Stenografický zápis 53. schůze, 9. února 2006


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Tom Zajíček


104. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Miloš Kužvart
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Svoboda


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Zdeněk Jičínský


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1233/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Antonín Seďa


186. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 966/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Ivan Langer


119. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005 /sněmovní tisk 1016/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Vladimír Reiber
Poslanec Pavel Hönig


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství /sněmovní tisk 1018/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti /sněmovní tisk 1026/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Šplíchal


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 1054/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Jičínský


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005 /sněmovní tisk 1085/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Břetislav Petr


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005 /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Schwippel


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu, podepsaná dne 15. září 2005 v New Yorku /sněmovní tisk 1211/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner


126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005 /sněmovní tisk 1216/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák


127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřená k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992 /sněmovní tisk 1220/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Robert Kopecký


128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 1221/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Lachnit


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 1223/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner


130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980 o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003 /sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Šulák


172. Návrh na volbu člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


214. Ústní interpelace

Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Bílý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Bílý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan


215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner


67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Vymětal


79. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Zralý


80. Návrh poslanců Jana Kasala, Miroslava Kalouska, Jaromíra Talíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Václavek


83. Návrh poslanců Jiřího Karase, Waltera Bartoše, Petra Plevy, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP