67. Císař Rudolf II. Janovi staršímu z Valdštejna na Sedčicích, nejvyššímu sudímu král. Českého, a Bernhartovi Hodějovskému z Hodějova, aby Hertv. Zejdlicovi z Šenfeldu lán svobodný, kterýž mu byl za pilné služby daroval, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 12. října. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 9. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme svobodný lán dědiny, který jest na nás, jakožto krále Českého, vedle vejminky, která v smlouvě s opatrnými purkmistrem a konšely na místě vší obce města Brodu Českého o směnu vsi Štomíře na (sic) ves Opočnici učiněné, jíž datum léta etc. sedmdesátého pátého, doložena jest, po Jírovi, starém rychtáři z již oznámené vsi Štomíře, připadl, statečnému Hertvikovi Zejdlicovi z Šenfeldu na Zvoleněvsi, radě naší a vrchnímu hejtmanu panství našich v království českém, věrnému našemu milému, z zvláštní milosti pro jeho pilné, platné, pracné a ustavičné služby, kteréž jest předkům našim, slavných pamětí, i nám k milostivému našemu zalíbení vždycky rád činil a činiti nepřestává, dědičně dáti ráčili etc. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek po svatém Diviši léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP