1 2 3 4 5

Předmluva

OBSAH.

Sněm léta 1581 dne 14. února zahájený a jednání zástupcův stavovských ze zemí koruny České v Praze dne 24. listopadu t. r.

Úvod

1. V Praze 14. prosince 1580. Rudolf II. komoře české o vyslance do Chebska a Loketská v příčině berně

2. Na hradě Pražském 18. prosince 1580. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka o rozepsání sněmu

3. Na hradě Pražském 26. prosince 1580. Rudolf II. pokládá sněm na den 13. února 1581

4. Dne 29. prosince 1580. Nařízení komoře české v příčině nedoplatku berní od osob duchovních

5. V Praze 31. prosince 1580. Rudolf II. komoře české o seznam dluhů komorních

6. Na hradě Pražském 7. ledna 1581. Rudolf II. Janovi Vinklmanovi z Hoztalu o odvedení nedoplacené berně od klášterů Oseckého a Světeckého

7. V Praze 12. ledna 1581. Komora dvorská komoře české v příčině mince

8. V Praze 12. ledna 1581. Dobré zdání komory české o artikulích na sněm a soud komorní

9. Dne 12. ledna 1581. Artikul v příčině obchodu solního v Čechách, jejž komora česká pro sněm předložila

10. V Praze 14. ledna 1581. Komora dvorská komoře české v příčině horního řádu, splavnosti Labe a práva viničného

11. Dne 11. února 1581. Komora dvorská císaři v příčině zvyupomínání berně

12. Na Horách Kutných 13. února 1581. Kutnohorští svým vyslancům sněmovním o pomoc na vyzdvižení hor

13. Dne 14. února 1581. Proposice královská na sněm

14. [1581.] Jednání komisařův královských se stavy na sněmu

15. V Praze 17. února 1581. Nařízení císařské nejvyšším úředníkům v příčině pomoci na dolování v Jílovém a Jáchymově

16. V Praze 21. února 1581. Připomenutí kancléři kr. Českého, aby stavové splatili 36.000 tolarů na hranice Uherské

17. V Praze 21. února 1581. Žádost císařská k úředníkům zemským v příčině ponechání mu volné disposice s pomocí na hranice Uherské svolenou

18. Dne 23. února 1581. Námitky Chebských císaři proti rovnému placení berně se stavy král. Českého

19. Na hradě Pražském 27. února 1581. List císařský v příčině zápisu zboží královského do desk zemských Jaroslavovi Smiřickému ze Smiřic za půjčených 27.200 kop

20. Na hradě Pražském 28. února 1581. List císařský v příčině ujištění 2000 tolarů darovaných Jaroslavovi Smiřickému na zboží královském

21. Na hradě Pražském 1. března 1581. List císařský v příčině vepsání do desk zemských Janovi Malovcovi prodaných vsí

22. Na hradě Pražském 6. března 1581. List císařský o vepsání do desk smlouvy mezi klášterem Strahovským a Jakubem Bervekem z Kunvaldu o ves Vysoký Oujezdec

23. Dne 9. března 1581. Stavové na sněmu přijali Jana z Manryku za obyvatele král. Českého

24. Dne 9. března 1581. Stavové na sněmu přijali Oktaviana Spinule za obyvatele král. Českého

25. Dne 9. března 1581. Stavové na sněmu přijali Jetřicha Šverína z Šverínu za obyvatele král. Českého

26. Dne 9. března 1581. Stavové na sněmu přijali Adolfa Hoga z Hogenu za obyvatele král. Českého

27. Dne 9. března 1581. Plná moc daná od stavův úředníkům zemským v příčině jednání o meze a hranice král. Českého

28. Dne 9. března 1581. Povolení stavův, aby Jiřík Pruskovský darovaný mu císařem Maximilianem dům na Hradčanech užíti mohl

29. Na hradě Pražském 10. března 1581. List císařský, aby Janovi Koudelovi z Žitenic prodaný dvůr do desk zemských vepsán byl

30. Na hradě Pražském 11. března 1581. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi o placení vojsku na hranicích Uherských buď penězi nebo sukny

31. Usnesení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 14. února a zavřín dne 13. března 1581

32. Na hradě Pražském 15. března 1581. List císařský, aby proboštovi Vyšehradskému na statku zápisném Sión 2000 kop zapsáno bylo

33. V Praze 23. března 1581. Komora dvorská komoře české v příčině berně z Chebska a Loketská

34. Na hradě Pražském 31. března 1581. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka, které osoby z království Českého na sněm do Olomouce a kdo za presidenta komory české volen býti má

35. V Praze 3. dubna 1581. Rudolf II. komoře české v příčině pozůstalosti po zemřelém arcibiskupovi Pražském

36. [V dubnu 1581.] Vilím z Rožmberka císaři o komisaře na sněm Moravský a o obsazení presidenta komory české

37. Na hradě Pražském 8. dubna 1581. List císařský v příčině zápisu do desk darovaných dědin královských Hendrychovi Kurcpachovi z Trachmburku

38. V Praze 25. dubna 1581. Rudolf II. komoře české, že město Klatovy ještě na rok od berně jest osvobozeno

39. Dne 3. května 1581. Komora dvorská úředníkům zemským v příčině účtů z berní

40. V Praze 10. května 1581. Rudolf II. soudu zemskému o účtech berničných etc.

41. Dne 20. května 1581. Komora česká císaři v příčině nedoplacených berní

42. V Šťávnici 19. června 1581. Josef Stytzl arciknížeti Arnoštovi o výplatě vojska na hranicích Uherských

43. V Praze 20. června 1581. Komora dvorská komoře české v příčině viničných hor ve vůkolí Pražském

44. V Praze 20. června 1581. Rudolf II. komoře české v příčině berně z Loketska, Schönbachu, Kocengrünu a Hertenberku

45. Dne 21. června 1581. Komora česká císaři v příčině rozměření vinic vůkol měst Pražských

46. Na hradě Pražském 2. července 1581. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině placení vojsku na hranicích Uherských

47. V Praze 2. července 1581. Komora dvorská císaři v příčině žádosti Jana ze Vchynic o připojení Hor Kašperských k panství Karlšperku

48. Na hradě Pražském 5. července 1581. List císařský o zapsání statku Obínského bratřím kolleje Societatis Jesu do desk zemských

49. Dne 16. července 1581. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi o nedostatcích při placení vojsku na hranicích Uherských

50. V Praze 17. července 1581. Komora dvorská císaři v příčině podmínek půjčky Jana Vchynského ze Vchynic

51. Na hradě Pražském 18. července 1581. List císařský o zápisu do desk zemských lesu a rybníků císařem Maximilianem Jiřímu Proskovskému z Proskova prodaných

52. Dne 20. července 1581. Válečná rada arciknížeti Arnoštovi o slevení žoldu od vojska na hranicích Uherských

53. Na hradě Pražském 24. července 1581. Rudolf II. arciknížeti Maximilianovi o zamýšlené schůzi stavovských zástupcův ze zemí koruny České

54. V Praze 27. července 1581. Rozhodnutí císařské o zaplacení útrat Lad. z Lobkovic za cestu do Polska

55. Na hradě Pražském 8. srpna 1581. List císařský o ujištění dskami zemskými 67.000 kop Janovi Vchynskému ze Vchynic na král. panství Chlumeckém

56. Na hradě Pražském 11. srpna 1581. Rudolf II. arciknížeti Maximilianovi v příčině slevení žoldu od vojska na hranicích Uherských

57. Na hradě Pražském 11. srpna 1581. Rudolf II. arciknížeti Maximilianovi o schůzi stavovských zástupců ze zemí koruny České

58. Na hradě Pražském 24. srpna 1581. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi, kde asi držána býti má schůze stavovských zástupců ze zemí koruny České

59. V Praze 29. srpna 1581. Císařské nařízení komoře české v příčině rozmnožení její důchodů a zmenšení výdajův

60. Dne 31. srpna 1581. Císařští komisaři pokládají šlechtě kraje Chebského schůzi do města Chebu

61. Na hradě Pražském 2. září 1581. Rudolf II. úředníkům zemským o zastavení vývozu zlata, stříbra do cizozemska

62. V Praze 2. září 1581. Rudolf II. Vilémovi z Rožmberka o jednání s Janem Popelem z Lobkovic v příčině dalšího sečkání 20.000 tolarů

63. Na hradě Pražském 13. září 1581. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi o odpovědi vyslaným z vojska na hranicích Uherských v příčině zaplacení žoldu

64. V Praze 28. září 1581. Rudolf II. komoře české o berni z Loketska

65. Dne 5. října 1581. Komora dvorská císaři v příčině výpůjčky 20.000 tolarů od úředníků zemských na vojsko v Uhřích

66. Na hradě Pražském 11. října 1581. Soud zemský hejtmanům vojenským na hranicích Uherských o placení lidu válečnému

67. Na hradě Pražském 12. října 1581. List císařský o zápisu do desk králem darovaného lánu Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu

68. V Praze 12. října 1581. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi o zaslání výkazu platu od 1579 ze zemí koruny České na hranice Uherské

69. Na hradě Pražském 16. října 1581. List císařský o zapsání do desk z manství propuštěného statku Egrberku Boh. z Lobkovic

70. V Praze 28. října 1581. Komora dvorská císaři v příčině berních účtů a nedoplacených berní

71. [Před 24. listopadem 1581.] Rudolf II. dává instrukcí komisařům do schůze zástupcův stavovských ze zemí koruny České

72. V Praze 24. listopadu 1581. Rudolf II. žádá město Loket za půjčku

73. [Dne 24. listopadu 1581.] Jednání královských komisařův se zástupci stavovskými ze zemí koruny České v příčině platu na hranice Uherské

74. 1581. Rozvrh vydání na hranice Uherské z peněz od král. Českého, markr. Moravského a kníž. Slezského

75. Na hradě Pražském 1. prosince 1581. List císařský o zapsání do desk H. Zejdlicem prodaného lánu městu Brodu Českému

76. V Praze 2. prosince 1581. Usnesení zástupcův stavovských ze zemí koruny České oplacení vojska na hranicích Uherských

77. Dne 4. prosince 1581. Císař úředníkům zemským o jednání s řádem Maltezským v příčině půjčky proti Turkům

78. Na hradě Pražském 4. prosince 1581. List císařský o zapsání do desk domu Vil. Vostrovcovi z Kralovic

79. Na hradě Pražském 4. prosince 1581. List císařský o zapsání do desk domu Václ. Šturmovi z Hiršfeldu

80. V Praze 7. prosince 1581. Resolucí císařská na odpověď zástupcův stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojsku na hranicích Uherských

81. V Praze 9. prosince 1581. Odpověď zástupcův stavovských na resolucí císařskou v příčině placení vojsku na hranicích Uherských

82. V Praze 10. prosince 1581. Instrukcí daná komisařům k visitací komory české

83. V Praze 10. prosince 1581. Resolucí císařská na druhou odpověď zástupcův stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojsku na hranicích Uherských

84. V Praze 11. prosince 1581. Rozhodnutí císařské na vyjádření zástupcův ze zemí koruny České v příčině placení vojska na hranicích Uherských

85. Na hradě Pražském 11. prosince 1581. List císařský o zápisu do desk od děkanství v Litoměřicích Janovi z Vřesovic postoupených poddaných

86. V Praze 11. prosince 1581. Prohlášení zástupcův ze zemí koruny České o výkladu usnesení sněmovního v příčině placení vojska na hranicích Uherských

87. V Praze 12. prosince 1581. Rozhodnutí zástupcův stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojska na hranicích Uherských

88. V Praze 12. prosince 1581. Resolucí císařská na rozhodnutí zástupců stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojska na hranicích Uherských

89. V Praze 13. prosince 1581. F. Hofmann zasílá komoře dvorské akta o jednání zástupcův stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojska na hranicích Uherských

90. Dne 20. prosince 1581. Město Cheb svolává šlechtu kraje Chebského k úradě v příčině placení berně

91. Dne 27. prosince 1581. Město Cheb komoře české v příčině berně

92. Dne 30. prosince 1581. Válečná rada dvorská arciknížeti Arnoštovi o usnesení zástupcův stavovských ze zemí koruny České v příčině placení vojska na hranicích Uherských

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP