkem před Cies. Mtí nebo jeho radú býti, a každý z nich okázati swé práwo. Pakliby nikterýž práwa neměl, a na Cies. Mt to přišlo: tehdy což z toho JMt Hynkowi učiní, z toho má JMti děkowati, jakožto pánu swému.

4) It. JMt má Zachařowi zapsati starú winnici, dwuor pod Kankem a Pučery wes. Pakliby w tej mieře, než kněz Bedřich zase přijede, co sobě jiného optal Zachař k tomu podobného, ale to aby mu bylo zapsáno.

5) It. jest umluweno o Keřského, že kněz Bedřich slíbil jest, že Keřský má k Cies. Mti přijeti a JMt za pána přijieti, jako jiní zemané. A což by JMti škody učinil, ježto sě jeho dielu dotkne, to kněz Bedřich má nawrátiti, když sě najprw zase wrátí; a na to má jemu od twrze odtrženo býti, a Cies. Mt má jemu swój hněw odpustiti.

A wšech na swědomie umluw a wěcí swrchupsaných, my umluwce nahoře jmenowaní naše pečeti wlastnie dali sme přiwěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán w Praze, léta a dne jakož sě swrchu píše.

(Sigilla pend. octo.)Přihlásit/registrovat se do ISP