PABĚRKY PÍSEMNOSTÍ WŠELIKÝCH

z let 1421-1438.

1.

Jan Roháč z Dubé p. Oldřichowi z Rosenberka: list  odpowědný, wedle bratří Táborských.

W Lomnici b. r. (1421) 3 Febr. (Orig. arch. Třebon.)

Urozenému pánu p. Oldřichowi z Rozenberka a pánu na Krumlowě buď list dán.

Urozený pane! Jakož sem dříwe psal, napomínaje tě z lásky, jako twój chudý přítel přirozený, aby sě neprotiwil pánu bohu a jeho swatým prawdám, a chtě rád widěti, aby tudy i na duši i na zbožie dále nehynul: a ty si mi žádnej odpowědi na to nedal. A jáť skrze to jinak nemohu rozoměti, než že nemínieš prawdy božie a jeho swatého zákona šířiti a hájiti mečem, jakožto na křesťanského rytieře sluší. Neb každý křesťanský rytíř na to jest pás wzal a mečem sě opásal, aby prawdu božie šířil a jeho swaté čtení welebil, a neřády antikristowy tupil, cožby najdále mohl. Jakožť sem w prwniem listu wše o tom dosti rozomně psal, a odpowědiť sem žádnej od tebe na to neměl. Protož wěz, žeť w příměří i w nepříměří pána Jesu Krista s wěrnými bratřiemi Táborskými stojím a státi miením, i s swú bratří, i s swými služebníky i pomocníky, i s těmi ktož pro mě co chtí učiniti; a proti tobě a proti twým služebníkóm i pomocníkem i twým poddaným ničiemž nechci winen býti i s swými těmi swrchu psanými wšemi. Datum in Lomnicz, proxima feria secunda post festum purificationis.

Jan z Dubé Roháč,
haitman  na  Lomnici.Přihlásit/registrovat se do ISP