38.

Císař Sigmund Oldřichowi z Rosenberka: že nezapomíná služby jeho, ale měw přílišná nyní wydání, odkládá odměnu jejich na dobu nejprwé příští.

W Tatě, 4 Dec. 1435. (Orig. arch. Třebon.)

Sigmund z božie milosti Římský ciesař wždy rozmnožitel říše a Uherský, Český etc. král.

Urozený wěrný milý! Wzali sme dwa twá listy od tohoto twého posla, kterýmž sme we wšech kusech dobřes rozuměli. A jakož nám píšeš, kterakť sú Táboři Lomnice sstúpili i holdy propustili s jinými kusy w těch listech dotčenými, to sme rádi slyšali; neb cožby tobě požitku přišlo, tohoť bychom wždy dobře přáli a k tomu pomohli kdežbychom mohli. A jakož pak píšeš a prosíš, abychme na twú starú službu spomínali a twú záhubu opatřili etc. Wěrný milý! chutně wěděti máš, že sme twé služby wěrné a stálé nezapomenuli, nébrž máme ji před očima a dobře na ni myslíme: než wěz, že sme tyto časy tak přemnoho peněz dobyti musili a welmi nuzně, abychom toto králowstwie naše upokojili, jakož si pak srozuměti mohl, že sme twé wěci nemohli tak obmysliti, jakož jest wuole naše byla. Ale jednámyť nynie se pány Českými a jinými dobrými lidmi, kteří u nás w poselstwí jsú, že bohdá wšeckny wěci k dobrému konci přijdú, a že skoro u wás w Čechách budem, jakož pak i hned šíře nápisem. A tu bohdá s tebú rozmluwíme a twú wěc opatříme. A nemněj, bychom tebe tak zapomenuli, nébrž máš na nás milostiwého pána mieti. Pak jakož si nám psal o Buriana a o tom příměří mezi wámi etc. coby Burian neb ti jeho učinili mimo naše přikázanie, toby nám žel bylo. Ale proto wždy učiň swé lepšie; neb my opět napíšem a přikážem, aby příměřie držáno bylo. Dán w Tatě na den S. Barbory panny, let král. našich Uherského etc. we 49, Římského w 26, Českého w 16 a ciesařstwie w třetiem létě.

 Ad mandatum D. Imperatoris
Caspar Slick miles cancell.

Nobili Ulrico de Rozenberg
fideli nostro dilecto.Přihlásit/registrovat se do ISP