37. Rudolf II. Janovi nejstaršímu z Valdšteina na Sedčicích, nejvyššímu sudímu dvorskému a hejtmanu Menšího města Pražského, a Mikulášovi Školskému z Dubu na Slušticích, prokurátoru královskému, aby Hendrychovi Kurcpachovi z Trachmburku k dědictví darované dědiny královské v kraji Slánském do desk zemských vložili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 8. dubna. - Kvat. fial. rel. 1575-82, č. 46. f. O. 18 v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, urozenému Henrychovi Kurcpachovi z Trachmburku a z Milce, na Ronově a Helfenburce, radě a věrnému našemu milému, na jeho poníženou žádost a pro jeho pilné, věrné a stálé služby, které jest, slavných pamětí, císaři Ferdinandovi a císaři Maximilianovi toho jména Druhému, panu dědu a panu otci našim nejmilejším, i také nám vždycky rád činil a ještě činiti nepřestává a napotom tím lépeji aby činiti mohl, dědiny naše zápisné v kraji Slánském ležící, totiž ves Charvatce, ves Martiněves a ves Nížebohy, s dvory poplužními, s poplužím, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, s vinicí, s zahradami, s krčmami, s kurmi, robotami, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntův zběhlými, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, nic ovšem nevymiňujíc a žádné vlastnosti sobě, dědicům našim a budoucím králuom Českým, ani žádným duchovním neb jiným osobám, kterýmž by ta vejplata náležela, dále nepozůstavujíc, k dědictví dáti ráčili; tak že svrchu psané vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy víceji nemají slouti a býti zápisné než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po provodní neděli léta etc. osmdesátého prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP