(11.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 182 poslanců, pro bylo 91, proti 66, takže návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme - pokud není žádost o kontrolu, tak nemám důvod zdržovat jednání o tomto bodu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Ne-li, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Kdo s názorem organizačního výboru souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, z hlasujících 180 poslanců bylo pro 162, 2 byli proti, takže návrh byl přijat a já mohu ukončit projednávání tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Je to

 

2.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy,
Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 82/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já mám pocit, že nemám k tomuto zákonu příliš dlouze diskutovat. O společné části maturitní zkoušky, která je definována ve školském zákonu, toho bylo řečeno v prvním čtení už dostatek.

Výbor projednal tuto naši předlohu a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tato předloha byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Toť vše. Já chci poděkovat některým poslancům také z levé části politického spektra, kteří se připojili k nám a hlasovali s námi a podporovali tuto novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi. Tento návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 82/2 a já prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Marcela Mertinová.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak už tady zmínil kolega Bartoš, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, uvedený v tisku 82, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 12. schůzi dne 24. května 2007 a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem vyslovila souhlas ve znění uvedeném v usnesení výboru č. 70. Toto bylo všem poslancům rozdáno jako tisk 82/2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám dvě přihlášky, a sice od pana poslance Rudolfa Kufy a Jana Moravy. Jako první vystoupí pan poslanec Kufa.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Pane předsedající, já jsem se hlásil do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, máte pravdu a mně to dává příležitost, abych dal možnost k vystoupení paní ministryni Daně Kuchtové.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych si vás jenom krátce dovolila informovat o tom, že jsem velmi ráda, že ve školském výboru došlo ke shodě a došlo k tomu, že jsme přijali určitý kompromisní návrh na odložení státních maturit. Toto téma považuji za celospolečensky velmi významné a předpokládám, že dnes před hlasováním už nebude žádná velká debata, neboť všechny sporné otázky jsme v podstatě vyřešili.

Dohodli jsme se na tom, že připravíme pracovní skupinu, která bude řešit obsahovou část maturit, bude pracovat zhruba do podzimu příštího roku, nebo příštího školního roku, a poté budeme pracovat na harmonogramu, který si paní poslankyně Šojdrová vyžádala v první verzi do 25. června. A my jsme předložili jako ministerstvo školskému výboru takový obecný přesnější harmonogram na přípravu maturitní zkoušky. Budeme ho doplňovat, budeme diskutovat se všemi odbornými skupinami, samozřejmě především s poslanci, odborníky ze školského výboru a s vámi, kteří o toto téma máte zájem. Do diskuse hodlám zapojit i studenty, kteří protestovali proti tomu, aby státní maturity byly v letošním roce.

Situace kolem maturitní zkoušky je podle mého názoru v tuto chvíli poměrně jasná, přehledná, ke kompromisu došlo a já vás prosím, abyste zvedli ruku pro odložení státních maturit o dva roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. A nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Morava.

 

Poslanec Jan Morava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych se pouze chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu k projednávanému tisku č. 82, který vám byl rozdán v úterý 5. června do vašich lavic.

Principem navržené úpravy je odstranění nerovnosti mezi školami různých zřizovatelů. Jedná se o nerovnost podmínek při přerušení výuky v oboru vzdělávání nebo při zavádění nového oboru. Proto tato novela navrhuje vypustit ze zákona do něj dodatečně vložený pojem "obor vzdělávání". Tento návrh je konzultován se zástupci všech parlamentních stran a já vám velmi děkuji za jeho podporu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zdali se… (Hlásí se poslanec Klučka.) S faktickou poznámkou? (Ano.)

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím - paní ministryně, já vás chci ubezpečit, že dneska se hlasovat nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Tím končím obecnou rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásí, a otevírám rozpravu podrobnou. Na faktickou poznámku pana poslance Klučky nikdo nebude reagovat. Viděl jsem pana poslance Bartoše, že chce vystoupit, takže mu dám příležitost. Pak vystoupí pan poslanec Kufa, Kafka a Bohdalová.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl využít práva navrhovatele a v souladu s paragrafem 95 odst. 1 jednacího řádu požádat Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním rozhodla o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, a to ze 72 hodin na 48 hodin. To je můj návrh do podrobné rozpravy, přesně v souladu s jednacím řádem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím pana poslance Kufu.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci. Máme před sebou další z mezinárodních… Ne z mezinárodních, omlouvám se.

Vážené kolegyně a kolegové, pozměňovací návrh, který předkládám a se kterým jste se měli možnost seznámit stejně jako se zdůvodněním, se týká pouze velmi malého počtu škol v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Přesto a právě proto ho považuji za velmi důležitý. Jedná se upřesnění a zjednodušení zákona v části národnostního školství. Přestože se tento návrh týká pouze velmi malého počtu škol, a to pouze v okresech Frýdek-Místek a Karviná, chci vás ostatní kolegyně a kolegy z jiných částí naší republiky požádat o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec David Kafka, potom paní poslankyně Vlasta Bohdalová, Milan Bičík a Jan Morava.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP