(11.40 hodin)

Poslanec David Kafka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Už minulý týden jsem vám rozdal text svého pozměňovacího návrhu do lavic, takže nyní bych jenom velmi krátce zopakoval obsah tohoto pozměňovacího návrhu.

Netýká se přímo odkladu státních maturit, ale rozhodl jsem se využít tohoto otevření zákona k tomu, abych do něho vnesl podle mě poměrně podstatný princip, který tam dosud chybí. Týká se to § 16 odst. 9, kde bych chtěl vložit větu, že v době od převzetí dítěte, studenta a žáka do jeho předání zákonným zástupcům vykonává asistent pedagoga současně činnost osobní asistence podle speciálního zákona, pokud není s ohledem na mimořádné okolnosti případu dohodnuto jinak.

Vychází to z toho, že osobní asistence má u nás poměrně dlouhou tradici, že původně osobní asistence byla cosi nad a mimo všechny zákony, že se maskovala různými formami veřejně prospěšných prací apod. a že to byl právě školský zákon, který první zřídil funkci asistenta pedagoga a tím částečně nahradil tu chybějící právní úpravu, která tady scházela. Asistent pedagoga je tedy taková osoba, která se stará o pedagogickou část zdravotně postiženého žáka, studenta nebo dítěte a pomáhá mu v pedagogické činnosti, aby se dítě dobře integrovalo do školy, která je pro všechny stejná.

Bohužel se stalo a v praxi vidíme, že se asistent pedagoga právě orientuje výhradně na činnosti pedagogické a že je k dispozici ve škole jenom 45 minut vyučovací hodiny, pak tedy nikoliv, a že nezajišťuje dítěti ani drobné úkony osobní hygieny, převlečení nebo doprovod na toaletu. A aby dítě, které se má integrovat do velkého a zdravého kolektivu, to mohlo skutečně udělat a mělo k tomu všechny podmínky, tak k tomuto asistentu pedagoga velmi často musí být ještě další osoba, osobní asistent, který dělá právě tyto drobné úkony a vyplňuje čas přestávek mezi vyučováním. Proto tedy navrhujeme, aby v době vyučování bylo dítě, žák nebo student v komplexní péči a odpovědnosti jedné osoby, a to za podmínek, které už známe a které od 1. ledna 2007 zná zákon č. 108 o sociálních službách v § 39.

Úprava, kterou jsem si vám dovolil předložit, umožňuje, aby v důvodech, které jsou na straně pečované osoby, to nebyla obligatorní podmínka a aby se právě podle individuálních okolností mohlo dohodnout odlišně.

Já vám za všechny děti, které jsou v procesu integrace, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kafkovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Vlasta Bohdalová, připraví se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrh k zákonu č. 561 a vlastně k sněmovnímu tisku 82/2. Týká se to ne ukončení středoškolského vzdělávání, ale jeho počátku nebo průběhu.

Letos se poprvé konaly přijímací zkoušky mezi nižším a vyšším stupněm víceletého gymnázia a zase nám tato legislativní norma jaksi rozbouřila veřejnost. A proto bych byla ráda, kdybychom mohli přijmout jednoduchou novelu, protože si myslím, že všechny patnáctileté děti, které ukončí povinnou školní docházku, by měly projít tzv. přijímacím řízením, což není problém vzhledem k tomu, že těch dětí postupuje na druhý stupeň víceletých gymnáziích řádově kolem tří tisíc, čili není to tak velký administrativní úkon.

Ale nejvíc, co se nelíbí veřejnosti a co se nelíbí samotným žákům a jejich rodičům, je tzv. přijímací zkouška, tedy to, podle jakých kritérií ty děti budou přijímány. Můj pozměňovací návrh novely je zcela jednoduchý. Ponechává na ředitelích škol, jaké kritérium v přijímacím řízení zvolí k přijetí žáka. Většina dětí, jak mám zkušenosti od kolegů z gymnázií, postupuje automaticky, ale v každé třídě se objeví několik dětí, které je potřeba jakoby v té polovině přezkoušet. Tam necháváme řediteli možnost, aby tu zkoušku od žáka požadoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Bohdalové. Hovořit bude pan poslanec Milan Bičík, připraví se pan poslanec Jan Morava.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, velmi stručně. Dovolte, abych se v rámci podrobné rozpravy formálně přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům k tisku 82/2. Vzhledem k tomu, že jsem jejich obsah včas avizoval na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že vám byly v úterý minulý týden po 14. hodině předány v písemné formě, a také vzhledem k tomu, že tyto návrhy, které jsem předložil, obsahují jejich písemné zdůvodnění, nebudu je načítat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi, že využil tuto část jednacího řádu. Hovořit bude pan poslanec Morava a připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslanec Jan Morava: Děkuji pane místopředsedo. Dámy a pánové, pro procesní správnost ještě jednou podávám pozměňovací návrh, který vám byl rozdán 5. června do vašich lavic.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám a jako poslední z přihlášených do podrobné rozpravy vystoupí paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Já se tímto hlásím k předloženému pozměňovacímu návrhu, který vám byl položen na lavice již minulý týden. Je to pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 82/2, který je usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 12. schůze z května 2007.

Jedná se o pozměňovací návrh, který je ve dvou variantách a který zpřesňuje přijatý návrh výboru. Stručně řečeno, jde o to, aby pro všechny maturanty platily stejné podmínky pro konání třetí volitelné zkoušky, která se pro všechny maturanty bude konat v kalendářním roce 2012. Velmi se omlouvám kolegům, kteří nebyli přítomni na schůzi výboru a nemohou tedy porovnat to, jakým způsobem jsme došli ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, a mohou si klást otázku, proč jsme nedopracovali návrh do dokonalé legislativní podoby. Tento legislativně zpřesňující text skutečně vznikl teprve poté, co byl přijat komplexní pozměňovací návrh ve výboru, a já vám předem děkuji za jeho podporu.

Ještě bych se velmi krátce chtěla vyjádřit k předloženým návrhům, které zde zaznívají k tisku 82. Mnohé z nich řeší důležité akutní, řekněme, problémy, které se ve školském zákonu objevují a mají snahu je řešit. Byl zde uveden návrh kolegyně Bohdalové, kolegy Kafky a dalších. Já se domnívám, že tisk 82 byl úzce zaměřen na změnu v konání maturit, a velmi bych se přimlouvala za to, aby tento tisk zůstal vymezen pouze pro změny, které se maturity týkají. Tím samozřejmě nemohu bránit kolegům, aby své návrhy uplatnili, ale velmi vás prosím, abyste při hlasování zvážili to, čemu se tento tisk původně věnoval a na co se má zaměřit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP