75. Rudolf II. Mikulášovi Skalskérnu z Dubu, aby povolení královské k zapsání lánu při vsi Stolmíři Hertv. Zejdlicovi darovaného a městu Brodu Českému Zejdlicem prodaného do desk zemských vložiti dal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 1. prosince. - Kvat. fial. rel. 1575-82, 5. 46, f. P. 16 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Statečný, věrný náš milý! Věděti tobě milostivě dáváme, že jsou na nás vznesli statečný Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Zvoliněvsi, rada naše a vrchní hejtman panství našich v království českém, s jedné a opatrní purkmistr, konšelé, starší obecní i všecka obce města Brodu Českého s strany druhé, věrní naši milí, kterak jest jim Hertvík Zejdlic lán dědiny svobodný při vsi Štomíři ležící a od nás jemu dědičně daný a ve deky zemské vložený zase dědičně prodal a podle smlouvy mezi nimi učiněné ve deky zemské vložiti a vepsati dáti má, poníženě nás prosíc, abychom, jakožto král český, k takovému vkladu své milostivé povolení dáti ráčili: i znajíce takovú jich poníženu žádost slušnú býti, k tomu jsme, aby takový svobodný lán dědiny od něho Hertvíka Zejdlice nadepsaným Brodským ve deky zemské vložen byl, povoliti ráčili a povolujem, poroučejíce tobě, aby rektorem etc. Dán na hradě našem Pražském v pátek po svatém Ondřeji, apoštolu Páně, léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP