51. Císař Rudolf II. Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Hertvíhovi Zejdlicovi z Šenfeldu, aby Jiříkovi Proskovskému z Proskova kousek lesu a rybníky k prvnímu vkladu od císaře Maximiliana prodané mu vsi Běchar do desk zemských připsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 18. července. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. O, 27 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Jakož jest někdy císař Maximilian, pan otec náš nejmilejší, slavné paměti, urozenému Jiříkovi Proskovskému z Proskova na Bělé a Starohradě (sic), nejstaršímu komorníku svému, věrnému našemu milému, ves zápisnu Běchary celou s jejím od starodávna příslušenstvím za jistou sumu dědičně prodati a skrze relací, kteréž datum v městě Vídni v pondělí po květné neděli (16. dubna) jminulého etc. sedmdesátého šestého léta ve deky zemské vložiti poručiti ráčil: i poněvadž jest při témž vkladu dotčené vsi Běchar mezi jiným jejím zejména doloženým příslušenstvím kousku lesu při lese řečeném Kostřici, kterýž někdy k Halamovskému dvoru v Běchařích náležel, item rybníku horního pod kostelem Běcharským ležícího, též řečeného Halamovského, a polovici rybníku pod Běchary, kterýž slove Vidlák, se vším k témuž kousku lesu a rybníkům příslušenstvím, pominuto a vypuštěno, a to za tou příčinou, že jest toho a těch kusův statečný Krištof Robmhap z Suché na Kopidlně, věrný náš milý, tehdáž v držení a užívání byl; protož jsme vás v té věci za relatory naše zvoliti ráčili, milostivě poroučejíc, abyste, buď oba spolu neb jeden z vás, ke dekám zemským došli a svrchu jmenovanému Jiříkovi Proskovskému ten kousek lesu a rybníky se vším jich příslušenstvím k prvnějšímu vkladu připsati a vložiti rozkázali. Dán na hradě našem Pražském v outerý po památce rozeslání svatých apoštolův léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP