(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám vás na interpelacích, které jsou dalším bodem našeho pořadu. Podle jednacího řádu jsou v tuto chvíli na pořadu

214.
Ústní interpelace

určené předsedovi vlády. My jsme dnes za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců a ti budou nyní vystupovat a podávat své interpelace v čase od 14.30 do 15.15 hodin na premiéra vlády České republiky. Myslím, že můžeme začít.

Prvním, kdo si vylosoval interpelaci, je pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat premiéra ve věci využití závěrů expertní komise pro celiakální sprue. Jedná se o znění vyhlášky 54/2004 Sb. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, již dva roky se věnuji problematice pomoci lidem s onemocněním celiakální sprue a fenylketonurie - metabolických vad lidského organismu. Expertní komise dospěla k závěru, že v zájmu pacientů i v zájmu všeobecného zdravotního pojištění je zapotřebí změnit systém vyhledávání nemocných a současně platnou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách pro zvláštní lékařské účely. Požádal jsem o odborné posouzení vaší odpovědi a odpovědi pana ministra Ratha na interpelaci paní poslankyně Páralové v této věci členy bývalé expertní komise Ministerstva zdravotnictví pro celiakální sprue. Dovolím si nyní citovat z odpovědi pana dr. Utěšeného a pana profesora Dítě, se souhlasem předsedy expertní komise pana profesora Friče.

Zásadně nesouhlasíme s formulací, jakou použil ministr zdravotnictví. Jedná se o stále opakovanou a odborně chybnou interpretaci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Tu vypracovali její pracovníci bez konzultací s odborníky. Pro tato zřejmá pochybení byla právě expertní komise zřízena. Její závěry jsou jednoznačné a budou dále citovány. Byly v loňském roce schváleny 15 odbornými společnostmi a byly zpracovány až na úroveň metodického pokynu pro národní selektivní screening celiakální sprue. Proto by nás zajímalo, zda odpověď na interpelaci vycházela ze znalosti tohoto mezioborového doporučení. Evidentně ne, i když dr. Rath byl na tuto problematiku upozorněn letos v Brně přímo profesorem Dítě, předsedou Gastroenterologické společnosti. Stručně tedy shrnujeme:

Fenylketonurie je choroba vzácná, ale celiakie je choroba častá, trpí jí dvě až tři procenta obyvatelstva Evropy a Ameriky. V České republice byla dosud zjištěna u 5000 pacientů. Odhadem může být tedy v České republice 50 000 až 180 000 nepoznaných pacientů. Protože klinický obraz choroby je velmi rozmanitý, jsou tito pacienti nejčastějšími návštěvníky jak praktických lékařů, tak specialistů s takzvanými "banalitami" - chronickými bolestmi břicha, únavovým syndromem, depresemi atd. Bohužel nejčastějších příznakem u dospělých je neplodnost a nádorové onemocnění zažívacího traktu. Není asi náhodou, že těchto onemocnění má Česká republiky nejvíce v Evropě.

Největším problémem u této nemoci je nepoznaná diagnóza a léčba příznaků neexistujících nemocí. Dalším je neexistence příspěvku na bezlepkovou dietu ze zdravotního pojištění. Přitom dostatečné prostředky na jediný zákonem zaručený lék, to je bezlepkovou dietu, se dají získat úsporou zdravotní péče, kterou spotřebovávají nepoznaní pacienti. Podle odhadu dr. Utěšeného se může jednat o úspory až 1,6 miliardy ročně.

Expertní skupina přesně vytipovala, kdo má být vyšetřen. Jádrem je vyšetření rodin pacientů. Závěr je jednoznačný. Je třeba si uvědomit, že v případě celiakie speciální bezlepkové potraviny nejsou dietou, ale jediným kauzálním lékem, protože žádný jiný lék nedokáže pacienty uzdravit, respektive jim neumožňuje přežít nebo žít plnohodnotný život. V tomto je vyhláška o potravinách pro zvláštní lékařské účely odborně zcela pochybená a v některých odstavcích může dokonce vést i k poškození zdraví při špatném výkladu.

Hlavním přínosem navrhovaných opatření musí být prokazatelné snížení spotřeby zdravotní péče. Screening celiakie je čistě preventivní program. Česká a Slovenská republika začínají být citovány jako státy, které u této nemoci zcela zaspaly a postupují zcela nelogicky. Naši lékaři na základě zcela špatné metodiky pak léčí příznaky místo toho, aby jednoduchým a levným způsobem celiakii poznali a z ušetřených prostředků pak pojišťovny uhradily základní nezbytný lék - speciální potraviny - tak jak je všude ve světě běžné.

Proto znovu doporučujeme přečíst postupy schválené 15 odbornými společnostmi. K této problematice se nemohou vyjadřovat lidé, kteří metodicky chybovali. (Podepsáni:) Pan dr. Utěšený, Dítě, se souhlasem profesora Friče, předsedy expertní komise.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, mám dojem, že už jste čas vyčerpal. (Posl. Hovorka: Děkuji za pozornost.) Já bych požádal pana premiéra, aby se vypořádal s onou celiakální sprue. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v současnosti stále platí vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely této vyhlášky. Tato novela mimo jiné navrhovala snížit limity obsahu glyadinu z 10 miligramů glyadinu na jeden miligram na 100 gramů výrobku pro bezlepkové a přirozeně bezlepkové potraviny podle stanoviska expertní skupiny pro celiakální sprue. S uvedenou změnou v zásadě nesouhlasilo Ministerstvo zemědělství a potravinářský průmysl a opakovaně zaslaly zásadní připomínku Ministerstvu zdravotnictví, kde uvedly, že v současnosti na úrovni Evropské unie neexistují právní předpisy, které by stanovovaly maximální limity lepku nebo glyadinu pro potraviny označené jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové, a v případě přijetí navrhovaného limitu pro obsah glyadinu v České republice se bude jednat o znevýhodnění domácích výrobců. Dále Ministerstvo zemědělství uvedlo, že nelze vyloučit ani stížnosti dotčených firem k Evropské komisi. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo kompromisu mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, byl legislativní proces návrhu novely pozastaven.

Ministerstvo zdravotnictví bylo informováno, že Evropská unie v současnosti připravuje návrh doporučení, Codex Alimentarius, který obsahuje limity glyadinu v bezlepkových a přirozeně bezlepkových potravinách.

K ohrožení zdraví obyvatel s onemocněním celiakií nemůže dojít, neboť na trhu jsou výrobky, které obsahují maximálně 1 miligram glyadinu na 100 gramů sušiny výrobku, jak požaduje expertní skupina pro celiakální sprue.

Já jsem, vážený pane poslanče, pochopil z vašeho vystoupení, že se jedná o mimořádně odborně složitou záležitost. Je zřejmé, že tady dochází k jistému konfliktu mezi odborníky, protože si neumím představit, že by Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí se neopíralo ve svém názoru o stanoviska odborníků. Nicméně některé věci, které zazněly buďto explicitně nebo implicitně z toho vašeho vystoupení, stojí myslím za to, abychom o nich debatovali seriózně. Je to především neexistence příspěvku na bezlepkovou dietu z pojišťoven, myslím si, že tohle je věc, kterou je potřeba zvážit, a dále důraz na prevenci. To je myslím cesta, kterou Ministerstvo zdravotnictví, respektive Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nově jít. Což bude znamenat určitou reorientaci části výdajů VZP na prevenci.

Myslím si, že z toto, co jsem četl ze stanoviska Ministerstva zemědělství, dále vyplývá, že bude dobré ještě jednat s Ministerstvem zemědělství o tom, zda přece jenom není možné do vydání řekněme nějakého toho Codexu Alimentarius řešit ty věci na úrovni dohody obou ministerstev. Pokud to bude možné, tak samozřejmě těm věcem rád pomohu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP