14.

Pražané dáwají pánům a městům kraje Plzeňského bezpečný gleit na 4 neděle, aby k sněmu Swatohawelskému do Prahy přijeti mohli.

W Praze, m. Oct. 1423. (Z téhož rkp. číslo 307.)

My purkmistr etc. wyznáwáme tiemto listem etc. že sme dali a mocí tohoto listu dáwáme urozeným rytieřóm a panošem, Henrichowi z Plawna jinak z Kungswardu, Fridrichowi z Kolowrat seděním na Libštyně, Janowi z Rizmberka seděním na Šwihowě, Wilémowi z Rizmberka, Hynkowi ze Šwamberka etc. a purkmistróm, konšelóm obecným Nowého Plzně, Střiebrského, Tachowského, Týna Horšowského měst, i jiným wšem zemanóm, rytieřóm a panošem kraje a lantkraje Plzeňského náš jistý swobodný a bezpečný gleit, i jich wšem, ktož s nimi a wedle nich k tomu roku a sjezdu obecnému přijedú, kterýž má nynie den S. Hawla nynie najprwé příštie u nás w městě Pražském býti, od dánie tohoto listu za čtyři neděle pořád počítajíc před mocí i před práwem bez přerušenie trwající, k nám k tomu jistému sněmu přijeti, s námi přebyti a rozmluwiti, a od nás se zase swobodně bez úrazu osob, zbožie i wěcí jich wšech do swých přiebytków nawrátiti, za nás, za wšecky naše i za ty, ktožby pro nás chtěli učiniti nebo nechati, dobrú naší wěrú a bezewšie zlé lsti; slibujem tento jistý gleit zdržeti a zachowati beze wšeho přerušenie swrchupsaným osobám i jich wšem, kteříž s nimi a wedle nich w té mieře pojedú, až do času swrchupsaného, s takowúto wymienkú, aby ižádného měštěnína našeho wyběhlého nebo pro dobré příčiny od nás wyhnaného s sebú nepojímali, neb takowého gleitu nedáwáme. Datum etc.Přihlásit/registrovat se do ISP