20. Rudolf II. Joachymu Novohradskému z Kolovrat a Bernartovi Hodějovskému z Hodějova, aby Jaroslavovi Smiřickému z Smiřic darovaných 2000 tolarů na vsi Horušanech, zboží královském, dskami zemskými ujistili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 28. února. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. O. 13. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme urozenému Jaroslavovi Smiřickému z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, radě a maršálku dvoru našeho v království českém, věrnému milému, pro jeho stálé, dávní a věrné služby, kteréž jest, slavných pamětí, císaři Ferdinandovi a císaři Maximilianovi, toho jména Druhému, panu dědu a panu otci našim nejmilejším, i nám vždycky rád činil a ještě činiti nepřestává, a napotom tím lépeji aby činiti mohl, dva tisíce tolaruov anebo kop míšeňských z milosti darovati ráčili, tak a na ten spůsob, aby mu taková suma dekami zemskými na vsi naší Horušanech a jejím příslušenstvím ujištěna, a od svatého Jiří nejprve příštího v roce pořád zběhlém, totiž o svatém Jiří, když se psáti bude léta etc. osmdesátého druhého, dána a zaplacena byla, však bez ouroku, pod pokutou uvázáním se v túž ves a příslušenství její jedním komorníkem Pražským pro neplnění. Protož vás k vykonání takového na místě našem dekami zemskými ujištění za rektory tímto listem naším obzvláštně nařizujem, milostivě poroučejíc etc. Dán na hradě našem Pražském v outerý po neděli postní Oculi léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP