1 2 3 4 5

Sněmové léta 1583.

1. Sněm, jenž zahájen byl dne 13. a ukončen dne 27. května.

2. Sněm dne 18. listopadu zahájený a 14. prosince uzavřený.

Úvod

170. Ve Vídni 4. ledna 1583. Rudolf II. úředníkům zemským, kdy by sněmové v zemích koruny České položeni a jak by zadržané berně zvyupomínány býti měly

171. Ve Vídni 8. ledna 1583. Rudolf II. odkládá soud zemský pro trvající ránu morovou

172. Ve Vídni 6. února 1583. Mandát Rudolfa II. o odvedení zadržané berně

173. Ve Vídni 13. února 1583. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině zaplacení výpůjčky na vojsko z posudného

174. [1583]. Úředníci zemští císaři v příčině rozepsání sněmu, berně a reversu

175. Ve Vídni 1. března 1583. Zákaz Rudolfa II. o službách vojenských za hranicemi

176. V Praze 14. března 1583. Komora česká městu Chebu v příčině kontribuce, cla a rukojemství

177. Ve Vídni 15. března. Rudolf II. úředníkům a soudcům zemským, aby k uvážení potřeb král. Českého na hrad Pražský se dostavili

178. Ve Vídni 21. března 1583. List císařský o ujištění peněz Jiřímu Birkovi z Násilí v deskách, na tvrzi Krušovicích

179. V Břetislavi 8. dubna 1583. Rudolf II. komoře české o posudném

180. Na hradě Pražském 11. dubna 1583. Úředníci a soudcové zemští císaři o rozepsání sněmův v zemích koruny České, o reversu a novém kalendáři

181. V Praze 16. dubna 1583. Komora česká císaři o posudném

182. V Břetislavi 17. dubna 1583. Rudolf II. úředníkům zemským o sněmích v zemích koruny České

183. V Břetislavi 2. května 1583. Rudolf II. zapovídá vývoz zlata, stříbra

184. Na Eberštorfě 6. května 1583. Revers Rudolfa II. v příčině nevyřízení artikulův sněmovních

185. Na Eberštorfě 6. května 1583. Rudolf II. dává instrukcí komisařům na sněm český vyslaným

186. Na hradě Pražském 18. května 1583. Úředníci zemští císaři o sněmích v zemích koruny České

187. Ve Vídni 24. května 1583. Rozhodnutí císařské v příčině svolání sněmův v zemích koruny České

188. V Eberštorfu 24. května 1583. List císařský o zapsání do desk listu na starožitnost rytířského rodu Nat. Hložka z Zbislavic

189. Dne 25. května 1583. Zápis o přijetí do rytířského stavu rytířstvem na sněmu V. z Kaliště

190. Dne 25. května 1583. Rytířstvo na sněmu přijalo do svého stavu V. Fuxa z Čimelic a J. Šnoble z Choustníka

191. Dne 27. května 1583. Páni a rytířstvo na sněmu svolují, aby Ondř. Teyflem prodaný dům Jiř. Bořitovi z Martinic do desk vepsán byl

192. Na hradě Pražském 27. května 1583. Úředníci a soudcové zemští král. Českého úředníkům i soudcům zemským markr. Moravského o nově do stavu panského přijatém Janu Leskovci z Leskovce

193. Usnesení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 13. a zavřín 27. května 1583

194. Na hradě Pražském 29. května 1583. Úředníci zemští císaři v příčině sněmův v zemích koruny České

195. V Praze 1. června 1583. Komora česká císaři v příčině přímluvy stavův na minulém sněmu za Malovce, Haugvice a Pražany

196. Ve Vídni 3. června 1583. Rudolf II. komoře české o přinucení města Kocengrünu k odvádění berně

197. Dne 6. června 1583. Výkaz o dědičném posudném v městech Pražských od 1579-1582

198. Ve Vídni 8. června 1583. Rudolf II. úředníkům zemským, proč sněmové v přivtělených ku království českému zemích bez jich rady svoláni byli

199. Dne 9. června 1583. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi v příčině přímluvy sněmem učiněné za Malovce, Haugvice a Pražany

200. Dne 10. června 1583. Soud zemský přitiskl vedle moci sněmem dané pečeť zemskou k listině komise mezi kurfirštem Saským, Braniborským, administr. Magdeburským a markrabstvím Dolních Lužic

201. Dne 15. června 1583. Zpráva podaná císaři o usneseních sněmu českého

202. Dne 15. června 1583. Rada válečná dvorská arciknížeti Arnoštovi v příčině placení vojska na hranicích Uherských komisary z Čech a Moravy

203. Dne 21. června 1583. Komora dvorská císaři o žádosti stavův českých v příčině posádky vojenské na hranicích Uherských

204. V Praze 21. června 1583. Komora česká císaři o dědičném posudném v Praze

205. Ve Vídni 5. července 1583. Rudolf II. komoře české o dědičném posudném

206. Ve Vídni 8. července 1583. Rudolf II. komoře české o zaslání mu peněz na cestu do Prahy

207. Ve Vídni 25. července 1583. Rudolf II. zřízeným radám v král. Českém v příčině nového kalendáře

208. V Praze 1. srpna 1583. Komora česká císaři, aby Novému městu Pražskému vrchnost nad vesnicemi Ferdinandem I. odňatými opět dána byla

209. Dne 1. srpna 1583. Seznam vesnic Novému městu Pražskému Ferdinandem I. odňatých

210. Dne 8. srpna 1583. Chebsko císaři v příčině berně a cla

211. Ve Vídni 8. srpna 1583. Rudolf II. komoře české, aby s Dětřichem z Švendy o půjčku jednala

212. Ve Vídni 12. srpna 1583. Rudolf II. komoře české v příčině opravení pokojů, koníren na hradě Pražském

213. Ve Vídni 2. září 1583. List císařský o zápisu do desk odprodaných vesnic J. Předborskému z Předboře a od téhož J. Lukaveckému z Lukavce postoupených

214. Ve Vídni 4. září 1583. Rudolf II. arcibiskupovi v příčině nového kalendáře

215. Ve Vídni 13. září 1583. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby 24 vozův do Vídně k nastávající jízdě dvoru do království Česk. odeslal

216. Ve Vídni 16. září 1583. Mandát Rudolfa II., mnoho-li "perkrechtu" dáváno býti má.

217. Vyměření "perkrechtu" vedle nařízení císařského ze dne 16. září 1583

218. Dne 19. září 1583. Plná moc daná Chebským vyslancům do Prahy v příčině berně

219. V Praze 20. září 1583. Komora česká císaři v příčině desátku vinného a obsazení úřadu perkmistra

220. Ve Vídni 26. září 1583. Rudolf komoře české o desátku vinném

221. Ve Vídni 3. října 1583. Rudolf II. komoře české, aby o artikulích pro příští sněm dobré zdání podala

222. V Praze 20. října 1583. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině svolání sněmův v zemích koruny České, o zavedení nového kalendáře, o prostředcích proti drahotě a moru

223. Na hradě Pražském 21. října 1583. Mandát Rudolfa II., kterýmž pokládá sněm český na den 18. listopadu

224. Na hradě Pražském 22. října 1583. Mandát Rudolfa II. o dovážení potravin a obroků do měst Pražských pro umenšení drahoty

225. Na hradě Pražském 23. října 1583. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi, co by v příčině komorní a válečné správy sněmům v zemích koruny České předloženo býti mělo

226. Dne 26. října 1583. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi, co by sněmu českému v příčině placení vojska na hranicích Uherských předloženo býti mělo

227. Dne 30. října 1583. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi, co by na příštích sněmích v zemích koruny České v příčině berních pomocí předloženo býti mělo

228. Dne 31. října 1583. Válečná rada dvorská arciknížeti Arnoštovi, co by v příčině placení vojska na hranicích Uherských na sněmu českém předloženo býti mělo

229. Ve Vídni 1. listopadu 1583. Arcikníže Arnošt císaři, co by v příčině pomoci na vojsko sněmům předloženo býti mělo

230. Ve Vídni 2. listopadu 1583. Rady komory dvorské ve Vídni presidentovi a radám komory dvorské v Praze o vyjádření se Rudolfa II. v příčině žádosti stavův českých, aby důstojníci v pevnosti Nových zámcích také stavům českým přisahali

231. Na hradě Pražském 2. listopadu 1583. List císařský o zápisu do desk zboží prodaného od kláštera sv. Jiří na hradě Pražském dědicům Hendrycha z Švamberka

232. Dne 4. listopadu 1583. Dvorská rada válečná komoře dvorské zasílá rozvrh nákladu na vydržování posádek vojenských na hranicích Uherských

233. Dne 4. listopadu 1583. Seznam posádek vojenských v Uhřích a rozvrh nákladu na jich vydržování

234. Ve Vídni 13. listopadu 1583. Arcikníže Arnošt císaři, aby Ungnad v příčině opatření hranic vojenských v Uhřích na sněm český vyslán byl

235. V Praze 13. listopadu 1583. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi, že není potřebí Ungnada na sněm český vysílati

236. Komorou dvorskou a českou císaři podaný návrh proposice do sněmu českého

237. Královská předloha do sněmu

238. Po 18. listopadu 1583. Stavové na sněmu přijali za obyvatele království Českého Ferd. Hoyosa z Štyksensteina

239. [1583.] Některé artikule stavu městského

240. Dne 25. listopadu 1583. Průbýř zemský podává stavům zprávu o stříži, zrnu mince a o povinnostech průbýře zemského

241. Dne 29. listopadu 1583. Žádost Táborských k radě Starého města Pražského o odepsání jim berně

242. Dne 29. listopadu 1583. Rudolf II. stavům v příčině dluhů královských, defensí, plavby po Labi a hor

243. Dne 29. listopadu 1583. Návrh Rudolfa II. sněmu o zaplacení dluhův královských

244. Na hradě Pražském 3. prosince 1583. Mandát Rudolfa II. o zavedení nového kalendáře v království Českém

245. Na hradě Pražském 5. prosince 1583. List císařský o vepsání do desk povolení císařského daného městu Budějovicím českým k zakoupení některých gruntů

246. Dne 5. prosince 1583. Rytířstvo na sněmu přijalo do stavu svého Sam. Nejepinského z Nejepína a Jiř. Škornice z Vorličné

247. Dne 7. prosince 1583. Stavové na sněmu svolují k směně tří dvorů k ouřadu purkrabství Pražského náležejících mezi nejv. purkrabím a Jindř. Studeněvským ze Studeněvsi

248. Na hradě Pražském 11. prosince 1583. Rudolf II. presidentovi komory české v příčině zavedení nového kalendáře

249. Dne 12. prosince 1583. Nařízení císařské komoře české v příčině úpadku měst královských

250. Dne 14. prosince 1583. Stavové na sněmu přijali pány Trautsony za obyvatele království Českého

251. Dne 14. prosince 1583. Stavové na sněmu přijali Han. Herbrota z Estinku a Desideriáše Labbe za obyvatele království Českého

252. Dne 14. prosince 1583. Stavové na sněmu svolují, aby císař statky Karlšperk a Bělou prodati mohl

253. Dne 14. prosince 1583. Stavové svolují, aby majestát císařský, kterýmž navracují se sirotkům Anny Voděradské z Dobřenic některé statky, do desk vepsán byl

254. Dne 14. prosince 1583. Stavové dali pečeť zemskou přitisknouti k listu věřícímu pro osoby na Karlštejn k inventování vyslané

255. Dne 14. prosince 1583. Stavové svolují, aby hamfešt na koupený mlýn Jaroši, ze Vchynic do desk vepsán byl

256. Dne 14. prosince 1583. Stavové svolují, aby úředníci zemští komisaře na meze král. Českého voliti a vyslati mohli

257. Usnesení sněmu obecního, jenž zahájen byl 18. listopadu a zavřín 14. prosince 1583

258. Na hradě Pražském 18. prosince 1583. List císařský o zápisu do desk svolení císařského k smlouvě mezi konventem kláštera sv. Jiří a M. Španovským z Lysova o právo dědičné ke vsi Lichocevsi

259. Na hradě Pražském 20. prosince 1583. List císařský o zapsání do desk od kláštera sv. Jiří pro daného zboží H. Zejdlicovi z Šenfeldu

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP