23. Stavové na sněmu shromáždění přijali Jana z Manryku za obyvatele království Českého.

1581, 9. března. - Kvat. fial. rel. od 1575 do 82, č. 46, f. O. 4. v král. česk arch. zemsk.

Ve čtvrtek po neděli družebné. Páni JJMti, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království českého, jakož jsou na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta osmdesátého prvního v pondělí po neděli postní Invocavit, za obyvatele království tohoto Českého přijíti ráčili Jana z Manryku [...] [V původním ruk. nevypsáno.] na takový způsob, aby on povinnost všecku, kteráž králi JMti a stavuom království tohoto náleží, jako jiní obyvatelé, podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímati mají, učinil, a jakž pořádek království českého a desk jest, v tom se ve všem zachoval, řád a právo podnikal, ničímž se nevymlouvajíc ani zastírajíc. S takovouto při tom další vejminkou, že on nadepsaný Jan z Manryku i s dědici svými má a povinen jest, tak jakž v tomto království od starodávna bývalo i také zřízením zemským a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí způsobou přijímajících se srovnati a spravovati a jináče nic.

Rektorové na to byli jsou při přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Bohuslava Felixa Hasištejnskýho z Hasištejna a z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švanberka na Přindě a Volši, nejvyššího sudího království Českého, z pánuov, a Michala Španovskýho z Lysova a na Pacově, JMCské rady a nejvyššího písaře království Českého z vladyk, v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Václava Šturma z Hyršfeldu a na Komořankách, místosudího království Českého, Viléma Vostrovce z Královic etc. místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku a na Slatinanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské dvoru maršálek v království Českém, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, Jaroslav Lipštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, Dolních Luožic landfojt, Jiří z Valdštejna a na Hostinném, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech a Karlšperce (sic), purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart starší z Hodějova na Lčovicích a Tloskově, Jan Dohalský z Dohalic a na Veselí, JMCské rada, Jan Markvart z Hrádku a na Nekmiři, Jan Dobřenský z Dobřenic a na Dobřenicích, z vladyk; jsouce na to z plného sněmu obzvláštně vysláni. Stalo se ve čtvrtek ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP