48. Rudolf II. Ladislavovi staršímu z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyššímu hofmistru království Českého, a Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, aby královské povolení k zápisu konfirmací strany zámku a statku Obínského bratřím kolleje Societatis Jesu v Starém městě Pražském do desk zemských vepsati dali. (Téhož dne dáno bylo jmenovaným osobám nařízení císařské, aby povolení královské k zápisu na dvůr poplužní Kopaninu bratřím S. J. do desk zemských vložiti daly).

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 5. července. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46, f. P. 13. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urození věrní naši milí! Milostivě vám věděti dáváme, že jsme k tomu naše císařské, jakožto král Český, též milostivé povolení dáti ráčili, aby ta konfirmací pod majestátem naším císařským, kteráž jest od nás nábožným bratřím kolleje Societatis Jesu zde v Starém městě Pražském, věrným našim milým, strany zámku a statku Obínského jim a kolleji jejich dána, i s reversem tolikéž jim od opatrných purkmistra a konšeluov města našeho Žitavy, věrných našich milých, na to učiněným, ve dsky zemské království Českého vedle pořádku slovo od slova vložena a vepsána byla; vám při tom také milostivě poroučejíce, abyste oba dva společně k nadepsaným dskám zemským relatorové byli a takové milostivé povolení naše císařské do týchž desk zemských vložiti a vepsati rozkázali, tak a na ten způsob, když by koliv potomně již dotčení bratří kolleje Societatis Jesu s nadepsanou konfirmací a reversem k týmž dskám zemským se najíti dali a toho požádali, aby se jim to podle před oznámeného milostivého povolení našeho císařského pořádně vykonati mohlo. Na tom milostivou vuoli naši císařsko naplníte. Dán na hradě našem Pražském v středu po svatém Prokopu léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP