21. Císař Rudolf II. nařizuje Zdeňkovi z Vartmberka na Banově, hejtmanu Nového města Pražského, a Hertvíku Zejdlicovi z Šenfeldu na Zvoliněvsi, vrchnímu hejtmanu panství královských v Čechách, aby Janu Malovcovi z Malovic dvě vesnice, Hořejší a Dolejší Lidmani, kteréž mu byl prodal, do desk zemských zapsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 1. března. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. O. 2. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, statečnému Janovi Malovcovi z Malovic na Kamenici, věrnému našemu milému, dvě vesnice zápisné Hořejší a Dolejší Lidmani s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, s platy, s kuřaty, s pastev (sic), s mejtem v Hořejší Lidmani, s podacím kostelním, robotami a jinými povinnostmi, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov zběhlými, i se vší zvolí a plným panstvím i všelijakým od starodávna příslušenstvím, nic ovšem nevymiňujíc, tak a v témž právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice s jich příslušenstvím záleží, za pět set padesáte kop grošuov českých (kteréž na dva terminy, totiž nyní při vkladu tři sta kop grošuov a při svatém Havle nejprve příštím vostatních dvě stě padesáte kop grošů českých položiti a zaplatiti má), dědičně pustiti a prodati ráčili; tak a na ten spůsob, kdež jsou jmenované vesnice s jich příslušenstvím někdy byly duchovní a zápisné, že již dále, na budoucí a věčné Časy, nemají slouti a býti zápisné ani duchovní než dědičné, jako jiní dědiční statkové v tomto království jsou. etc. A takové vesnice jemu Janovi Malovcovi (ač by z nich na díle neb docela vyveden byl) statky našimi, které nyní máme, aneb budoucně míti budeme, spravovati ráčíme třetinou vejš, jakž země Česká za právo jmá. Protož vám poroučíme etc. Dán na hradě Pražském v středu po neděli postní Oculi léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP