(16.00 hodin)

Poslanec Václav Frank: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, v minulých dnech proběhla některými českými médii informace, že se Česká republika se nebrání výrobě střelných zbraní pro podsvětí, pytláky a že pro takzvanou díru v zákoně se u nás smí legálně obchodovat s polotovary hlavní pro pušky, pistole a snad i samopaly. Tento údajný nedostatek zákona má využívat síť překupníků, kteří tyto komponenty mají nakupovat u českých zbrojovek a nabízejí je za nemalé ceny dál. Že za jistých technických možností je možné následně vyrobit zbraň, je asi nezpochybnitelné. Navíc je naprosto zřejmé, že může jít o velmi nebezpečný precedent v tom, že takto dochází k naprosto nekontrolovatelnému ozbrojování, protože konstruované zbraně jsou bez jakékoliv evidence a složitě je lze rozpoznat i podle vystřeleného náboje.

Ptám se proto, pane ministře, jak je možné, že k takovémuto prodeji hlavňových polotovarů může prostřednictvím českých zbrojovek docházet, a za další, proč nebyla dosud provedena legislativní úprava zbrojního zákona, když se už delší dobu o této skutečnosti ví a je dokonce monitorována Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu a některými dalšími policejními orgány. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, tak informace, která se objevila v Mladé frontě Dnes a vlastně dokumentovala, jak je lehké zakoupit takzvanou hlavňovinu, trošku zaskočila i mě, to se přiznám, protože jsem teď nevěděl jak to uchopit, zda je to možné, nebo není možné, zda je to legální, nebo není. Takže ano, vyvolalo to velkou diskusi a trošku i některé otazníky nad současným zákonem o zbraních.

Ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o zbraních je napsáno, že každá zbraň musí být zaregistrována, a to zbraň kategorie A, B nebo C. Zbraněmi, které jsou zařazeny do kategorií A až D, se též rozumí, že jde nejenom o zbraně jako o celek, ale rozumí se též hlavní část zbraní, které jsou částí té zbraně. Teď jde o to, jak si vysvětlit nebo definovat, co je tou hlavní částí.

Pojem hlavní část střelné zbraně je vysvětlen v příloze k tomuto zákonu o zbraních. Je to část první bod 23. Pod tento pojem je zařazena hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr. V tom článku z Mladé fronty Dnes se vyskytuje pojem hlavňovina, což je trošku zavádějící, protože zákon o zbraních tento pojem nezná, ale pravděpodobně jde o takový slangový název pro tyčovinu z legovaných ocelí, která je základním materiálem pro výrobu hlavní. Takže pokud jde pouze o ten materiál, tak to je skutečně otázka, jestli to lze považovat za hlavní část zbraně, ale pokud už je to hlaveň vysoustružená z této hlavňoviny, tak to je jasné z toho zákona, respektive z té přílohy, že už se jedná o hlavní část zbraně, to znamená, že se na to vztahuje zákon o zbraních § 41 odst. 1.

Zákon o zbraních nespecifikuje, kdy se polotovar v tom procesu strojní výroby stane hlavní částí zbraně, a tudíž zbraní podléhající registraci. Policejní prezidium se domnívá, že hlavní část zbraně, byť by se jednalo o její nedokončenou výrobní operaci, je stále hlavní částí zbraně, a nesmí být tudíž distribuována na trh subjektům, které nejsou držiteli příslušného povolení buď zbraně vyrábět, opravovat nebo držet. Policejní prezidium se dále domnívá, že už prodejem těchto polotovarů, pokud tak nazveme tu hlavňovinu, lidem kteří nejsou držiteli té zbrojní licence ve smyslu zákona o zbraních, by došlo k porušení zákona o zbraních nebo k obejití zákona, který řeší uvádění zbraní a střeliva na trh. Policejní prezidium je dále přesvědčeno, že jednání toho, kdo si takovouto, byť nedokončenou, hlavní část zbraně opatří, vykazuje znaky skutkové podstaty trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 185 trestního zákona.

Opatření, která jsme zatím provedli, spočívají v tom, že byl vyzván prodávající, který byl ztotožněn díky tomu článku, k podání vysvětlení. Zjištění, odkud nedokončenou hlavní část zbraně nabyl do vlastnictví, bude prověřeno a bude posuzováno, zda toto jednání nevykazuje znaky trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 185 trestního zákona. Současně policie chce u upozornit redaktora deníku Mladá fronta Dnes, aby tu nedokončenou část hlavně odevzdal neprodleně na policii k posudkům, a u výrobce těch polotovarů bude provedena kontrolní akce dozoru podle § 75 zákona o zbraních.

Takže tolik na vysvětlenou. Já myslím, pokud to vysvětlení je dostačující, že není třeba dělat nějakou novelu zákona o zbraních. Pokud budeme chtít být trošku preciznější a mít to zajištěno, tak samozřejmě se nebráníme tomu, ten zákon upřesnit a novelizovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se zeptám ještě pana poslance? Bude doplňovat.

 

Poslanec Václav Frank: Pane ministře, já děkuji za odpověď. Nicméně jsem ty dotazy vznesl proto, že činíme v rámci České republiky celou řadu opatření proti terorismu a zde nám vzniká možná určitý nebezpečný precedent. Já jsem rád, že policie tu věc šetří, a pakliže by se ta věc prokázala, tak to pojímám jako vážný legislativní námět pro příští volební období. Já za tu odpověď děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra ještě jednou.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Mám ještě možnost promluvit. Já bych k tomu jenom dodal, že otázka terorismu je v tomto ohledu velmi důležitá, i když se nedomnívám, že by zrovna teroristé používali tuto cestu, jak si opatřit zbraně. Podle poznatků policie se to především týká pytláctví a to si myslím, že je také docela závažná věc, protože lidé si tímto způsobem opatřují zbraně proto, aby mohli takzvaně pytlačit. Taková ta sféra toho organizovaného zločinu, kde skutečně se používají ostré zbraně, si ty zbraně opatřuje bohužel jiným způsobem. Nicméně i tento jev chceme podchytit, protože to je v zájmu bezpečnosti nás všech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bohužel pan ministr Rath sice přišel, ale všechny interpelace na něj už odezněly.

Teď máme před sebou ještě poslední dnešní interpelaci - na pana ministra Bublana, to je interpelace poslance Jiřího Bílého ve věci dopravní nehody paní Kvíčalové. To bude zřejmě, jak jsem už řekl, poslední interpelace dnes. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, minulý týden jsem vám předal materiály ohledně dopravní nehody paní Kvíčalové. Z těchto materiálů jsem vyčetl, že tam údajně mělo být manipulováno policejními orgány jak s vozidlem, tak se svědky. Proto vás žádám, jestli máte tu možnost, a myslím, že ji máte, abyste tento případ, i když už je u soudu, nechal vaší inspekcí prošetřit, protože je tam spousta věcí, které i mně jako laikovi připadají, že byly opravdu zmanipulovány.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana ministra, aby ještě odpověděl na tuto interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP