32. Rudolf II. Zdeňkovi z Vartmberka a Hertvíku Zejdlicovi z Šenfeldu, aby proboštovi Vyšehradskému Zbyňku Berkovi z Dubé na královském statku zápisném Sión v kraji Čáslavském 2000 kop míš. dskami zapsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 15. března. - Kvat. fial. rel. 1575-82, 5. 46, f. P. 12 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme se s urozeným a velebným Zbyňkem Berkou z Dubé a z Lipého, proboštem kostela Vyšehradského, věrným naším milým, o těch dva tisíce kop míšeňských, kteréž vysoce urozený Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, tejná rada naše a nejvyšší purkrabí Pražský, věrný náš milý, podle jistého našeho k tomu dovolení, dotčenému proboštu a budoucím proboštuom za statek náš Sedlčany na ten spůsob dodati měl, aby taková suma nejinam než na statek pozemský, neb jinak tomu kostelu k dobrému, obrácena byla, poněvadž jsou jemu Vilémovi z Rožmberka ty dva tisíce oučtem poraženy a již nám k zaplacení náležejí, na ten spůsob narovnati ráčili: že jemu takové dva tisíce na statku našem zápisném Sión řečeném a v kraji Čáslavském ležícím na ten konec zapsati máme, jestli bychom jemu proboštu aneb budoucím proboštuom ty dva tisíce, kdyby se kde jakého statku pozemského, tomu kostelu a proboštství příležitého, doptali a nám puol léta napřed věděti dali a platu při každém svatém Jiří šedesáte kop míšeňských a při svatém Havle tolikéž nezaplatili, aby se oni v týž statek Sión s jeho příslušenstvím jedním komorníkem od desk zemských uvázati a to tak dlouho držeti mohli, dokudž by jim ty dva tisíce, aneb který plat zouplna a docela zaplaceny nebyly. Protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste rektorové naši ke dekám zemským bud oba spolu aneb jeden z vás byli etc. Dán na hradě našem Pražském v středu po neděli postní Judica léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP