32.

List průwodní daný od Jana Baštína i Mikuláše Trčky pánům Slezským, aby do Litomyšle ku potřebnému jednání bezpečně přijeti mohli.

Na Náchodě, 20 Sept. 1433. (Z orig. arch. Wratislawsk.  podal p. Grünhagen.)

My Jan Baščín z Porostlé, odjinud z Náchoda, a Mikuláš Trčka z Lípy, seděním na Homoli, wyznáwáme tiemto listem předewšemi, že sme dali a mocí tohoto listu dáwáme prawý gleit křesťanský oswieceným kniežatóm, knězi Konradowi biskupu Wratislawskému a knězi Bernardowi z Opolé, a múdrým i opatrným mužóm města Wratislawského a města Swídnického, i jiným zemanóm země Slezské, od padesáti až do sta koní. Kterýžto gleit má jim státi a trwati od dánie tohoto listu až do sw. Hawla nynie najprw příštieho, a ten den celý až do západu slunečného, během přirozeným takowě, že oni budú moci do země České do města Litomyšle bezpečně přijeti, a swých wěcí potřebných tu pojednati anebo popósobiti; a pojednajíc aneb swé wěci spósobiec neb nespósobiec, budú moci též bezpečně sě na swá obydlé a na swé zámky zasě nawrátiti, bez úrazu jich osob i statków. A to my swrchupsaní Jan Baščín z Porostlé a Mikuláš Trčka z Lipy slibujem pode ctí a pod wěrú jim napřed sami za sě i za wšecky swé služebníky, že jim i těm wšem, ktož s nimi pojedú, ten gleit má ctně a wěrně a beze wšeho přerušenie zdržán a zachowán býti. Toho na swědomie a lepší jistotu pečeti naše k tomuto listu jsú přitiščeny. Dat. Nachod, dominico die ante Mathaei, anno domini etc. XXXIII.Přihlásit/registrovat se do ISP