Stenografický zápis 15. schůze, 13. června 2007


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vladimír Dlouhý
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Pavel Kováčik


34. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - třetí čtení

Poslanec David Kafka
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Wolf


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


17. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Rath
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Michal Hašek
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Radim Chytka
Poslanec David Rath
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Tluchoř


2. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Rudolf Kufa
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Jan Morava
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec David Kafka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jan Morava
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslankyně Marcela Mertinová


7. Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Senátor Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tom Zajíček


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jaroslav Krupka


21. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Šlajs
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


33. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - třetí čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Milan Bičík


38. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Dlouhý


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jan Špika
Poslanec Milan Urban
Poslanec Libor Ambrozek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Korytář


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec František Bublan


19. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Mallotová
Poslankyně Miloslava Vostrá


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Václav Exner


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Schwippel


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Václav Exner
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Rudolf Kufa


49. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 /sněmovní tisk 154/

Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Hasil


50. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 165/

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Pavol Kubuš


52. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 176/

Poslanec Petr Pleva


54. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 180/

Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Petr Pleva


55. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 181/

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Pavol Kubuš


56. Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 193/

Poslanec Jiří Dolejš


57. Informace o podpořeném financování za rok 2006 /sněmovní tisk 197/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miloš Melčák


58. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2006) /sněmovní tisk 215/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miloš Melčák


60. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006 /sněmovní tisk 209/

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský


61. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007 /sněmovní tisk 212/

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Alexander Černý


62. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Jan Kasal


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP