1 2 3 4 5

Sněm léta 1582 dne 5. února zahájený.

Úvod

93. Ve Vídni 30. prosince 1581. Rudolf II. ustanovuje za nepřítomnosti své v království Českém místodržící

94. Ve Vídni 30. prosince 1581. Rudolf II. pokládá sněm království Českého ke dni 5. února 1582 na hrad Pražský

95. Dne 31. prosince 1581. Komora česká císaři o artikulích komorních pro sněm

96. Dne 3. ledna 1582. Město Cheb vyzývá šlechtu kraje Chebského ke schůzi v příčině vyslání poslanců do Prahy

97. Dne 4. ledna 1582. Komora dvorská císaři v příčině jednání se stavy o placení vojsku na hranicích uherských

98. Dne 9. ledna 1582. Chebsko dává vyslaným svým do Prahy plnou moc k jednání s komorou českou o berni

99. Na Krumlově 16. ledna 1582. Vilím z Rožmberka úředníkům zemským v příčině opatření pro sněm

100. V Břetislavi 18. ledna 1582. Rudolf II. stavům českým v příčině placení vojska na hranicích Uherských

101. Dne 18. ledna 1582. Vyslanec Chebský komoře české v příčině kontribuce, cla a rukojemství za dluhy královské

102. V Břetislavi 24. ledna 1582. List císařský o zápisu do desk prodeje pozemku od kláštera sv. Jiří k domu nejv. písařství

103. V Břetislavi 24. ledna 1582. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině zjednání půjčky

104. [1582]. Komora dvorská císaři o proposici pro sněm český

105. V Břetislavi 30. ledna 1582. Rudolf II. dává instrukcí komisařům k jednání na sněm český

106. V Břetislavi 31. ledna 1582. List císařský o ujištění 7.500 kop na statku Malešovském bratřím Voděradským

107. Dne 3. února 1582. Válečná rada císaři v příčině placení vojska na hranicích Uherských

108. V Břetislavi 5. února 1582. Rudolf II. úředníkům zemským o vybírání berně na záplatu vojska na hranicích Uherských

109. Dne 5. února 1582. Obsah artikulů komorních pro sněm

110. V Praze 10. února 1582. Petr Kodicillus z Tulechova stavům pod obojím na sněmu v příčině konsistoře dolejší

111. V Břetislavi 12. února 1582. Rudolf II. oznamuje zvolení Martina Medka arcibiskupem Pražským

112. Dne 15. února 1582. Rytířstvo na sněmu přijalo do svého stavu Matiáše Hostounského z Kosmačova

113. Dne 16. února 1582. Seznam platův komorních měst královských v Čechách r. 1582

114. Dne 16. února 1582. Zpráva komisařů horních sněmu o vyzdvižení hor

115. Dne 17. února 1582. Stavové přitiskli pečeť zemskou k listu věřícímu pro vyslance na sněm říšský

116. Dne 17. února 1582. Stavové svolují, aby císař o některé vesnice k purkrabství Pražskému náležité směnu učiniti mohl s Vil. z Rožmberka

117. Dne 17. února 1582. Stavové povolují k směně, kterouž učinil císař s Bur. Nosticem z Nostic o statek Rudu za ves Kounov

118. Výtah z usnesení sněmovního

119. [V únoru 1582]. Zpráva podaná císaři o usneseních sněmovních

120. Usnesení sněmovní

121. Ve Vídni 2. března 1582. Rudolf II. nejvyšším úředníkům zemským v příčině od stavův žádaného reversu na usnesení sněmovní

122. Ve Vídni 9. března 1582. Rudolf II. komoře slezské o zaplacení útrat knížeti K. Minsterberskému při sněmu českém učiněných

123. V Praze 15. března 1582. Účet příjmu a vydání posudného 1579 a 1580

124. Ve Vídni 19. března 1582. Rudolf II. komoře české o přijetí města Rakovníka do stavu třetího

125. Ve Vídni 28. března 1582. Rudolf II. komisařům berničným o vydání mu posudného

126. Na hradě Pražském 28. března 1582. Soud zemský císaři v příčině účtů z tax při soudu komorním

127. Na hradě Pražském 28. března 1582. Soud zemský císaři v příčině vyslání osob ze sněmu Českého na říšský sněm

128. Dne 28. března 1582. Soud zemský berníkům, aby k vyřízení nedostatků berničných do Prahy přijeli

129. Ve Vídni 30. března 1582. List císařský o zápisu do desk bratřím Trčkům prodaného duchovního zboží

130. Na hradě Pražskem 31. března 1582. Soud zemský císaři v příčině poddaných z Čech do Moravy zběhlých

131. Na hradě Pražském 2. dubna 1582. Nejvyšší hofmistr a sudí císaři, aby účty z tax při soudu komorním skládati nemuseli

132. Ve Vídni 9. dubna 1582. Rudolf II. Vil. z Rožmberka, aby mu dobré zdání o reversu od stavův žádaném odeslal

133. Ve Vídni 9. dubna 1582. Rudolf II. radám v král. Českém o dobré zdání v příčině reversu

134. Ve Vídni 8. května 1582. Rudolf II. komoře české v příčině odvozování poplatků, berně od židů

135. Dne 9. května 1582. List císařský o zapsání do desk Hertv. Zejdlicovi prodaného dvoru

136. Dne 18. května 1582. Komora dvorská císaři o nastávající schůzi stavovských vyslanců ze zemí koruny České v příčině placení vojska na Uherských hranicích

137. Ve Vídni 25. května 1582. Zápis Rudolfa II. na půjčených mu 20.000 tolarů od úředníků zemských

138. V Praze 8. června 1582. Hejtman král. panství císaři o placení Fuggerovských dluhů z důchodů statkův královských

139. V Praze 22. června 1582. Komora dvorská císaři o přeložení komory české za příčinou moru do Hory Kutné

140. V Augšpurce 14. července 1582. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině placení vojska na hranicích Uherských

141. V Augšpurce 16. července 1582. Návrh listu majestátního o povýšení Rakovníka do stavu třetího

142. V Augšpurce 19. července 1582. Rudolf II. úředníkům při dskách zemských, aby s úředníky zemskými z Prahy za příčinou moru jinam se odebrali

143. V Praze 8. srpna 1582. Konsistoř dolejší žaluje arcibiskupovi na žákovstvo a Pražany Novoměstské v příčině zpívání českých písní

144. Dne 20. srpna 1582. Zápis relací císařské, že úředníci menší desk zemských do Tábora se odebrali

145. V Táboře 22. srpna 1582. Komora česká císaři o vyjednávání s Lad. z Lobkovic v příčině půjčky

146. V Augšpurce 27. srpna 1582. List císařský o pojištění dskami zemskými Lad. a Mand. z Lobkovic zapůjčených 60.000 tolarů na klášterních statcích

147. V Táboře 31. srpna 1582. Komora česká císaři o instrukci pro rychtáře císařské v král. městech

148. V Táboře 31. srpna 1582. Lad. z Lobkovic císaři o vydání z posudného, o jednání s purkrabím Karlštejnským strany směny statku

149. Dne 8. září 1582. Rozpočet příjmů a vydání komory české 1575-79

150. V září 1582. Účtárna německá komoře české o její příjmech a vydáních

151. V Táboře 12. září 1582. Lad. z Lobkovic císaři, aby za příčinou moru komora česká na čas se zavřela

152. V Praze 12. září 1582. Konsistoř pod obojí žaluje arcibiskupovi na Pražany v příčině zpěvů pohřebních

153. [Ad 12. září 1582]. Výtah z předložení od konsistoře dolejší městům Pražským proti novým řádům

154. V Augšpurce 15. září 1582. Resolucí Rudolfa II. v příčině vykonané přehlídky komory české

155. V Augšpurce 15. září 1582. Rudolf II. ustanovuje výdaje z komory české

156. V Augšpurce 17. září 1582. Rudolf II. úředníkům zemským o dání hor Píseckých Adamovi z Hradce

157. V Augšpurce 18. září 1582. Rudolf II. komoře české o listu majestátním na povýšení Rakovníka do stavu třetího

158. V Praze 5. října 1582. Konsistoř pod obojí arcibiskupovi o smrti opata kláštera slovanského

159. V Praze 5. října 1582. Konsistoř dolejší arcibiskupovi o dosazení opata do kláštera slovanského

160. V Budějovicích Českých 8. října 1582. Komora česká komoře dvorské, že za příčinou moru z Tábora do Budějovic se utekla

161. Ve Vídni 13. října 1582. Rudolf II. odkládá pro ránu morovou soudy dvorský, komorní a škodní

162. V Teplském klášteře 22. října. Arcibiskup Pražský oznamuje duchovenstvu zavedení nového kalendáře

163. V Praze 12. listopadu 1582. Konsistoř pod obojí arcibiskupovi v příčině zavedení nového kalendáře

164. Ve Vídni 19. listopadu 1582. Mandát Rudolfa II. v příčině opatření proti moru

165. Ve Vídni 30. listopadu 1582. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka v příčině osazení úřadu kanclíře kr. Českého a lepší organisace při kanceláři české

166. Na Střele 14. prosince 1582. Jan Vchynský ze Vchynic Kutnohorským v příčině obsazení fary proti nárokům konsistoře pod obojí

167. V Kadani 15. prosince 1582. Arciděkan v Kadani arcibiskupovi v příčině zavedení nov. kalendáře

168. V Tachově 16. prosince 1582. Děkan v Tachově arcibiskupovi o zavedení nového kalendáře

169. Ve Vídni 27. prosince 1582. Rudolf II. odpovídá Vilímovi z Rožmberka na dobré zdání jeho v příčině jmenování kanclíře král. Českého a organisace při kanceláři české

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP