15.

Král Sigmund Oldřichowi z Rosenberka: aby přijel také k roku kurfirstům ke dni sw. Kateřiny do Wídně uloženému.

W Tatě, 14 Oct. 1424. (Orig. arch. Trebon.)

Sigmund z božie milosti Římský král po wše časy rozmnožitel říše, Uherský, Český etc. král.

Urozený wěrný milý! Mníme že je tebe dáwno došlo, kterak sme kurfurstóm a jiným kniežatóm Říským, hrabiem, pánóm a městóm rok položili do Wiedni den S. Kateřiny n. př. pro pilné wěci wieru křesťanskú, sw. říši a koruny České dobré a ctné dotýkajíce. A poněwadž s tebú také rozličné a mnohé wěci rozmluwiti máme a tě podlé sebe chcme jmieti: protož od tebe žádáme se wší snažností, aby na ten rok S. Kateřiny do Wiedně také k nám bez meškání přijel a při tom byl, a nám pomáhal té koruny poctiwé a užitečné spósobiti a zjednati. A nedaj se w tom nic meškati, na tom nám zwláštní libost ukážeš. Dán w Tatě, w tu sobotu před swatým Hawlem, léta králowstwie našich etc. (sic)

Ad mandatum D. Regis Michael pptus Boleslav.

Nobili Ulrico de Rosemberg fideli nostro dilecto.Přihlásit/registrovat se do ISP