1 2 3 4 5

Jednání léta 1584.

Úvod

260. Na hradě Pražském 5. ledna 1584. Mandát Rudolfa II., kterýmž odkládá se vedle usnesení sněmovního soud o škody

261. Na hradě Pražském 20. ledna 1584. List císařský o zápisu do desk od kláštera Zahražanského postoupené vsi J. Vinklmanovi z Hazntálu

262. V Praze 1. února 1584. Císař komoře české, aby úřady jí podřízené novým kalendářem se řídily

263. V Praze 19. února 1584. Rudolf II. komoře české, aby mu podala zprávu o hradu Mostském

264. V Jistebnici 20. února 1584. Farář Jistebnický ztěžuje si arcibiskupu Pražskému do některých ze manů, kteříž řády církevními se neřídí

265. Na hradě Pražském 22. února 1584. List císařský o zápisu do desk dvoru v Třebenicích Karlovi Sluzskému z Chlumu prodaného

266. V Praze 27. února 1584. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi v příčině volné disposice s pomocí na obranu hranic Uherských svolenou

267. Na hradě Pražském 12. března 1584. List císařský o zápisu do desk od kláštera Pivoňského obci města Domažlic dané vsi Zdanova

268. V Praze 17. března 1584. Nařízení císařské úředníkům zemským o vyplacení potřebné částky na zaplacení vojska na hranicích Uherských z berně sněmem svolené

269. V Praze 19. března 1584. Nařízení císařské úředníkům zemským, aby podali dobré zdání o za mýšlené prohlídce klášterův

270. V Praze 4. dubna 1584. Instrukcí císařská komisařům k vyjednávání s Chebskými v příčině berně

271. Na hradě Pražském 9. dubna 1584. List císařský o zapsání do desk Mik. Skalským z Dubu klášteru sv. Kateřiny v Novém městě Pražském odkázaného platu komorního

272. V Praze 10. dubna 1584. Rudolf II. komoře české o vyjednávání s Jach. z Kolovrat v příčině dalšího sčekání dluhu mu povinného a učinění nové půjčky

273. V Chebu 18. dubna 1584. Komisaři císaři o vyjednávání s Chebskými v příčině berně

274. Na hradě Pražském 21. dubna 1584. Rudolf II. povyšuje město Rokycany do třetího stavu

275. Na hradě Pražském 23. dubna 1584. List císařský o zápisu do desk ujištění 12.000 kop Anně Bezdružické z Kolovrat na vsech panství Pardubického

276. Na hradě Pražském 23. dubna 1584. List císařský o zapsání do desk Mik. Nosticovi z Nostic prodaného k zámku Brandýsu náležitého dvoru Práčského za 750 kop

277. Usnesení Pražanův Nového a Menšího města v příčině práva městského

278. Na hradě Pražském 27. dubna 1584. List císařský o vepsání do desk práva dědického na zboží duchovním Jách. Novohradskému z Kolovrat

279. V dubnu 1584. Opatové Teplský, Zbraslavský, Broumovský, Kladrubský a proboštové Chotěšovský a Doksanský císaři, aby zástavy na 60.000 kop Lad. z Lobkovic půjčených sproštěni byli

280. Na hradě Pražském 2. května až 30. listopadu 1584. Nařízení císařská o zapsání do desk odprodaného zboží od královských statků Příbramského, Karlšperského, Krupského

281. Dne 6. května 1584. Chebsko císaři v příčině berně

282. Na hradě Pražském 8. května 1584. Rudolf II. hejtmanům krajským o zaslání seznamu lidí osedlých nejvyšším berníkům

283. V Budějovicích Českých 8. května 1584. Město Budějovice České arcibiskupovi proti horníkům

284. V Praze 9. května 1584. Konsistoř pod obojí žádá Vil. z Rožmberka za ochranu

285. V Praze 12. května 1584. Rudolf II. komoře české, že Rokycany do třetího stavu povýšeny

286. Dne 14. května 1584. Účet mnoho-li Rokycanští berně dlužni byli a co císař jim povinen byl

287. V Praze, 16. května 1584. Nařízení císařské úředníkům zemským v příčině výplaty z berní na hranice uherské

288. V Praze 23. května 1584. Rudolf II. komoře české v příčině prodeje panství Krupky

289. V Praze 24. května 1584. Rudolf II. komoře české v příčině 4000 tolarů, které Rokycany za povýšení zaplatily

290. Dne 26. června 1584. List z kanceláře císařské o žádosti stavův v příčině volby konsistoře

291. Dne 26. června 1584. Návrh odpovědi císařské na žádost stavův českých v příčině konsistoře

292. Na hradě Pražském 27. července 1584. Mandát Rudolfa II. proti schůzím a zborům postranním

293. V Plzni 30. července 1584. Město Plzeň arcibiskupovi v příčině zřízení jesuitské kolleje

294. Dne 2. srpna 1584. Rudolf II. podkomořímu v příčině sektářů v Táboře

295. Dne 2. srpna 1584. Rudolf II. arcibiskupovi o sektářích v Táboře

296. Dne 7. srpna 1584. Arcibiskup císaři o sektářích v Táboře

297. Na hradě Pražském 8. srpna 1584. Rudolf II. arcibiskupovi o zaplacení posudného

298. Dne 11. srpna 1584. Prachatičtí úředníku Rožmberkův v příčině berně a skladu solního

299. V Hrobech 2. září 1584. Zikm. z Maltic arcibiskupovi, aby město Krupka katol. pánu prodáno bylo

300. Dne 26. září 1584. Rokycanští Pražanům Staroměstským v příčině slevení berně

301. V Praze 9. října 1584. Nařízení císařské úředníkům zemským v příčině půjčky na zaplacení lidu vojenského v Uhřích

302. Dne 12. října 1584. Soud zemský přitiskl pečeť zemskou vedle moci sněmem mu dané k listu pro komisaře na meze král. Česk. vyslané

303. Na hradě Pražském 17. října 1584. Rudolf II. proboštu kláštera Doksanského v příčině zaplacení 60.000 tol. Lad. z Lobkovic

304. V Praze 17. října 1584. Nařízení císařské úředníkům zemským v příčině placení dluhů královských

305. Na hradě Pražském 23. října 1584. Rudolf II. podkomořímu v příčině sektářů Táborských

306. Na hradě Pražském 13. listopadu 1584. List císařský o zápisu do desk dědin někdy k Brandýskému panství náležejících a Bur. Trčkovi z Lípy odprodaných

307. Dne 22. listopadu 1584. Jan kurfiršt Braniborský Vil. z Rožmberka v příčině léna knížete Lehnického

308. Na hradě Pražském 11. prosince 1584. List císařský o zápisu do desk dědin komorních Trčkům z Lípy

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP