33.

Páni a obce Táborské k žádosti p. Oldřicha z Rosenberka přijímají také město Budějowice do příměří, kteréž s tím pánem uzawřeli.

Bez místa, 28 Sept 1433. (Orig. arch. Třebon, srown. AČ. III, 508.)

My Mikuláš z Padařowa wladař, purkmistr, radda i obec obce hory Tábor, Jan Pardus z Hrádku haitman, kněz Prokop zpráwce i s wojskem obcí Táborských polních, Jindřich z Stráže, Wáclaw z Stráže seděním na Fuglhúze, Janek z Sedlce, Jan Kosoř, Petr a Bohuslaw bratřie z Malowic, s našimi se wšemi zámky, posádkami i služebníky, wyznáwáme tiemto listem obecně přede wšemi, ktož jej uzřie neb čtúc uslyšie, že jakož urozený pán pan Oldřich z Rozenberka přijal jest město Budějowice w swú moc, a tak i w přímiřie wedle sebe, jakož we hlawniem listu přímiřném zapsáno stojí: protož i my k žádosti téhož pána nadepsaného w přímiřie sme s městem Budějowici wstúpili, i mocí listu tohoto wstupujem, s těmi se wšemi wýmluwami w prwniem listu přímiřném zapsanými, jenžto se pánem nadepsaným máme, od dánie listu tohoto až do roka, a ten den poslední celý do západu slunečného během swým přirozeným, aneb pět neděl dadúce sobě napřed wěděti, jestližeby která strana w tom přímiří státi nechtěla. A to pod základem čtyřmi tisíci kopami grošów dobrých střiebrných rázu Pražského. A my Jan Bleh z Těšnice, Léwa z Chřenowic seděním w Martinicích, Majnuš z Březnice, Petr z Bydlína, Hendrich z Sobětic, Bohuněk z Wrchotic seděním na Janowicích a Herbort z Otradowic seděním na Mitrowicích, rukojmě, slibujem swú dobrú čistú wěrú beze wšie zlé lsti, že to přímiřie má ctně, wěrně a křesťansky zdržáno a zachowáno býti i s těmi se wšemi wýmluwami w prwniem listu přímiřném zapsanými pod základem swrchupsaným. A zwláště wymluweno jest, že wězňowé, kteří jsú tu na Budějowice zjímáni, mají tu zuostaweni býti a jinam k stawení nemají napomínáni býti. A jestližeby kterak to přímiřie přerušeno bylo a nezdržáno, jehož bože nedaj: tehdy po oprawci, kterýž jest w prwniem listu zapsán, po jeho rozkázaní aby opraweno bylo; pakliby se toho nestalo a opřaweno nebylo, tehdy se známe, že sme základ čtyři tisíce kop grošów dobrých střiebrných rázu Pražského propadli; kteréžto penieze tak propadené máme i slibujem plniti tímž wším obyčejem a práwem, jakožto list náš prwotní swědčí. A toho wšeho na potwrzenie my jistci i rukojmě swé sme wlastnie pečeti k tomuto listu dobrowolně a s přiznáním přiwěsili. Jenž jest dán léta od naroz. syna bož. 1433, ten pondělí na den S. Wáclawa.

(Wisí pečetí 9 celých.)Přihlásit/registrovat se do ISP