1 2 3 4 5

Sněm dne 14. ledna 1585 zahájený.

Úvod

309. Na hradě Pražském 10. prosince 1584. Rozepsání sněmu

310. Vznešení královské na sněm

311. V lednu 1585. Rudolf II. stavům v příčině Chodův a pozemků od panství Hradišťského

312. Dne 24. ledna 1585. Žádost císařská k stavům o hrad Mostský

313. [1585.] Ztížnosti Pražanů a měst proti artikuli o čeledi a lidech poddaných

314. Dne 29. ledna 1585. Rytířstvo na sněmu přijalo do stavu svého Ondř. Purkhamera z Ourazu

315. Dne 29. ledna do 30. listopadu 1585. Nařízení císařská o zápisu do desk odprodaných a darovaných dědin královských Jiřímu z Lobkovic, V. z Rožmberka, B. Zejdlicovi z Šenfeldu a Š. Šanovskému z Šanova

316. Dne 1. února 1585. Rytířstvo na sněmu přijalo do stavu svého P. Šišku z Jamolic

317. V Praze 4. února 1585. Konsistoř pod obojí předkládá císaři rozličné ztížnosti

318. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby císař o některé grunty k purkrabství Pražskému náležející směnu učiniti mohl

319. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby císař Chody Domažlickým zastaviti mohl

320. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby císař některé grunty od panství Hradišťského Žofii Dejmkové z Dolan do desk vepsati dáti mohl

321. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby císař Jiř. z Lobkovic statek Bučín do desk vložiti mohl

322. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby císař hrad Mostský prodati mohl

323. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby Jiř. z Lobkovic dům na Hradčanech do desk vepsán býti mohl

324. Dne 11. února 1585. Svolení stavův, aby o dvůr v Dehnicích, k purkrabství Pražskému náležející, směna učiněna býti mohla

325. Dne 11. února 1585. Stavové přijali několik osob za obyvatele král. Českého

326. Dne 12. února 1585. Rytířstvo přijalo do stavu svého J. Sklifa z Greifenfeldu a M. Kheka z Švarcpachu

327. Dne 13. února 1585. Stavové přijali za obyvatele král. Českého Fr. Renona z Kremony

328. Usnesení sněmu, jenž zahájen byl 14. ledna a zavřín 13. února 1585

329. V Kolíně 13. února 1585. Jan kurfiršt Braniborský Vilímovi z Rožmberka v příčině léna na knížetství Lehnické

330. V Kolíně 13. února 1585. Jan kurfiršt Braniborský Vil. z Rožmberka o nepříznivém rozhodnutí císařském v příčině léna knížetství Lehnického

331. Na hradě Pražském 11. března 1585. List císařský o zápisu do desk některých dědin kláštera sv. Anny na Oujezdě J. Mošaurovi z Valdova

332. Na hradě Pražském 11. března 1585. List císařský o zápisu do desk Jetř. z Vřesovic darovaných dědin

333. Na hradě Pražském 13. března 1585. List císařský o zápisu do desk hradu Mostského Lad. z Lobkovic

334. Na hradě Pražském 22. března 1585. Úředníci zemští berníkům, aby se v statky Jana z Pernštejna a Johanky z Dubé neuvazovali

335. Na Brandýse 27. března 1585. Rudolf II. úředníkům horním v Kutné Hoře, že snesení sněmovní o svobodném zůstávání dělníků při horách i na manželky jich se vztahuje

336. Ve Vratislavi 2. dubna 1585. Stavové knížetství Slezského císaři, že vypravují vyslané své k jednání v příčině veřejné hotovosti do Prahy

337. Na hradě Pražském 8. dubna 1585. Rudolf II. jmenuje hejtmany kraje Boleslavského

338. V Ingolštatu 9. května 1585. Důvěrné sdělení svobodného pána z Sprinzensteina vévodovi Bavorskému o schůzi císaře Rudolfa s arciknížaty

339. [V květnu 1585.] Vězňové Táborští žádají arcibiskupa, aby osvobozeni byli

340. Na hradě Pražském 9. května 1585. Rudolf II. úředníkům desk, aby vklady svobodníkům, dědiníkům bez svolení císařského činiti nedopustili

341. [V květnu 1585]. Vězňové Táborští prosí arcibiskupa, aby propuštěni byli

342. [1585.] Konsistoř pod obojí ztěžuje si císaři proti Pražanům

343. Na hradě Pražském v květnu 1585. List z kanceláře císařské úředníkům zemským proti Pikhartům a Kalvinistům

344. Na hradě Pražském 23. května 1585. List císařský o zápisu do desk dědin duchovních Jiřímu Bořitovi z Martinic

345. V Plzni 14. června 1585. Nejmenovaný arcikníže Rudolfovi II., aby v Plzni jesuitské collegium vystavěno bylo

346. Dne 19. června 1585. Usnesení vyslancův stavovských ze zemí koruny České v příčině veřejné hotovosti

347. Na hradě Pražském 28. června 1585. List císařský o zápisu do desk statku někdy k arcibiskupství Pražskému náležitého dcerám Pešíkovým z Komárova

348. Na hradě Pražském 10. července 1585. List císařský o zápisu do desk Filipovi Šerntingerovi z Šerntingu prodaných lidí zápisných ku klášteru Teplskému náležejících

349. Na hradě Pražském 17. července 1585. List císařský o vepsání do desk Anně Zajícové z Leskovce prodaných dědin duchovních

350. Na Horách Kutných 24. srpna 1585. Přiznání Kutnohorských z berně domovní

351. Na Brandýse 11. září, 26. října 1585. Rudolf II. odkládá soudy zemské

352. Na hradě Pražském 19. září 1585. Mandát Rudolfa II. v příčině rány morové

353. V Praze 22. září 1585. Rudolf II. Lad. z Lobkovic v příčině výpůjčky peněz

354. V Praze 3. října 1585. J. Trautson císaři o penězích na stavbu hradu Pražského a na cestu pro císaře

355. Dne 4. října 1585. Úředníci zemští berníkům, aby císaři 15.000 kop gr. č. zapůjčeno bylo

356. Dne 12. října 1585. Šlechta hrabství Kladského nejvyššímu kancléři za přímluvu k císaři v příčině jich institucí

357. Na Brandýse 29. října a 26. prosince 1585. Nařízení Rudolfa II. v příčině zadržalé berně

358. V Praze 31. října 1585. Vězňové Táborští prosí arcibiskupa Pražského, aby z vězení propuštěni byli

359. [1585.] Purkmistr a konšelé města Hradčan podávají císaři žádost v příčině domů šlechtických, odúmrtí, městských zdí, špitálu

360. V Praze 26. listopadu 1585. Rudolf II. dává instrukcí svobodnému pánu z Hoffmanů a Ladislavovi z Lobkovic, co by s úředníky zemskými jednati měli v příčině půjčky peněz, svolání sněmův a hornického řádu

361. Na hradě Pražském 2. prosince 1585. Komora česká upomíná židy Pražské o zadržané berně z 1576 až 78

362. V prosinci 1585. Komisaři císařští podávají Rudolfovi II. zprávu o jednání s úředníky zemskými v příčině půjčky peněz, zadržaných berní, dluhův královských a žádosti horníků Budějovických

363. V Praze 11. prosince 1585. Rudolf II. komoře české o pojištění učiněné mu půjčky z berní

364. V Praze 30. prosince 1585. Rudolf II. komoře české v příčině dlužných berní, horníků Budějovských

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP