11.

Pražané zapisují Wilémowi (Kostkowi z Postupic?) - někdy poslu swému k Witoldowi, zboží někdy kláštera Sázawského, městečko Mnichowice s přísluš.

Bez datum, (1422-23.) (Z téhož rkp. číslo 325.)

"Donatoria hereditarie."

We jmeno božie Amen. My purkmistři etc. wyznáwáme etc. že znamenawše ustawičnú wěrnú a welice pilnú práci a službu statečného pana W. z Prahy od jinud z H., kterúž jest wedle nás sprwa počátka o chwálu boží a jeho swatú prawdu wedl, a zwláště w tom poselstwí našem i jiných obcí k zákonu božiemu příchylných k najjasnějšiemu kniežeti a pánu, panu Alexandrowi jinak Witoldowi, králi Českému wolenému a milostiwému, wedl, jednal a činil a ještě w budúcích časiech miení wěrně pracowati, činiti a jednati ústawně; w kterémžto poselstwí od božích a od našich nepřátel jsa jat, škody jest wzal nemalé. I nechtiece jeho tak hodné práce sobě málo wážiti, dali sme jemu, jeho dědicóm a budúcím, a mocí tohoto listu dáwáme s dobrým úmyslem, z powolenie i z přikázanie jasného kniežete a pána pana Sigmunda, kniežete Litewského, tehdy králowstwie Českého a Morawského markrabstwie zpráwce, tato zbožie odběhlá dole psaná: najprwé městečko Mnichowice se wšemi jeho požitky, poplatky, kteréž w něm jsú i s tiem se wším práwem a příslušenstwím, což k tomu městečku od staradáwna přísluší, jakož sú to městečko jich staří páni mnišie od sw. Prokopa měli a drželi. K tomu jemu swrchupsanému Wilémowi, jeho dědicóm i budúcím přidáwají se tyto wsi: Zwanowice, Oplany, Komořice, Nučice, Prusce a Wežerce s plným panstwím a s plnú zwolí, tak jakož jest od jiných pánów těch wesnic od staradáwna to držáno, žádných wěcí, ani kterého práwa na tom městečku a na těch wesnicech swrchupsaných sobě tu nepoostawujíc ani wyměňujíc, než jej, jeho budúcé dědice toho wšeho zbožie swrchupsaného mocí tohoto listu pána a prawého dědice činíme po wšecky časy budúcí. Slibujíc dobrú naší wěrú, beze wšie zlé lsti, swrchupsanému panu Wilémowi, jeho dědicóm i budúcím, w to jisté naše dánie ižádnú mocí ani kterým bezprawím na to sáhnúti nebo kterak překážeti, než radějšie radni a pomocni býti, kdyžby jemu, dědicóm i budúcím w to jisté naše dánie kto chtěl sáhnuti nebo kterak překážeti; dáwajíce jemu plnú moc, aby mohl s tiem se wším zbožím swrchupsaným učiniti nebo nechati, jakožby sě jemu, dědicóm a budúcím jeho líbilo a bylo toho potřebie. Přikazujíc wšem richtářóm, konšelem, obcem i robotězóm městečka Mnichowic a wsí swrchupsaných, aby k swrchupsanému Wilémowi se wšemi poplatky od staradáwna obyčejnými etc. etc.Přihlásit/registrovat se do ISP