(11.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Myslím, že je možné, aby tyto dílčí změny, které tady kolegové navrhují, byly uplatněny v rámci jiné novely školského zákona. Velmi bych se za to přimlouvala, za určitou technickou novelu, protože v mnoha případech, jak jsou tady změny předloženy, se týkají spíše technických úprav, organizace přijímacího řízení atd. Přimlouvám se za to, aby tisk 82 byl ponechán pouze pro řešení společné části maturit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. O slovo se přihlásila paní ministryně Dana Kuchtová.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se také stejně jako paní poslankyně Šojdrová domnívám, že návrh na odložení státních maturit je velmi důležitý a že by bylo poněkud problematické ho zkomplikovat takovým množstvím dalších pozměňovacích návrhů. Přimlouvala bych se za to, abychom ho v té podobě, jak byl předložen a jak jsme došli ke kompromisnímu návrhu výboru a jak byl potom ještě dopracován legislativně, poslali do třetího čtení. Omlouvám se tady za nepřesnost v hlasování, kterou jsem zmínila.

Ostatní body, o kterých se tady zmiňovali jednotliví poslanci a poslankyně, jsou i podle mého názoru velmi důležité a otázky sloučení asistentů pedagogů a osobních asistentů do jedné funkce, nebo otázka postupových zkoušek, případně snížení počtu dětí ve třídách u národnostních škol, jako třeba u polské menšiny, jsou témata, která si zaslouží vlastní řešení, vlastní novely.

Já bych vás prosila, abychom ten návrh poslali v původním znění do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně, byť vaše poslední přání splnit nemůžeme, protože do třetího čtení to půjde včetně pozměňovacích návrhů, ale na začátku třetího čtení určitě dostanete příležitost, abyste se vyslovila k tomu, který návrh vám konvenuje a který nikoliv.

Nenamítáte-li nic, končím podrobnou rozpravu. Navrhovatel může vystoupit, chce-li. Pokud nechce, nemusí. Paní zpravodajka má příležitost. Připomínám, že na návrh navrhovatele budeme hlasováním rozhodovat o tom, zda lhůtu pro třetí čtení zkrátíme na 48 hodin.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dámy a pánové, zaznělo tady šest pozměňovacích návrhů kolegů Bičíka, Kufy, Bohdalové, Kafky, Šojdrové a Moravy. Dále zde zazněl návrh Waltera Bartoše zkrátit dobu mezi druhým a třetím čtením na dobu 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Počkáme chvilku, až všichni, kteří nám chtějí pomoci s hlasováním, přijdou. Já vás prozatím odhlásím, abyste užitečně strávili čas. Někteří už jste na svých místech.

 

Pro nově příchozí připomínám, že v souladu s jednacím řádem Walter Bartoš jako zástupce navrhovatelů navrhl zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 105, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 150 bylo pro, 2 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení s poděkováním panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Nyní budeme projednávat

 

7.
Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí
/sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

 

Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Pospíšila, o kterém mám informaci, že zde je, takže prosím, aby přišel. Připomenu, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Takže nyní už je příležitost k tomu, abych přivítal pana senátora Jiřího Pospíšila a poprosil ho, aby se posadil do lavice pro hosty a navrhovatele.

Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 14/2 a 14/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Tomáš Kvapil. Ale v případě, že chce hovořit pan senátor, tak mu k tomu samozřejmě dám příležitost. Netouží vystoupit, takže slovo by měl dostat zpravodaj výboru Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s projednáváním senátního návrhu o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, sněmovní tisk č. 14.

Výbor pro veřejnou správu tento návrh projednával dvakrát, nejprve 28. února letošního roku, kdy jej přikázal svému podvýboru pro veřejnou správu a informační technologie k projednání a současně také stanovil termín na podávání připomínek a pozměňovacích návrhů k tomuto sněmovnímu tisku, a to na 18. března letošního roku. Po této lhůtě jako zpravodaj příslušného sněmovního tisku jsem na základě došlých připomínek a na základě stanoviska vlády připravil komplexní pozměňovací návrh. Podvýbor jej projednal a doporučil výboru pro veřejnou správu, aby byl tento sněmovní tisk ve verzi projednané podvýborem, to znamená ten komplexní pozměňovací návrh a některé další připomínky, projednán a schválen.

Výbor se k tomuto druhému jednání sešel 18. dubna letošního roku. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí tisku 14. Tento návrh byl schválen. Proto usnesení výboru pro veřejnou správu je, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 14 zamítnout, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Toto je tedy moje zpravodajská zpráva a současně se hlásím do obecné i podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan senátor Jiří Pospíšil. Pak je přihlášen pan poslanec Jiří Hanuš a potom pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Senátor Jiří Pospíšil: Pane předsedající, dámy a pánové, já vystupuji spíše s jednou věcí. Ten senátní návrh si nekladl příliš velké ambice. Vyšel z toho, že historicky byly některé obce připraveny o možnost získat svůj historický majetek právě vtipem historie. Ten zákon byl přijat v roce 1991. V té době právě některé pozemky patřily federaci. Protože patřily federaci, nebyly některým obcím vydány. Náš návrh zákona si nekladl příliš velké ambice. V podstatě to je obdobný návrh, jako byl ten návrh v roce 1991, tak aby ty obce, které neměly tu příležitost, se mohly domoci ne sice dokonalým způsobem, ale přece jen domoci, svého historického majetku tak jako všechny ostatní obce.

Historie projednávání zde spočívala v tom, že byl podán komplexní pozměňovací návrh a ten vlastně byl zamítnut. Čili já mohu prohlásit, že senátní návrh vůbec projednáván nebyl. A z toho hlediska já uznávám snahu vylepšit zákon, který před x lety vydal majetek obcím. V podstatě byly v historii už dva pokusy ten zákon vylepšit, oba dva selhaly; toto by byl vlastně třetí pokus vylepšit ten původní zákon hlavně pro ty obce, které majetek dostaly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP