40.

Císař Sigmund Wokowi z Sowince pojišťuje amnestii a městu Přerowu swobodné požíwání kalicha.

W Praze, 1 Oct. 1436. (Cod. Towačow. Musei Morav.)

My Sigmund z boží milosti Římský císař wždy rozmnožitel říše, Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král. Wyznáwáme tímto listem přede wšemi, kdož jej uzří anebo čtauce slyšeti budau, že jakož od mnoha let rozličné nepřízně, záští i nechuti byly sau mezi námi a Welebností Naší poddanými s jedné, a mezi urozeným Wokem z Sowince s strany druhé: tak wážíce sobě to a před oči naše wždy kladauce, že milost naše nižádnému, když jediné chce oprawiti, nemá nikoli odepřína ale každému hotowa býti, s dobrým rozmyslem a s raddau naší, k snažné mnohých dobrých lidí, wěrných našich milých, jenž o to mezi námi pracowali, prosbě, wšecky ty nechuti, záští a nepřízně, kterakžkoli a proč neb očkoli mezi Naší Welebností a jím wzniklé do té doby a wzniklá, i každé ty nelibosti a škody u wálkách již předešlých proti nám a poddaným našim kterakžkoli skrze swrchupsaného Woka činěné, a dále jemu, městu Přerowu, wšem jeho služebníkům a poddaným, i těm wšem, kdož sau wedle něho w létech již minulých a wálkách zašli, zapomenuli a pustili sme, i tímto listem zapomínáme a odpauštíme milostiwě, slibujíce naším císařským slowem jim toho ničímž zlým nezdwíhati wěčně ani zpomínati, neboli našim poddaným toho dopauštěti obyčejem žádným, ani dopustiti nikterakž, by o to kterými práwy duchowními neb swětskými kdy byli poháněni. A ti lidé wšickni w Přerowě i jinde, kteříž již praweného Woka w držení jsau, mají při tom těla božího pod obojím spuosobem přijímání podlé aumluw a zápisuow od nás a posluow od swatého konsilium na to učiněných a wydaných zuostaweni býti; a také když by nám Přerowa sstaupil, tehdy mají kostelowé tu w Přerowě i jinde takowými kněžími, kteříž tak rozdáwají, osazeni býti. A dále ty wšechny úmluwy mezi námi a umluwčími zwláštním listem zapsané máme i slibujem držeti a docela zachowati úplně. A toho na swědomí náš císařský majestát kázali sme přiwěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán w Praze, léta od narození syna božího tisícího čtyrstého třicátého šestého, w pondělí po swatém Wáclawě, léta králowstwí našich Uherského w padesátém, Římského w dwacátém sedmém, Českého w sedmnáctém a císařstwí we čtwrtém létě.Přihlásit/registrovat se do ISP